7หน่วยงานร่วมMOUขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น

by smethailandclub 10 มิย. 2016
Share:


รองนายกรัฐมนตรี เปิดงานสัมมนา  “ท้องถิ่นก้าวไกล เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า” เร่งยกระดับสร้างความเข้มแข็งท้องถิ่น  เผยแนวทางส่งเสริมให้เกิดการลงทุนสร้างโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ส่งเสริมตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  และส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยว  ด้านบีโอไอจับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนแบบบูรณาการ

 
นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์  รองนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา และปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ท้องถิ่นก้าวไกล  เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า”  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)   ว่า  รัฐบาลได้มอบให้บีโอไอจัดทำมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่นขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในธุรกิจที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในระดับชุมชนท้องถิ่น  โดยหากเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้รับการยกระดับให้ดีขึ้น เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมจะดีขึ้นด้วยเช่นกัน รวมถึงประชาชนในประเทศจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันความเหลื่อมล้ำในสังคมจะลดน้อยลง
 

 

ทั้งนี้แนวทางของมาตรการจะส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในธุรกิจที่สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นในลักษณะการพึ่งตนเอง ภายใต้หลักการสร้างความเข้มแข็งจากภายในตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมให้เกิดโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำหรือผลผลิตล้นตลาด ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างรายได้ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกร  การส่งเสริมให้มีศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อช่วยสนับสนุนให้เกษตรกร  โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น รวมทั้งผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์     (โอทอป) และผลิตภัณฑ์ชุมชน มีช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ผลิตท้องถิ่นโดยตรง

 
นอกจากนี้ ยังจะส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสร้างจุดขายใหม่ ๆ ด้านการท่องเที่ยว หรือปรับปรุงสภาพของแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมให้มีคุณภาพสูงขึ้น มีสภาพแวดล้อมที่น่าดึงดูดการท่องเที่ยว  มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยได้มาตรฐาน เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศ เข้ามาเยี่ยมชมกันมากขึ้น ซึ่งจะสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ และสู่ท้องถิ่นในท้ายที่สุด

 
“ผมเคยพูดไว้ว่า ต่อไปจะเห็นนโยบายการคลัง หรือนโยบายส่งเสริมการลงทุนในท้องถิ่นมากขึ้น และรัฐบาลจะมีมาตรการที่จะสร้างการเติบโตจากฐานราก ซึ่งเกิดขึ้นจริงแล้วในวันนี้ โดยมั่นใจว่าตามมาตรการของบีโอไอครั้งนี้  ชุมชนทั่วประเทศจะได้รับประโยชน์ ทั้งกรณีการลงทุนโดยสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการรายย่อยในท้องถิ่นเอง หรือกรณีบริษัทเอกชนที่มีศักยภาพทั้งในด้านเทคโนโลยี และแหล่งเงินทุน จะเข้ามาร่วมมือกับท้องถิ่นในการยกระดับการผลิตให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น” นายสมคิด กล่าว

 
นายสมคิด กล่าวเพิ่มเติมว่า การขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มีกำลัง  มีเงินทุน มีมันสมอง รวมถึงแรงสนับสนุนจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งนี้ในส่วนของภาครัฐนอกจากผลักดันให้เกิดมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่นในครั้งนี้แล้ว ยังมีมาตรการอื่น ๆ  ที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในหลายด้าน อาทิ การหาแหล่งเงินทุน ในรูปแบบของเงินจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  โครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1            SME เกษตร  ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และมาตรการทางการเงินของธนาคารออมสิน   รวมถึงมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)  โดยกระทรวงการคลัง เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งกิจการที่ทำประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน


ด้านนางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการบีโอไอ กล่าวว่า งานสัมมนาในวันนี้ เป็นการชี้แจงรายละเอียดของมาตรการที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการลงทุนที่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศ และเปิดโอกาสให้ได้มีการซักถามเพื่อตอบข้อสงสัย อันจะนำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารทั้งจากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและท้องถิ่นทั่วประเทศ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 1,000 คน

บีโอไอยังได้ใช้โอกาสภายในงานสัมมนา จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ระหว่าง 7 หน่วยงาน  เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการลงทุนท้องถิ่นแบบบูรณาการครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งประกอบด้วย        บีโอไอ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  และสภาการท่องเที่ยวแห่งประเทศ

 
“ความร่วมมือกันในครั้งนี้จะยิ่งช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยบีโอไอเชื่อมั่นว่าผลของมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่นที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในรูปแบบประชารัฐตามที่รัฐบาลได้มุ่งหวังไว้” นางหิรัญญากล่าว


Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021