กสอ.หนุนสถาบันอาหารพัฒนาอุตฯฮาลาล SME ไทย

by smethailandclub 11 ธค. 2015
Share:


    นางสุภา ตั้งกิตติคุณ ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ด้วยอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีบทบาทในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจและสินค้าฮาลาลแห่งชาติ ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) โดยมีวิสัยทัศน์ "สรรค์สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลไทยให้มีมาตรฐานชั้นนำในตลาดฮาลาลโลก ภายใต้หลักการศาสนารับรองวิทยาศาสตร์รองรับ"

    ทั้งนี้มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบร่วมกันหลายหน่วยงาน อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

    ในปีงบประมาณ 2559 นี้ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานรวมจำนวน 303 ล้านบาท ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดสรรงบประมาณให้สถาบันอาหารรับไปดำเนินงานผ่านสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจำนวน 120 ล้านบาท และจัดสรรให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 60 ล้านบาท โดยงบประมาณส่วนใหญ่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะจัดสรรให้กับการดำเนินงานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาลเพื่อให้มีความคล่องตัวมากขึ้น 

    โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพด้านการรับรองฮาลาลในภูมิภาค การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชุนเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน อุตสาหกรรมฮาลาล ตลอดจนการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล SMEs ที่มิใช่อาหาร ทั้งนี้ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล จำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพในการผลิตและการตลาด โดยมุ่งพัฒนาวัตถุดิบให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้ในอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านความรู้ความสามารถ ตลอดจนให้ความสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก 

          ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มเอสเอ็มอี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยสถาบันอาหารจะเน้นจะรับผิดชอบในส่วนสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ชณะที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะดูแลสินค้าหรืออุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหาร และเกษตรแปรรูป อาทิ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ สมุนไพร ร้านอาหาร ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม สถานพยาบาล สปา เป็นต้น

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจเอสเอ็มอี (SME)



Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021