เร่งสร้างผู้ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพรองรับสังคมสูงอายุ

by smethailandclub 10 มีค. 2016
Share:


            กระทรวงพาณิชย์ เร่งสร้างผู้ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพมืออาชีพรองรับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะเกิดขึ้นทั่วโลกในอนาคตอันใกล้ พร้อมเสริมทัพธุรกิจบริการไทยให้แข็งแกร่ง มั่นใจ! สถานบริการทางการแพทย์  ที่หลากหลายของไทยสามารถตอบโจทย์คนรักสุขภาพได้ครบทุกมิติ

            นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมฯ   มีแผนการส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ (ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ สปา และนวดเพื่อสุขภาพ) โดยแผนฯ ดังกล่าว จะเน้นการสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพของไทยให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล เนื่องจากไทยมีความพร้อมและมีความได้เปรียบหลายด้าน เช่น คนไทยมีหัวใจรักบริการ ความสะดวกสบายในการรับบริการ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการมีความเหมาะสม มีสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนที่หลากหลายสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล ฯลฯ 

    นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีสถานบริการทางการแพทย์และสถานบริการสุขภาพที่หลากหลาย เช่น โรงพยาบาลขนาดใหญ่ - เล็ก ศูนย์การแพทย์สาขาต่างๆ ธุรกิจนวดแผนไทยเพื่อการรักษาและการผ่อนคลาย ธุรกิจสปาไทยที่มีชื่อเสียง รวมถึง สถานบริการแพทย์ทางเลือก ฯลฯ และจากความหลากหลายนี้ ทำให้ธุรกิจบริการสุขภาพของไทยสามารถตอบโจทย์ผู้ที่รักสุขภาพจากทั่วทุกมุมโลกได้ครบทุกมิติ”

            “อีกทั้ง ในอนาคตอันใกล้ โลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว ผู้สูงอายุจึงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ความต้องการด้านที่พำนักระยะยาว (Long Stay) ด้านการรักษาพยาบาล      และด้านการให้บริการดูแลผู้สูงอายุจึงมีมากขึ้นตามไปด้วย กอรปกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อปลายปี 2558 ที่ผ่านมา ช่วยเกื้อหนุนให้การเติบโตด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จึงนับเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยที่จะใช้ธุรกิจบริการสุขภาพสร้างรายได้เข้าประเทศ และยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก”

            ทั้งนี้ กรมฯ ได้ร่วมมือกับ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพในเชิงลึกแก่ผู้ประกอบธุรกิจบริการสุขภาพของไทย เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานฯ รวมถึงให้เข้าใจถึงสภาพปัญหา/อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำถึงแนวทางการแก้ปัญหาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจบริการสุขภาพโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยังได้ทำการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ มุมมองในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดในแก่ธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการบริการสุขภาพของไทยสามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดระดับประเทศและตลาดสากล

    โดยในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 นี้ กรมฯ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพอย่างมืออาชีพ” เพื่อให้ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ สปา และนวดเพื่อสุขภาพมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ สร้างความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กรธุรกิจ เป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากผู้ใช้บริการในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการเป็นหลัก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือตรวจวัดระดับคุณภาพการบริหารจัดการ และเพื่อใช้กำหนดทิศทางในการปรับปรุงคุณภาพธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และจุดอ่อนของธุรกิจได้อย่างตรงจุด ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการปรับปรุงกระบวนงาน และการบริการใหม่ๆ ของธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

    นอกจากนี้ ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะได้รับคำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สถานประกอบการ รวมทั้ง มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานธุรกิจบริการสุขภาพที่มีการบริหารจัดการที่ดีได้มาตรฐาน นอกจากนี้ กรมฯ ยังพร้อมเป็นตัวกลางในการประสานสถาบันการเงินแก่ธุรกิจบริการสุขภาพของไทยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพจากกรมฯ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

                สิทธิพิเศษ!!! สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อให้คำปรึกษา และดำเนินการยกระดับมาตรฐานธุรกิจ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
            
    กรมฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพของไทย (ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ สปา และนวดเพื่อสุขภาพ) ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ มาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันมีผู้ประกอบการฯ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพฯ จำนวน 212 ราย แบ่งเป็น ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ 51 ราย ธุรกิจสปา 127 ราย และธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ 34 ราย

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

 
Share:

Related Articles

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020