คลังจ่อชงแพ็กเกจปฏิรูปภาษีรื้อกฎหมายเก่า-ใหม่ 46 ฉบับ

by smethailandclub 04 มค. 2016
Share:


    คลังประเดิมต้นปี’59 เตรียมชง “สมคิด” เคาะแพ็กเกจปฏิรูปภาษี จ่อรื้อกฎหมายเก่า-ใหม่รวม 46 ฉบับ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม พร้อมออกมาตรการจูงใจเอกชน-ต่างชาติลงทุนมากขึ้น เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง


    นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอแพ็กเกจปฏิรูประบบภาษี ทั้งด้านโครงสร้าง การบริหารจัดเก็บ และจะเสนอภาษีตัวใหม่ ให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ พิจารณาในวันที่ 4 มกราคม 2559 ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบต่อไป

    ทั้งนี้ในส่วนของการปฏิรูปภาษีจะเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายของ 3 กรมภาษี ทั้งกรมสรรพสามิต กรมสรรพากร และกรมศุลกากร ซึ่งมีทั้งกฎหมายเก่าและเตรียมออกกฎหมายใหม่รวมทั้งหมด 46 ฉบับ ให้มีความทันสมัย เป็นสากล เกิดความเท่าเทียม และเป็นธรรมโดยจะเสนอในปี 2559

    สำหรับร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งถือเป็นภาษีใหม่ที่จะออกมา โดยอยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงผ่อนปรนเงื่อนไขของกฎหมายให้มีความยืดหยุ่นลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชน และจะเสนอให้ครม.เห็นชอบภายในปี 2559 นี้เช่นกัน โดยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเมื่อมีผลบังคับใช้แล้ว จะส่งผลให้รายได้ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น และเป็นการประหยัดงบประมาณในการอุดหนุนเงินท้องถิ่น รัฐบาลจะได้นำไปใช้ประโยชน์พัฒนาส่วนอื่นต่อไป

    นอกจากนี้จะเสนอแผนปฏิรูปสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ(แบงก์รัฐ) ให้ทำตามพันธกิจของแต่ละแห่งให้เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงจะเสนอแผนพัฒนาตลาดทุน เพื่อมาดูแลกลุ่มเงินทุนโดยเฉพาะเอสเอ็มอีให้มีทางเลือกมากขึ้นและสามารถเข้าถึงแหล่งเงินผ่านการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และยังให้ประชาชนเข้าถึงตลาดทุนได้ง่าย

    นายสมชัยกล่าวว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างทำแผนการเงินการคลังเพื่อสังคม ตามหลักประชารัฐ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ไม่ก่อหนี้เพิ่มขึ้น มีหลักประกันดูแลตัวเองยามชรา มีสวัสดิการ และมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง โดยจะให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาคประชาชนและรัฐบาล รวมถึงจะมีการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแบบบูรณาการอีกด้วย

    ขณะเดียวกันในปี 2559 กระทรวงการคลังยังต้องคิดแผนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ผ่านมาตรการการเงินการคลังทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ เช่น โครงการลงทุนคมนาคมต่างๆ ด้านโครงสร้างพื้นฐานกฎหมาย ต้องเป็นสากลมากขึ้น ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเงินเช่นสถาบันการเงิน ตลาดทุน และโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคม เช่น การศึกษา สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และการบริการภาครัฐ

    นายสมชัยกล่าวว่า นอกจากแผนปฏิรูปทั้งภาษี ตลาดทุน และแผนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันแล้ว ในปี 2559 จะยังสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันด้านลงทุน โดยกระทรวงการคลังได้ออกมาตรการเพื่อจูงใจให้เอกชนเข้าลงทุนในไทยมากขึ้น ทั้งสิทธิประโยชน์เร่งรัดการลงทุนในปี 2559 เช่น การหักค่าเสื่อมราคาได้ 2 เท่า ในปี 2559 สำหรับการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินใหม่ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้แก่ เครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ และอาคาร มาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ซึ่งเป็นการปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนในการจัดเตรียมและพิจารณาโครงการ PPP จากเดิมที่ใช้เวลา 25 เดือน ให้เหลือ 9 เดือน

    นอกจากนี้ยังให้สิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมอนาคตของไทย (New Growth Engine) สิทธิประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 10-15 ปี ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุน การทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน และดอกเบี้ยเงินกู้ ผ่านกองทุน Competitiveness Enhancement Fund ขนาด 10,000 ล้านบาท การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยยกเว้นภาษีสรรพสามิต อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และให้นำมูลค่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบทั้งจำนวนมาหักค่าเสื่อมราคาได้ สำหรับการนำเข้ายานพาหนะต้นแบบเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา และการหักค่าใช้จ่ายจากการวิจัยและพัฒนาได้ 3 เท่า ในช่วงปี 2558-2562 รวมถึงกองทุนไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ฟันด์ 100,000 ล้านบาท

    ขณะเดียวกันยังให้สิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนในอาเซียนทั้งการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC) อาทิ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายได้จากการให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือ การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ 10% สำหรับรายได้จากการให้บริการและค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือในไทย และการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเหลือ 15% และสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) อาทิ การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ 10% สำหรับรายได้จากสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในพื้นที่พิเศษเป็นเวลา 10 ปี และการยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อผ่านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

    “ชุดมาตรการนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจไทยปี 2559 ขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ง ผ่านการลงทุนภาคเอกชน และการดึงดูดการลงทุนโดยตรงที่มีคุณภาพจากต่างประเทศจะช่วยเพิ่มระดับการลงทุนของประเทศไทยที่ปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนรวมอยู่ที่เพียง 24% ต่อจีดีพี และอยู่ในระดับต่ำมาตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ให้ก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับการลงทุนของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค อีกทั้งจะเป็นการยกระดับศักยภาพของเศรษฐกิจไทยในอนาคต” นายสมชัย กล่าว

ที่มา แนวหน้า
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021