พาณิชย์ยกร่าง Road Map ทรัพย์สินทางปัญญา ปูทางสู่ Thailand 4.0

by smethailandclub 02 มิย. 2016
Share:

รมว.พาณิชย์มอบหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดทำ โรดแมป (Roadmap) ทรัพย์สินทางปัญญาของไทย

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา ในฐานะ            ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ      โรดแมป (Roadmap) ทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ทั้งในส่วนของการสร้างสรรค์ การคุ้มครอง การบังคับใช้กฎหมาย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ โดยคำนึงตั้งแต่ต้นทาง คือผู้ผลิต กลางทาง       คือ ผู้ค้า ไปจนถึงปลายทาง คือ ผู้บริโภค  และมีเป้าหมายสอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ที่ให้ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 ทั้งนี้ Roadmap ในแต่ละช่วง           มีการกำหนดเป้าหมาย และแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะ 20 ปี โดยเฉพาะในช่วงปี 2560 – 2564 มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนตัวชี้วัดที่ท้าทาย ตลอดจนมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานขับเคลื่อน     เพื่อมุ่งไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างแท้จริง
 
สาระสำคัญของร่าง Roadmap ทรัพย์สินทางปัญญา แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้

1) การสร้างสรรค์ เช่น การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาจัดทำ Patent Mapping จัดตั้งศูนย์ SME/IP Support Center เพื่อให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ SMEs/ผู้ประกอบการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงมีมาตรการสนับสนุนการสร้างสรรค์ เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษี การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น

2) การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ เช่น การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่ดีในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และองค์กรต่างๆ จัดตั้งศูนย์ IP Valuation และ Valuator Accreditation     มีกลไกสนับสนุนการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ จัดตั้งศูนย์ IP Matching และ Pitching Platform เป็นต้น

3) การคุ้มครอง เช่น จัดตั้งหน่วยให้คำแนะนำและอบรมเรื่องการจดทะเบียน และการคุ้มครอง IP พัฒนาระบบ IT ให้ทันสมัย ลดขั้นตอนการจดทะเบียน จัดตั้งหน่วยควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานการจดทะเบียน เป็นต้น

4) การบังคับใช้กฎหมาย เช่น การรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการเคารพสิทธิ์ ส่งเสริมความรู้ด้าน IP    แก่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย บูรณาการระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เป็นต้น

5) ด้านการส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เช่น ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนและสร้างมาตรฐานสินค้า GI ในไทยและต่างประเทศ และประชาสัมพันธ์สินค้า GI ไทยที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก เป็นต้น

6) ด้านการปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรพันธุกรรม และการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม เช่น การจัดทำและบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางระดับชาติ และผลักดันการเจรจาจัดทำความตกลงในเวทีการค้าระหว่างประเทศ เช่น องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ให้สามารถคุ้มครองปกป้อง        ภูมิปัญญาทรัพยากรพันธุกรรม และการแสดงออกทางวัฒนธรรมของไทย

  
ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มีแผนจะนำร่าง Roadmap ทรัพย์สินทางปัญญา เสนอคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติให้ความเห็นชอบภายในเดือนกรกฎาคม ศกนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

 
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021