สนพ.เผยการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคท่องเที่ยว

by smethailandclub 05 มิย. 2016
Share:

ดร.ทวารัฐ  สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นภาคส่วนสำคัญที่มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นภาคส่วนที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการขยายตัวของการท่องเที่ยวย่อมส่งผลให้เกิดความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นทั้งการใช้โดยตรงและโดยอ้อม
          
ทั้งนี้ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) ได้ศึกษาถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อความต้องการใช้พลังงานของประเทศ ทั้งด้านการใช้จ่ายและการใช้พลังงานของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาพักค้างในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลจากระบบบัญชีประชาชาติการท่องเที่ยว (Tourism Satellite Accounts) ร่วมกับ ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Input-Output Table) วิเคราะห์ผลกระทบโดยใช้แบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Model) พบว่าในปี 2558 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศจำนวน 29.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มีการใช้จ่ายเป็นมูลค่า 1,447,158 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4 โดยเป็นการใช้จ่ายสำหรับค่าโรงแรมและที่พักร้อยละ 26.2 ค่าอาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 22.5 ค่ารถโดยสารและการเดินทางร้อยละ 5.3 เป็นต้น ซึ่งการใช้จ่ายดังกล่าวเชื่อมโยงกับการใช้พลังงานทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ การใช้ไฟฟ้าเพื่อแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศในโรงแรมและที่พัก การใช้พลังงานประเภทแก๊สหุงต้มและไฟฟ้าจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม และการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากการเดินทางในรูปแบบต่างๆ โดยพบว่ากรณีที่มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศทุก 1 ล้านคน จะมีผลทำให้ความต้องการพลังงานประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง (Petroleum Refineries) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.05 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา ในขณะที่ความต้องการพลังงานประเภทไฟฟ้าและแก๊ส (Electricity and Gas) เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.10
          
นอกจากนี้ เมื่อศึกษาลงไปในช่วงฤดูท่องเที่ยว (High Season) เดือนธันวาคม 2558 ซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทยประมาณ 2.99 ล้านคน คาดว่าความต้องการพลังงานประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยทั้งเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.15 และพลังงานประเภทไฟฟ้าและแก๊สเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.3 โดยความต้องการใช้พลังงานของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีอัตราเพิ่มเป็น 2 เท่าของความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
          
ปัจจุบันปริมาณการใช้พลังงานของไทยโดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวมีการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้การคาดการณ์ความต้องการใช้พลังงานของประเทศในอนาคตของ สนพ. รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างสอดคล้อง สนพ. จะได้นำผลการศึกษาดังกล่าวไปประกอบการวางแผนด้านพลังงานของประเทศที่เหมาะสม
          
"การท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ขณะเดียวกันก็มีผลต่อความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น และจากข้อมูลที่กล่าวมา พบว่าการท่องเที่ยวมีผลกระทบต่อการใช้พลังงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น สนพ. จะนำผลการศึกษาที่ได้นำไปวางแผนการใช้พลังงานภาคท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป พร้อมกันนี้ อยากขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวลดการใช้พลังงาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของพลังงานของประเทศ"ดร.ทวารัฐกล่าว
Share:

Related Articles

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021