เสนอ 10 โครงการพัฒนาแรงงานรับเออีซี

by System 31 กค. 2012
Share:กระทรวงแรงงาน เตรียมพร้อมรับเออีซี จัดทำแผนเสนอ10 โครงการ เพื่อให้ไทยมาตรฐานสากล ทั้งในด้านของการคุ้มครองคนทำงานและต้นแบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนแม่บทการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย และให้บูรณาการแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อร่วมผลักดันให้เกิดประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 นั้น

สศช.ขอให้กระทรวงแรงงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (2556-2558) ในส่วนแผนงานและโครงการที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยให้สอดคล้องกับแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และประชาคมการเมืองและความมั่นคงนั้น

กระทรวงแรงงาน ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการจัดทำลำดับความสำคัญของแผน และโครงการที่มีลำดับความสำคัญสูง (Flagship Project) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนรวม 10 โครงการ 


โดยเป็นโครงการของกรมการจัดหางาน 3 โครงการ คือ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานในประชาคมอาเซียน โครงการปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้เพื่อส่งเสริมการทำงานที่มีคุณค่า (Decent work) รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 โครงการ คือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และโครงการพัฒนาทักษะฝีมือสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและแรงงานนอกระบบให้มีทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2 โครงการ คือ โครงการสร้างสถานประกอบกิจการต้นแบบเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการด้านแรงงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สำนักงานประกันสังคม 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลักสูตร การฟื้นฟูสมรรถภาพแบบครบวงจรแก่ลูกจ้างพิการทางร่างกาย และโครงการบูรณาการให้ความคุ้มครองสิทธิการประกันสังคมของประชาคมอาเซียน และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 1 โครงการ คือ โครงการศึกษาศักยภาพแรงงานไทยด้านการค้าสินค้า การบริการและการลงทุน
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021