พาณิชย์ ชวนนิติบุคคลประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น

by smethailandclub 28 มีค. 2016
Share:


 
                   กระทรวงพาณิชย์  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญชวนนิติบุคคลไทยทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2559 เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้ภาคธุรกิจดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส และมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการสร้างมาตรฐานธุรกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน พร้อม! เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2559 

                         นางสาวผ่องพรรณ   เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ให้ความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างธรรมาภิบาลทางธุรกิจ โดยได้จัดทำโครงการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554  จนถึงปัจจุบัน เป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้ภาคธุรกิจดำเนินกิจการบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก  ได้แก่ หลักนิติธรรม  คุณธรรม    ความโปร่งใส  การมีส่วนร่วม  ความรับผิดชอบ  และความคุ้มค่า

                   “การบริหารธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีหมายถึง การประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์  ยุติธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย  เปิดเผยข้อมูลได้ไม่มีการบิดเบือน มีความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้มีส่วนได้เสีย  มีภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดี รวมถึงต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม รักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  คุ้มค่า  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจและประเทศชาติส่วนรวม  ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน และสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจในระยะยาว   โดยธุรกิจที่จะสมัครเข้าร่วมประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น จะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  ส่งงบการเงินถูกต้องต่อเนื่องทุกปี  

                   วิธีการสมัครเข้าร่วมประกวดคือ เข้าไปกรอกใบสมัครและแบบประเมินตนเองทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  www.dbd.go.th  ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2559  หลังจากนั้น กรมฯ จะทำการประเมินคุณสมบัติ เพื่อตัดสินการประกวดโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาอาชีพ และจะจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอย่างเป็นทางการ ซึ่งธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษ โดยกรมฯ จะเผยแพร่ข้อมูลการได้รับรางวัลผ่านหน้าหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่นให้แก่ธุรกิจนั้นๆ ในสายตาของคู่ค้า และนักลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ”

                   นิติบุคคลที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดฯ  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่กองธรรมาภิบาลธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  โทร. 0 2547 5988 หรือสายด่วน 1570  หรือ e-mail : dbd2558@gmail.com    และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th และเว็บไซต์สำนักงานพาณิชย์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020