กสอ. สร้างคลัสเตอร์ 17 เครือข่ายเสริมศักยภาพ SME

by smethailandclub 21 มค. 2016
Share:    กสอ. จับมือ  สสว. รวมกลุ่มคลัสเตอร์ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรม 17 เครือข่าย  หวังให้ “คลัสเตอร์” (Cluster) เป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ


    นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า SME ส่วนใหญ่ประสบปัญหาหลักเกิดจาก "ความสามารถของประเทศไทยถดถอย" เพราะที่ผ่านมาระบบเศรษฐกิจไทยพึ่งพิงส่งออกมากถึง 60% ของจีดีพี ดังนั้นเมื่อเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจึงกระทบต่อการส่งออกโดยตรงและส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศ 

    โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 99 ของผู้ประกอบการทั้งประเทศ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (GDP) ถึง 3.75 ล้านล้านบาท จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งปรับตัวและยกระดับความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านผลิตภาพ (Productivity) และการคิดค้นนวัตกรรม (Innovation) ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม มีแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม คือ การวมตัวกันเป็นกลุ่มของอุตสาหกรรม หรือที่เรียกสว่า “คลัสเตอร์” (Cluster) ตามนโยบายของรัฐบาล

    นายอาทิตย์ กล่าวต่อว่า  คลัสเตอร์เป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ในลักษณะสร้างเครือข่าย ที่เรียกว่า “Business Networking” ในลักษณะการผนึกกำลังร่วมกัน (Synergy) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพด้านการลงทุนของประเทศ เพื่อดึงดูดการลงทุนที่มีคุณค่าทั้งจากนักลงทุนรายเดิมและรายใหม่ ส่งผลให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs ด้วยเหตุนี้ จึงมอบหมายให้ กสอ. เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างและพัฒนาคลัสเตอร์ตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบันมีคลัสเตอร์ที่พัฒนาแล้วรวม 77 คลัสเตอร์

    ดร.สมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า  สำหรับในปีนี้ กสอ. ได้ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เป็นหน่วยงานหนึ่งที่บริหาร “โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด” ภายใต้แผนส่งเสริมยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระยะเร่งด่วน โดยร่วมกันคัดเลือกคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพรวม 17 เครือข่าย เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย SMEs ให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

    ได้แก่ 1) คลัสเตอร์ผ้าทอพื้นเมืองอุดรธานี 2)คลัสเตอร์ผู้ผลิตและแปรรูปผลไม้ภาคตะวันออก 3 ) คลัสเตอร์ของฝากของที่ระลึก จังหวัดเลย 4 ) เครือข่ายผักผลไม้แปรรูปกลุ่มยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง 1 5) เครือข่ายธุรกิจแฟชั่น (Bangkok Fashion Cluster) 6)เครือข่ายอุตสาหกรรมชา จังหวัดเชียงราย 7) คลัสเตอร์สิ่งทอเพชรเกษม 

    8) เครือข่ายผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม จังหวัดแพร่ 9)คลัสเตอร์ต่อตัวถังรถบัส จังหวัดราชบุรี 10) คลัสเตอร์นมโคและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมโค จังหวัดมหาสารคาม  11) คลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด   12 ) คลัสเตอร์บรรจุภัณฑ์โลหะ  13) คลัสเตอร์ข้าวและข้าวแปรรูป 

    นอกจากนี้ยังมี 14) คลัสเตอร์เซรามิกลำปาง จังหวัดลำปาง  15)    เครือข่ายอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง 16 ) คลัสเตอร์เครื่องหนังไทย (Thai Leather Cluster)  และ 17) เครือข่ายอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (Thai Food Cluster)  จากพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล  

    ทั้งนี้การดำเนินงานจะเน้นกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจของเครือข่าย ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนส่งเสริมการตลาดเชิงรุกหรือการสร้างนวัตกรรมทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ คาดว่าภายใน 1 ปี  จะผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการพัฒนามากกว่า 2,000  ราย  เกิดนวัตกรรมในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้มากกว่า 5 เรื่อง และเกิดการขยายตัวในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 530 ล้านบาท ลดต้นทุนได้ไม่น้อยกว่า 65 ล้านบาท 

    สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาธุรกิจ สามารถติดต่อได้ที่  สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02 202-4575 หรือที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศ    

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจเอสเอ็มอี (SME)
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021