DIP ผนึกกำลัง ISMED สร้างนักออกแบบพัฒนา SME

by smethailandclub 13 มค. 2016
Share:

     DIP ผนึกกำลัง ISMED ขอเชิญผู้ประกอบการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจด้านแฟชั่น ร่วมปลุกพลังสร้างสรรค์แห่งงานดีไซน์ ก้าวสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจแฟชั่น และการเพิ่มศักยภาพในวิชาชีพระดับสากล ในโครงการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น (FDC 2016)

              นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้จัดโครงการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น ( FDC 2016) เปิดเวทีสร้างนักออกแบบไทยสู่สากล ในกิจกรรมสร้างคน สร้างธุรกิจ สร้างแบรนด์ เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมแฟชั่น และธุรกิจแฟชั่น เพื่อรองรับตลาดอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม – เครื่องหนังและรองเท้า - อัญมณีและเครื่องประดับ ในโครงการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น ( FDC 2016) 

    ทั้งนี้ เพื่อร่วมออกแบบพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ สู่วงการอุตสาหกรรมแฟชั่น ประกอบด้วย 1)สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 2)สาขาอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า และ3)สาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยมีวัตถุประสงค์1)เพื่อพัฒนาศักยภาพนักออกแบบและผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในกระบวนการพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ที่มีเอกลักษณ์ สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2)เพื่อสร้างนักออกแบบและผู้ประกอบการ SMEsในด้านแฟชั่นรุ่นใหม่ที่มีทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถ ในสาขาต่างๆ สามารถก้าวทันแนวโน้มแฟชั่นเทรนด์ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสู่สากล

          ซึ่งโครงการฯ นี้จะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจด้านแฟชั่นเพื่อเข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานระหว่างระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2558 – 31 มกราคม 2559 ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสเรียนรู้ มุมมองแนวคิดทั้งในด้านการออกแบบสร้างสรรค์ และการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์และแบรนด์ จาก 3 กูรูระดับประเทศ มาถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จในธุรกิจแฟชั่น 

    1) คุณศิริชัย ทหรานนท์ นักออกแบบสร้างสรรค์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เจ้าของแบรนด์ THEATRE มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Textile และเทคนิคตัดเย็บรูปแบบใหม่ๆ ที่รังสรรค์คอลเลคชั่นแบรนด์ Theatre มากว่า 25 ปี จนเป็นแบรนด์แฟชั่นชั้นนำของไทย 

    2)คุณธีรเมศร์ เลิศเศวตพงษ์ นักออกแบบสร้างสรรค์เครื่องหนังและรองเท้า Brand Manager Viera by Ragazze ทายาทผู้สานต่อธุรกิจ Ragazze มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ ผลิตงานเครื่องหนังชั้นสูง พร้อมยังเชี่ยวชาญในการสร้างแบรนด์และการตลา สินค้าแฟชั่น สามารถทำยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องมากว่า 28 ปี

     และ3) คุณพงษ์มนัส สวัสดิชัย นักออกแบบสร้างสรรค์อัญมณีและเครื่องประดับ เจ้าของแบรนด์ 77th เจ้าของแบรนด์ 77th และมีความเชี่ยวชาญการออกแบบในสไตล์ Costume Jewelry จินตนาการในการออกแบบบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้สวมใส่ และตอบโจทย์ความต้องการครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกวัย ตั้งแต่ 20-50 ปี ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะลูกค้าประเทศ ไต้หวัน และฮ่องกง

          สำหรับเกณฑ์การตัดสินจะคัดเลือกจากผลงานที่โดดเด่น ทั้งในด้านแนวคิด รูปแบบ ประโยชน์ใช้สอยและการประยุกต์ทุนสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบโจทย์ หรือธีมการออกแบบและสอดคล้องกับแนวโน้มแฟชั่น และความต้องการของตลาด โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม ประกอบด้วย
a. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 60,000 บาท
b. รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
c. รวม 4 รางวัล พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
2. ประเภทเครื่องหนังและรองเท้า ประกอบด้วย
a. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 60,000 บาท
b. รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
c. รวม 4 รางวัล พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
3. ประเภทอัญมณีและเครื่องประดับ ประกอบด้วย
a. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 60,000 บาท
b. รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
c. รวม 4 รางวัล พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

          ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นนักออกแบบผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา พนักงาน เจ้าของกิจการในด้านแฟชั่นตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งมีคุณสมบัติ อย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

          - ผ่านกิจกรรมการสัมมนาแฟชั่นเทรนด์ หรือ
          - ผ่านกิจกรรมการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่นปีงบประมาณ 2558 หรือ
          - มีแฟ้มผลงานการออกแบบ (portfolio) หรือมีแนวคิด ประวัติการทำงานหรือ ผลงานทางด้านการผลิตสินค้าอุตสาหรรมแฟชั่น

          ซึ่งผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะต้องส่งแนวคิดการพัฒนาสินค้าแฟชั่นพร้อมแผนการต่อยอดสู่ความสำเร็จหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือก

           ให้กับคณะกรรมการเพิ่มเติม และสำหรับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนป๋วย อึ๊งภากรณ์ ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2564-4000 ต่อ 4000 โทรสาร 0-2986-9355, 02-564-2737 นายสุวรรณชัย กล่าวในที่สุด

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจเอสเอ็มอี (SME)

Share:

Related Articles

​GIT ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจรับรองอัญมณีและเครื่องประดับไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโล..

by SME Startup| 03 สค. 2021

​ไขความลับ...3 SMEเติบโตอย่างยั่งยืนในร้านเซเว่นฯ

เรื่องราวและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวคิดของ 3 SMEs ไทยที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างยอดขายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

by SME Thailand.| 02 สค. 2021

​รวมโซลูชัน LINE ช่วย SME ไทย เริ่มธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเองได้ฝ่าวิกฤต

ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้าเรามี “ขุมพลัง” ที่แข็งแกร่งพร้อมออกไปต่อกรกับทุกอุปสรรค แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อาจเป็นหนึ่ง “ขุมพลัง” สำ..

by SME Thailand.| 29 กค. 2021