กรมสรรพากรเตือนผู้ประกอบการจดแจ้งระบบบัญชีเดียวยื่นรายการก่อนพ้นกำหนดเวลา

by smethailandclub 24 มิย. 2016
Share:

กรมสรรพากรเตือนผู้ประกอบการจดแจ้งระบบบัญชีเดียวตามพระราชกำหนดฯ ที่ไม่ยื่น ภ.ง.ด. 50 ของปี 2558 ภายในกำหนด ให้ยื่นรายการก่อนพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ของปี 2559

ตามที่ได้มีพระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 โดยให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดแจ้งเข้าสู่ระบบบัญชีเดียวตามพระราชกำหนดฯ ได้รับยกเว้นจากการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากร และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากร ซึ่งจะไม่ถูกตรวจสอบย้อนหลัง โดยบริษัทฯ ที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการยื่นรายการและเสียภาษีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลาในการยื่นรายการในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป เป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามกฎหมายด้วย นั้น

นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ชี้แจงว่า “บริษัทฯ ที่ได้จดแจ้งระบบบัญชีเดียว ซึ่งได้รับสิทธิยกเว้นจากการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากร และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากรตามพระราชกำหนดฯ หากไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการแล้ว บริษัทฯ อาจถูกเพิกถอนสิทธิการได้รับยกเว้นตามพระราชกำหนดฯ และถูกตรวจสอบย้อนหลังได้ ดังนั้น เพื่อให้การได้รับสิทธิยกเว้นตามพระราชกำหนดฯ เป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนและไม่ถูกเพิกถอนสิทธิ   ให้บริษัทฯ มายื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ภายในกำหนดเวลาของการยื่นรายการสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (ภ.ง.ด. 51) ของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 เช่น 

- กรณีบริษัทฯ ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตามปีปฏิทิน (1 มกราคม - 31 ธันวาคม) และปัจจุบันยังไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 (ซึ่งครบกำหนดเวลาการยื่นแบบไปแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559) ให้บริษัทฯ มายื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558  และชำระภาษี ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559  ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกำหนดเวลาการยื่นรายการครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (ภ.ง.ด.51) ของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 โดยต้องเสียเงินเพิ่มพร้อมค่าปรับอาญาตามกฎหมาย หรือ

- กรณีบริษัทฯ มีรอบระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน - 31 มีนาคมของปีถัดไป ซึ่งต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ของรอบระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2559 แต่เนื่องจากตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ จึงต้องยื่นภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2559) หากบริษัทฯ ไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 พร้อมชำระภาษีภายในวันดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 พร้อมชำระภาษี ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกำหนดเวลาการยื่นรายการครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (ภ.ง.ด.51) ของรอบระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2560 โดยต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มพร้อมค่าปรับอาญาตามกฎหมาย” 

ผู้ประกอบการสามารถศึกษารายละอียดได้จากคำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง การยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรตามกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 5) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน  สรรพากรพื้นที่ทุกแห่ง หรือศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD call Center โทร. 1161


Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021