ตลท.วางกลยุทธ์หลักปี 59 เน้นขยายฐานกลุ่ม SME

by smethailandclub 18 ธค. 2015
Share:


    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกลยุทธ์หลักในปี 2559 มุ่งขยายฐานและพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียนสู่ความยั่งยืน สนับสนุนทิศการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ภาคเอกชนทั้งบริษัทขนาดกลางและเล็ก (SME) และธุรกิจที่มีศักยภาพเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน สร้างจุดเริ่มต้นใหม่ของการเติบโตในตลาดทุนไทย (New S-Curve) มุ่งเพิ่มสินค้าใหม่ที่หลากหลายและโอกาสการระดมทุนของบริษัทต่างชาติ สร้างฐานผู้ลงทุนสถาบันในประเทศให้แข็งแรง ขยายฐานผู้ลงทุนบุคคล รวมถึงส่งเสริมคุณภาพบริษัทจดทะเบียนให้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเติบโตที่มั่นคงยั่งยืน

    นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงแผนกลยุทธ์ในปี 2559 ว่า "ในปีหน้าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมุ่งเติบโตควบคู่กับการพัฒนาเชิงคุณภาพ โดยเห็นว่าทิศทางการลงทุนในปีหน้ามีโอกาสเติบโตขึ้นตามการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยว่าจะเติบโตมากกว่าปีนี้ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องการสนับสนุนทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล จึงพร้อมส่งเสริมและสร้างความแข็งแกร่งให้กับ SME รวมถึงการสร้างฐานผู้ลงทุนสถาบันในประเทศให้แข็งแรงอีกด้วย เพื่อสร้าง New S-Curve ในธุรกิจใหม่ๆ ให้กับตลาดทุนไทย ขณะเดียวกันยังคงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนไทย ขยายเครื่องมือและบริการด้านการลงทุนให้มีความหลากหลาย และเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ลงทุน เพื่อสร้างตลาดทุนไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมสากล" 
    
    ในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงวางกลยุทธ์หลักเพื่อนำไปสู่ S-Curve ใหม่ ในปีหน้า 6 ด้าน ได้แก่ขยายฐานและพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียนรวมถึงสร้างความแข็งแกร่งให้ SME โดยตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าตามราคาตลาด ของหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่ 270,000 ล้านบาท ทั้งจากบริษัทที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม (Industry Leader) รัฐวิสาหกิจ และบริษัทต่างชาติทั้งในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงและอื่นๆ พร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและโอกาสทางธุรกิจให้กับ SME และตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าตามราคาตลาดจากบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีอยู่ อีก 255,000 ล้านบาท พร้อมพัฒนาคุณภาพของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การระดมทุนจากประชาชนครั้งแรก การซื้อขายและตัวกลางในการซื้อขาย จนถึงการกำกับดูแล รวมถึงส่งเสริมคุณภาพตามกรอบตัวชี้วัดด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพสู่ตัวชี้วัดสากล (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) 

          เพิ่มสินค้าใหม่ และขยายขอบเขตของสินค้าและบริการปัจจุบัน เช่น การจัดทำดัชนีหุ้นกลุ่มใหม่ และการซื้อขาย Electronic Gold ในรูปแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังหาโอกาสเข้าร่วมพัฒนาตลาดทุนในประเทศกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) และมีบทบาทด้านการพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพใน GMS 

          สร้างฐานผู้ลงทุนสถาบันในประเทศให้แข็งแรง ส่งเสริมด้านการวางแผนเกษียณ รองรับสังคมสูงอายุ โดยร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ส่งเสริมการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนรวม และพัฒนาระบบงานกลางสำหรับกองทุนรวม (Fund Service Platform) เพื่อรองรับการขยายตัวของกองทุนรวมและเพิ่มช่องทางให้กับผู้ลงทุน นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมช่องทางการขายเป็น Digital Tools จากเทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม่

          ส่งเสริมคุณภาพและขยายฐานผู้ลงทุนบุคคล ด้วยการขยายฐานและพัฒนาคุณภาพผู้ลงทุนเป้าหมายผ่านสถาบันตัวกลางพันธมิตร และพัฒนาทักษะความรู้ผู้ลงทุนในตลาดทุน และส่งเสริมสื่อเทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนรุ่นใหม่ รวมถึงพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อขยายฐานผู้ลงทุนในต่างจังหวัดและเชื่อมโยง GMS ผ่านตัวกลาง โดยตั้งเป้าเพิ่มผู้ลงทุนในหุ้นอีก 110,000 ราย และในตราสารอนุพันธ์อีก 10,000 ราย และเพิ่มบัญชี Online อีก 180,000 บัญชี

          พัฒนาบุคลากรตัวกลางและโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุน เพื่อรองรับการแข่งขันในอนาคต นอกเหนือจากการสร้างฐานและเสริมความรู้ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพตลาดทุนอย่างต่อเนื่องแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสนับสนุนเพื่อให้กระบวนการในตลาดทุนพัฒนาเป็น Digital เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ 

          มุ่งสู่การเป็น Employer of Choice หรือ องค์กรที่เป็นที่ปรารถนาของคนทำงาน โดยมุ่งสร้างให้องค์กรสามารถ สรรหา พัฒนา และรักษาผู้ที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมและเติบโต ก้าวสู่การเป็นผู้นำขององค์กรในอนาคต เพื่อร่วมสร้างให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นองค์กรที่ยั่งยืน 

          "สู่ทศวรรษที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืน"

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจเอสเอ็มอี (SME)
Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020