กรมสรรพากรเตือนผู้ประกอบการจดแจ้งระบบบัญชีเดียวยื่นรายการก่อนพ้นกำหนดเวลา

by smethailandclub 24 มิย. 2016
Share:

กรมสรรพากรเตือนผู้ประกอบการจดแจ้งระบบบัญชีเดียวตามพระราชกำหนดฯ ที่ไม่ยื่น ภ.ง.ด. 50 ของปี 2558 ภายในกำหนด ให้ยื่นรายการก่อนพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ของปี 2559

ตามที่ได้มีพระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 โดยให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดแจ้งเข้าสู่ระบบบัญชีเดียวตามพระราชกำหนดฯ ได้รับยกเว้นจากการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากร และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากร ซึ่งจะไม่ถูกตรวจสอบย้อนหลัง โดยบริษัทฯ ที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการยื่นรายการและเสียภาษีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลาในการยื่นรายการในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป เป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามกฎหมายด้วย นั้น

นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ชี้แจงว่า “บริษัทฯ ที่ได้จดแจ้งระบบบัญชีเดียว ซึ่งได้รับสิทธิยกเว้นจากการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากร และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากรตามพระราชกำหนดฯ หากไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการแล้ว บริษัทฯ อาจถูกเพิกถอนสิทธิการได้รับยกเว้นตามพระราชกำหนดฯ และถูกตรวจสอบย้อนหลังได้ ดังนั้น เพื่อให้การได้รับสิทธิยกเว้นตามพระราชกำหนดฯ เป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนและไม่ถูกเพิกถอนสิทธิ   ให้บริษัทฯ มายื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ภายในกำหนดเวลาของการยื่นรายการสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (ภ.ง.ด. 51) ของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 เช่น 

- กรณีบริษัทฯ ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตามปีปฏิทิน (1 มกราคม - 31 ธันวาคม) และปัจจุบันยังไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 (ซึ่งครบกำหนดเวลาการยื่นแบบไปแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559) ให้บริษัทฯ มายื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558  และชำระภาษี ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559  ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกำหนดเวลาการยื่นรายการครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (ภ.ง.ด.51) ของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 โดยต้องเสียเงินเพิ่มพร้อมค่าปรับอาญาตามกฎหมาย หรือ

- กรณีบริษัทฯ มีรอบระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน - 31 มีนาคมของปีถัดไป ซึ่งต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ของรอบระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2559 แต่เนื่องจากตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ จึงต้องยื่นภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2559) หากบริษัทฯ ไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 พร้อมชำระภาษีภายในวันดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 พร้อมชำระภาษี ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกำหนดเวลาการยื่นรายการครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (ภ.ง.ด.51) ของรอบระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2560 โดยต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มพร้อมค่าปรับอาญาตามกฎหมาย” 

ผู้ประกอบการสามารถศึกษารายละอียดได้จากคำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง การยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรตามกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 5) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน  สรรพากรพื้นที่ทุกแห่ง หรือศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD call Center โทร. 1161


Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021