บอร์ดบีโอไอออกมาตรการเร่งรัดการลงทุน

by smethailandclub 17 พย. 2015
Share:    คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ)เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการลงทุน ครอบคลุมโครงการที่ยื่นขอส่งเสริมตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2559 ที่เริ่มผลิตหรือให้บริการได้ภายในปี 2560 โดยให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มอีกไม่เกิน 4 ปี พร้อมเพิ่ม 10 ประเภทกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

    นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการบีโอไอ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบีโอไอ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่า เนื่องจากปัจจุบัน ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปแล้ว ยังลงทุนจริงน้อย โดยโครงการที่ได้รับอนุมัติในปี 2557 มีผู้ลงทุนแล้ว เพียงร้อยละ 38 ของจำนวนโครงการที่อนุมัติไปแล้วทั้งหมด  2,300 โครงการ มูลค่ารวม 875,000 ล้านบาท  และโครงการที่อนุมัติส่งเสริมการลงทุนในปี 2558 อีก  362 โครงการ มูลค่า 48,000 ล้านบาท  ลงทุนจริงร้อยละ 10  ซึ่งบีโอไอประเมินว่า โครงการลงทุนในภาพรวมน่าจะลงทุนได้จริงในปี 2559 ในส่วนของบีโอไอ จำนวน 100,000 ล้านบาท และรวมกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนของกระทรวงการคลังอีก 100,000 ล้านบาท รวมแล้วในปี 2559 น่าจะมีเงินลงทุนรวมทั้งหมดประมาณ 200,000 ล้านบาท

    สำหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ภาคเอกชนเร่งเปิดโครงการ ทั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ทั่วไป ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศให้ดียิ่งขึ้น ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้ปรับปรุงเงื่อนไขในการให้ส่งเสริม โดยโครงการที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่เริ่มมีการผลิตหรือให้บริการภายในปี 2560 จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 1-4 ปี ซึ่งวิธีการให้สิทธิประโยชน์จะขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินลงทุนจริงในแต่ละช่วงเวลาที่กำหนด ดังนี้

    กรณีแรก มีการลงทุนก่อสร้างอาคารหรือซื้อเครื่องจักร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเงินลงทุนภายในเดือนมิถุนายน 2559 พื้นที่ทั่วไปและเขตพัฒนาเศรฐษกิจพิเศษ ยกเว้นเพิ่มเติม 4 ปี + ลดหย่อนร้อยละ 50 นาน 5 ปี  กรณีมีการลงทุนก่อสร้างอาคารหรือซื้อเครื่องจักร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินลงทุนภายในเดือนมิถุนายน2559 พื้นที่ทั่วไปและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ยกเว้นเพิ่มเติม 3 ปี บวกลดหย่อนร้อยละ 50 นาน 5 ปี  กรณีมีการลงทุนก่อสร้างอาคารหรือซื้อเครื่องจักร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินลงทุนภายในเดือนธันวาคม 2559 พื้นที่ทั่วไปและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ยกเว้นเพิ่มเติม 2 ปี บวก ลดหย่อนร้อยละ 50 นาน 5 ปี และกรณีมีการลงทุนต่อสร้างอาคารหรือซื่อเครื่องจักรไม่ถึงร้อยละ 50 ของเงินลงทุน ภายในเดือนธันวาคม 2559  แต่สามารถเริ่มผลิตหรือให้บริการภายในปี 2560  พื้นที่ทั่วไปยกเว้นภาษีเพิ่มเติม 1 ปี และเพิ่มเป็น 2 ปีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

    ส่วนตัวเลขยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในช่วง 9 เดือนแรกปี 2558 ภาพรวมดีขึ้น โดยมียอดคำขอทั้งหมด 758  โครงการ 155,000 ล้านบาท อนุม้ติ 1,769 โครงการ 665,000 ล้านบาท  ภาพรวมปีนี้ ตั้งเป้ายอดยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนรวมไว้ที่ 350,000 ล้านบาท จนถึงขณะนี้มียอดยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนแล้วเกือบครึ่ง โดยอุตสาหกรรมเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนโครงการที่ยื่นคำขอเข้ามาทั้งหมด

    นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้เพิ่มกิจการเป้าหมายในการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 10 ประเภท ซึ่งเป็นธุรกิจที่สามารถเริ่มดำเนินการได้เร็ว   นักลงทุนในท้องถิ่นมีศักยภาพที่จะดำเนินการผลิตและเป็นการผลิตสินค้าที่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ 1. กิจการอบพืชและไซโล 2. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร 3. กิจการผลิตโครงสร้างโลหะสำหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม 4. กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป 5. กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ 6. กิจการผลิตวัสดุก่อสร้าง และกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงสำหรับงานสาธารณูปโภค (ยกเว้นกระเบื้องมุงหลังคาเซรามิกส์และกระเบื้องปูพื้นหรือผนัง) 7. กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน (ยกเว้นเครื่องสำอาง) 8. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับสินค้าอุปโภค 9. กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ 10. กิจการพัฒนาอาคารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า

    ทั้งนี้ กิจการ 1-4 เป็นกลุ่มกิจการที่เปิดให้การส่งเสริมอยู่แล้วในปัจจุบัน จึงให้ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปีและลดหย่อนร้อยละ 50 ในปีที่ 9-13  ส่วนกิจการที่ 5-10 เป็นกลุ่มกิจการที่ถูกยกเลิกให้การส่งเสริม ไปแล้ว จึงได้กำหนดเงื่อนไขให้ยื่นขอรับการส่งเสริมภายในเดือนมิถุนายน 2559 และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1-2 ครอบคลุม 90 ตำบล 23 อำเภอ ใน 10 จังหวัด ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 จังหวัดตาก  มุกดาหาร  สระแก้ว  ตราด สงขลา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2  เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

    นางหิรัญญา กล่าวด้วยว่า คณะกรรมการบีโอไอ ยังอนุมัติส่งเสริมการลงทุนแก่กิจการในกลุ่มต่างๆ จำนวน 15 โครงการ เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 37,516.6  ล้านบาท

ที่มา -สำนักข่าวไทย
 
Share:

Related Articles

​Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาดครอบครัวยุคใหม่

Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก ชูความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ ชูจุดแข็งปลอดภัย สะอาด และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาด..

by SME Thailand.| 18 ตค. 2021

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021