​2 หน่วยงานรัฐร่วมผลักดัน SMEs ใช้เทคโนโลยีพัฒนาธุรกิจ

by smethailandclub 25 พค. 2016
Share:


    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผนึกกำลัง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ส่งเสริมการนำผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาธุรกิจในเชิงนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมไทย

    นายประสงค์ นิลบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการนำผลงานวิจัย และพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้พัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม และเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมไทยนั้น นับเป็นก้าวสำคัญที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงาน มีกรอบความร่วมมือในการส่งต่อผู้รับบริการระหว่างกัน รวมถึงการกำหนดแนวทางที่จะขยายผลการลงนามความร่วมมือกับ กระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสต่อไปด้วย" รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าว

    ขอบเขตความร่วมมือภายใต้โครงการฯ มีดังนี้ 1.บูรณาการการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริม การยกระดับมาตรฐานคุณภาพของผู้ประกอบการ บูรณาการการบริการให้คำปรึกษาแนะนำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต และมาตรฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย 

    2.ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และกิจกรรมของ "วว." และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการไทยในเครือข่ายของทั้งสองหน่วยงาน 
    3.ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างองค์กร ในการกำหนดแนวทางการพัฒนางานวิจัย ให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

    4.จัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทยระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่ายและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ 5.ส่งเสริมการพัฒนา สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ในสาขาอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงดำเนินการเพิ่มเติมในอนาคต

    ด้าน  ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า ความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1.เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการในการสร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถนำผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ 

    2.เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการระหว่างกันตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล ในการผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสินค้า การบริการของไทยให้เป็นสากล เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นของประเทศคู่ค้าและผู้บริโภคทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ ๒ ปี และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ ๒ ปี

    "ปัจจุบันนวัตกรรมนับเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์และนโยบายหลักของรัฐบาล ในการผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งทุกสาขาธุรกิจจำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น ดังนั้น วว. และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงเล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการให้เป็นสากล ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นของประเทศคู่ค้าและผู้บริโภคทั้งตลาดในและต่างประเทศ" ผู้ว่าการ วว. กล่าว
Share:

Related Articles

​รวมโซลูชัน LINE ช่วย SME ไทย เริ่มธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเองได้ฝ่าวิกฤต

ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้าเรามี “ขุมพลัง” ที่แข็งแกร่งพร้อมออกไปต่อกรกับทุกอุปสรรค แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อาจเป็นหนึ่ง “ขุมพลัง” สำ..

by SME Thailand.| 29 กค. 2021

​บสย. ช่วยลูกค้า-ลูกหนี้ พักชำระหนี้ สูงสุด 6 เดือน ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียม 2 เดือน ผ่อนจ่าย 20 เปอร์เซ็นต์

บสย. ออกมาตรการต่อลมหายใจ ผ่อนปรนและบรรเทาให้ผู้ประกอบธุรกิจ ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 เดือน พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน ผ่อนจ่ายเบา 20 เปอร..

by SME Thailand.| 23 กค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า เชื่อมต่อเทคโนโลยี API ครบวงจร เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการโรงพยาบาล

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต พัฒนาระบบเชื่อมต่อ API (Application Program Interfaces) ครบวงจร ประสานการทำงานระหว่างโรงพยาบาลในเครือ BDMS และอลิอั..

by SME Thailand.| 22 กค. 2021