เสนอ 10 โครงการพัฒนาแรงงานรับเออีซี

by System 31 กค. 2012
Share:กระทรวงแรงงาน เตรียมพร้อมรับเออีซี จัดทำแผนเสนอ10 โครงการ เพื่อให้ไทยมาตรฐานสากล ทั้งในด้านของการคุ้มครองคนทำงานและต้นแบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนแม่บทการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย และให้บูรณาการแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อร่วมผลักดันให้เกิดประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 นั้น

สศช.ขอให้กระทรวงแรงงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (2556-2558) ในส่วนแผนงานและโครงการที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยให้สอดคล้องกับแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และประชาคมการเมืองและความมั่นคงนั้น

กระทรวงแรงงาน ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการจัดทำลำดับความสำคัญของแผน และโครงการที่มีลำดับความสำคัญสูง (Flagship Project) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนรวม 10 โครงการ 


โดยเป็นโครงการของกรมการจัดหางาน 3 โครงการ คือ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานในประชาคมอาเซียน โครงการปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้เพื่อส่งเสริมการทำงานที่มีคุณค่า (Decent work) รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 โครงการ คือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และโครงการพัฒนาทักษะฝีมือสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและแรงงานนอกระบบให้มีทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2 โครงการ คือ โครงการสร้างสถานประกอบกิจการต้นแบบเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการด้านแรงงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สำนักงานประกันสังคม 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลักสูตร การฟื้นฟูสมรรถภาพแบบครบวงจรแก่ลูกจ้างพิการทางร่างกาย และโครงการบูรณาการให้ความคุ้มครองสิทธิการประกันสังคมของประชาคมอาเซียน และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 1 โครงการ คือ โครงการศึกษาศักยภาพแรงงานไทยด้านการค้าสินค้า การบริการและการลงทุน
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021