เอกชนชี้ทิศทางท่องเที่ยวปีหน้ารายได้ไม่ต่ำกว่า 1.65 ล้านล้าน

by smethailandclub 17 ธค. 2015
Share:


    ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเอกชนชี้ทิศทางท่องเที่ยวปี 59 ไทยมีนักท่องเที่ยวถึง 35 ล้านคน และมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 1.65 ล้านล้านบาท พร้อมเสนอแนะหลายฝ่ายช่วยยกมาตรฐานและพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยวให้เพียงพอโดยเร็ว

    หอการค้าไทยและภาคเอกชนผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม จัดให้มีความร่วมมือโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม นายชนินทธ์ โทณวณิก ประธานคณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ หอการค้าไทย เปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจท่องเที่ยวไทยปี 2559 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยประมาณ 35 ล้านคน ทำรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่า 1.65 ล้านล้านบาท รวมถึงมีรายได้จากนักท่องเที่ยวในประเทศ 850,000 ล้านบาท แม้ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในช่วงภาวะชะลอตัว แต่เชื่อว่าปีหน้าเศรษฐกิจโลกจะเริ่มนิ่งและปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งยังมีปัญหาความปลอดภัยบางประเทศ ทำให้การท่องเที่ยวของไทยยังเติบโตได้ดี

    อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการมีหลายประเด็น เช่น การจัดระเบียบสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับเวิลด์คลาส การจัดระเบียบความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญการพัฒนาท่องเที่ยวระยะยาวให้เติบโตยั่งยืนการพัฒนาบุคลากรจะมีความสำคัญมากที่สุด หากในอนาคตประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรก็ต้องนำแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาประกอบอาชีพ ส่วนหนี่งต้องยอมรับว่าทำให้การท่องเที่ยวของไทยสูญเสียเอกลักษณ์ไป ซึ่งผู้ประกอบการและภาครัฐต้องร่วมกันดำเนินการ เพื่อยกระดับคุณภาพการพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอและได้มาตรฐาน

    ขณะที่นายกลินท์ สารสิน รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า สำหรับความสำคัญของธุริกจบริการ ซึ่งครอบคลุมธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยปัจจุบันมีความสำคัญตามลำดับ ปัจจุบันสัดส่วนธุรกิจบริการสามารถสร้างรายได้สูงถึงร้อยละ 52 ต่อจีดีพี และมีการจ้างงานสูงถึง 17 ล้านคน ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวมีสัดส่วนสร้างรายได้สูงถึงร้อยละ 10-12 ต่อจีดีพี จึงเป็นโจทย์สำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความรักชาติ” โดยจะดำเนินการ 4 ปัจจัย ประกอบด้วย การยกมาตรฐานของผู้ประกอบการครอบคลุมร้านอาหาร สถานบริการ การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมให้กระจายตัวด้านการท่องเที่ยวไปสู่ท้องถิ่นทุกภูมิภาค และการเร่งพัฒนาทรัพยากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการแข่งขันทางธุรกิจ

ทั้งนี้ นอกจากการแถลงทิศทางท่องเที่ยวปี 2559 แล้วทุกหน่วยงานที่ร่วมงานยังได้มีการลงนามในหนังสือความร่วมมือโครงการพัฒนาบคุลากรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ.-สำนักข่าวไทย

    ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเอกชนชี้ทิศทางท่องเที่ยวปี 59 ไทยมีนักท่องเที่ยวถึง 35 ล้านคน และมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 1.65 ล้านล้านบาท พร้อมเสนอแนะหลายฝ่ายช่วยยกมาตรฐานและพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยวให้เพียงพอโดยเร็ว

    หอการค้าไทยและภาคเอกชนผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม จัดให้มีความร่วมมือโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม นายชนินทธ์ โทณวณิก ประธานคณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ หอการค้าไทย เปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจท่องเที่ยวไทยปี 2559 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยประมาณ 35 ล้านคน ทำรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่า 1.65 ล้านล้านบาท รวมถึงมีรายได้จากนักท่องเที่ยวในประเทศ 850,000 ล้านบาท แม้ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในช่วงภาวะชะลอตัว แต่เชื่อว่าปีหน้าเศรษฐกิจโลกจะเริ่มนิ่งและปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งยังมีปัญหาความปลอดภัยบางประเทศ ทำให้การท่องเที่ยวของไทยยังเติบโตได้ดี

    อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการมีหลายประเด็น เช่น การจัดระเบียบสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับเวิลด์คลาส การจัดระเบียบความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญการพัฒนาท่องเที่ยวระยะยาวให้เติบโตยั่งยืนการพัฒนาบุคลากรจะมีความสำคัญมากที่สุด หากในอนาคตประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรก็ต้องนำแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาประกอบอาชีพ ส่วนหนี่งต้องยอมรับว่าทำให้การท่องเที่ยวของไทยสูญเสียเอกลักษณ์ไป ซึ่งผู้ประกอบการและภาครัฐต้องร่วมกันดำเนินการ เพื่อยกระดับคุณภาพการพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอและได้มาตรฐาน

    ขณะที่นายกลินท์ สารสิน รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า สำหรับความสำคัญของธุริกจบริการ ซึ่งครอบคลุมธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยปัจจุบันมีความสำคัญตามลำดับ ปัจจุบันสัดส่วนธุรกิจบริการสามารถสร้างรายได้สูงถึงร้อยละ 52 ต่อจีดีพี และมีการจ้างงานสูงถึง 17 ล้านคน ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวมีสัดส่วนสร้างรายได้สูงถึงร้อยละ 10-12 ต่อจีดีพี จึงเป็นโจทย์สำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความรักชาติ” โดยจะดำเนินการ 4 ปัจจัย ประกอบด้วย การยกมาตรฐานของผู้ประกอบการครอบคลุมร้านอาหาร สถานบริการ การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมให้กระจายตัวด้านการท่องเที่ยวไปสู่ท้องถิ่นทุกภูมิภาค และการเร่งพัฒนาทรัพยากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการแข่งขันทางธุรกิจ

    ทั้งนี้ นอกจากการแถลงทิศทางท่องเที่ยวปี 2559 แล้วทุกหน่วยงานที่ร่วมงานยังได้มีการลงนามในหนังสือความร่วมมือโครงการพัฒนาบคุลากรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ.

ที่มา -สำนักข่าวไทย
Share:

Related Articles

​โอ บอง แปง ตอกย้ำที่หนึ่งเรื่องเบเกิลในไทย เปิดแคมเปญ Bagel King ออกรสชาติใหม่ให้ได้ลองตลอดทั้งปี

โอ บอง แปง วางแผนออกสินค้าใหม่ ชูจุดเด่น ยืนหนึ่งเรื่องเบเกิลให้ลูกค้าได้ลองตลอดทั้งปีนี้ในชื่อแคมเปญ “Bagel King” เป็นสีสันทางการตลาดที่ทางแบรนด์ตั..

by SME Thailand.| 23 กพ. 2021

​ฟูจิฟิล์มเดินหน้าลุยตลาดกล้องไฮเอนด์ เปิดตัว GFX100S และ X-E4

ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) เดินหน้าเปิดตัว FUJIFILM GFX100S และ FUJIFILM X-E4 ชูนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปรับฟังก์ชั่นการใช้งานให้หลากหลาย รองรับกลุ่มคนที่มี..

by SME Thailand.| 23 กพ. 2021

​เวฟเมคเกอร์ ประกาศแต่งตั้ง 3 ผู้บริหารใหม่ สำหรับเดินหน้าพัฒนาธุรกิจประเทศไทย

เวฟเมคเกอร์ ประกาศแต่งตั้ง 3 ผู้บริหารใหม่ เดินหน้าพัฒนาธุรกิจการบริหารและการวางแผนสื่อยุคดิจิทัลอย่างครบวงจรสำหรับประเทศไทย ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี..

by SME Thailand.| 23 กพ. 2021