7หน่วยงานร่วมMOUขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น

by smethailandclub 10 มิย. 2016
Share:


รองนายกรัฐมนตรี เปิดงานสัมมนา  “ท้องถิ่นก้าวไกล เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า” เร่งยกระดับสร้างความเข้มแข็งท้องถิ่น  เผยแนวทางส่งเสริมให้เกิดการลงทุนสร้างโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ส่งเสริมตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  และส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยว  ด้านบีโอไอจับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนแบบบูรณาการ

 
นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์  รองนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา และปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ท้องถิ่นก้าวไกล  เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า”  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)   ว่า  รัฐบาลได้มอบให้บีโอไอจัดทำมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่นขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในธุรกิจที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในระดับชุมชนท้องถิ่น  โดยหากเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้รับการยกระดับให้ดีขึ้น เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมจะดีขึ้นด้วยเช่นกัน รวมถึงประชาชนในประเทศจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันความเหลื่อมล้ำในสังคมจะลดน้อยลง
 

 

ทั้งนี้แนวทางของมาตรการจะส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในธุรกิจที่สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นในลักษณะการพึ่งตนเอง ภายใต้หลักการสร้างความเข้มแข็งจากภายในตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมให้เกิดโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำหรือผลผลิตล้นตลาด ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างรายได้ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกร  การส่งเสริมให้มีศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อช่วยสนับสนุนให้เกษตรกร  โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น รวมทั้งผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์     (โอทอป) และผลิตภัณฑ์ชุมชน มีช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ผลิตท้องถิ่นโดยตรง

 
นอกจากนี้ ยังจะส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสร้างจุดขายใหม่ ๆ ด้านการท่องเที่ยว หรือปรับปรุงสภาพของแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมให้มีคุณภาพสูงขึ้น มีสภาพแวดล้อมที่น่าดึงดูดการท่องเที่ยว  มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยได้มาตรฐาน เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศ เข้ามาเยี่ยมชมกันมากขึ้น ซึ่งจะสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ และสู่ท้องถิ่นในท้ายที่สุด

 
“ผมเคยพูดไว้ว่า ต่อไปจะเห็นนโยบายการคลัง หรือนโยบายส่งเสริมการลงทุนในท้องถิ่นมากขึ้น และรัฐบาลจะมีมาตรการที่จะสร้างการเติบโตจากฐานราก ซึ่งเกิดขึ้นจริงแล้วในวันนี้ โดยมั่นใจว่าตามมาตรการของบีโอไอครั้งนี้  ชุมชนทั่วประเทศจะได้รับประโยชน์ ทั้งกรณีการลงทุนโดยสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการรายย่อยในท้องถิ่นเอง หรือกรณีบริษัทเอกชนที่มีศักยภาพทั้งในด้านเทคโนโลยี และแหล่งเงินทุน จะเข้ามาร่วมมือกับท้องถิ่นในการยกระดับการผลิตให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น” นายสมคิด กล่าว

 
นายสมคิด กล่าวเพิ่มเติมว่า การขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มีกำลัง  มีเงินทุน มีมันสมอง รวมถึงแรงสนับสนุนจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งนี้ในส่วนของภาครัฐนอกจากผลักดันให้เกิดมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่นในครั้งนี้แล้ว ยังมีมาตรการอื่น ๆ  ที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในหลายด้าน อาทิ การหาแหล่งเงินทุน ในรูปแบบของเงินจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  โครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1            SME เกษตร  ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และมาตรการทางการเงินของธนาคารออมสิน   รวมถึงมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)  โดยกระทรวงการคลัง เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งกิจการที่ทำประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน


ด้านนางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการบีโอไอ กล่าวว่า งานสัมมนาในวันนี้ เป็นการชี้แจงรายละเอียดของมาตรการที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการลงทุนที่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศ และเปิดโอกาสให้ได้มีการซักถามเพื่อตอบข้อสงสัย อันจะนำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารทั้งจากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและท้องถิ่นทั่วประเทศ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 1,000 คน

บีโอไอยังได้ใช้โอกาสภายในงานสัมมนา จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ระหว่าง 7 หน่วยงาน  เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการลงทุนท้องถิ่นแบบบูรณาการครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งประกอบด้วย        บีโอไอ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  และสภาการท่องเที่ยวแห่งประเทศ

 
“ความร่วมมือกันในครั้งนี้จะยิ่งช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยบีโอไอเชื่อมั่นว่าผลของมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่นที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในรูปแบบประชารัฐตามที่รัฐบาลได้มุ่งหวังไว้” นางหิรัญญากล่าว


Share:

Related Articles

​สตีเบล เอลทรอน ผนึกพันธมิตร เฮลท์แลนด์ ขยายไลน์มุ่งเจาะตลาดสปาเต็มรูปแบบ

สตีเบล เอลทรอน ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เครื่องปั๊มความร้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บริการ ณ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในพัทยาใ..

by SME Thailand.| 26 มค. 2021

​ไทยพาณิชย์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีทั่วประเทศรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมอยู่เคียงข้างช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยก้าวผ่านวิกฤต เร่งออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ให..

by SME Thailand.| 25 มค. 2021

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021