ครม.ไฟเขียวมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรมผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ

by smethailandclub 05 กค. 2016
Share:


มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรมผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up & Innovation) ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม


เมื่อ5 กรกฎาคม 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี

เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรมผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up & Innovation) ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
         
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรมผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up & Innovation) ของบรรษัทประกัน สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
          
สาระสำคัญของเรื่อง กค. รายงานว่า โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up & Innovation) มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
       
วัตถุประสงค์  เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่รัฐให้การส่งเสริมเป็นพิเศษทั้งกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (Start–up SMEs) กลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยี(Innovation & Technology SMEs) ที่มีศักยภาพให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้เพิ่มขึ้น
          
เพื่อเพิ่มผลิตภาพสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมในประเทศ ส่งผลต่อการเพิ่มของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP)ของ SMEs และ GDP ของประเทศ
          
- เพื่อบูรณาการเชื่อมโยงเครือข่ายของภาครัฐและเอกชนเพื่อให้การช่วยเหลือ SMEs ในกลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
          
วงเงินค้ำประกันโครงการ 10,000 ล้านบาท

ลักษณะการค้ำประกัน Package Guarantee Scheme
อายุการค้ำประกันโครงการ ไม่เกิน 10 ปี
          
วงเงินค้ำประกันต่อราย SMEs

กรณี SMEs ประเภทบุคคลธรรมดา (รวมทุกสถาบันการเงิน)
- ผู้ประกอบการใหม่ (Start–up SMEs) ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย
 - ผู้ประกอบการนวัตกรรม เทคโนโลยี (Innovation Technology SMEs) ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย
       
กรณี SMEs ประเภทนิติบุคคล (รวมทุกสถาบันการเงิน)
-ผู้ประกอบการใหม่ (Start–up SMEs) ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย
-ผู้ประกอบการนวัตกรรม เทคโนโลยี ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย

ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน  ร้อยละ 1-2 ต่อปีของวงเงินค้ำประกันตลอดอายุการค้ำประกันโครงการโดยธนาคารเป็นผู้พิจารณาตามความเสี่ยงของลูกค้า ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมค้ำประกันในปีแรกรัฐบาลเป็นผู้รับภาระแทน SMEs

 ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ในแต่ละรอบปีถือเป็น 1 Package)
          
คุณสมบัติ SMEs1. เป็น SMEs ที่มีทรัพย์สินถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน 200 ล้านบาท 2. เป็น SMEs ประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย 3. เป็น SMEs ที่ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี4. เป็น SMEs ที่ได้รับสินเชื่อใหม่และจะต้องไม่นำไปชำระหนี้เดิมกับผู้ให้กู้5. เป็น SMEs ที่เป็นลูกหนี้ปกติตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย6. กรณี SMEs ที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่
          
6.1 มีอายุกิจการไม่เกิน 3 ปี โดยพิจารณาจากการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือการจดทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางราชการ หรือเอกสารอื่นใดที่ บสย. เห็นชอบ
6.2 ผ่านการฝึกอบรมหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ บสย. เห็นชอบ
          
6. กรณี SMEs ที่เป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม เทคโนโลยี (Innovation Technology SMEs)

7.1 เป็นธุรกิจที่มีนวัตกรรมใหม่ (Innovation) หรือสินค้า/บริการ/กระบวนการ ที่มีความแตกต่างจากเดิม (Differentiation) โดยธนาคารเป็นผู้รับรองและยืนยัน
7.2 เป็นธุรกิจที่มีนวัตกรรม เทคโนโลยี ที่มีรายชื่อผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากหน่วยงานรัฐ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ บสย. เห็นชอบ
          
ความรับผิดชอบในการจ่ายค่าประกันชดเชยของ บสย.
- บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระหนี้ต้นเงินคงเหลือแต่ไม่เกินวงเงินค้ำประกัน เมื่อสถาบันการเงินได้ดำเนินคดีกับ SMEs แล้ว
-บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยเมื่อล่วงพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือค้ำประกัน
-บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยในแต่ละ Package ไม่เกินค่าธรรมเนียมรับบวกเงินสมทบที่ได้รับการเบิกจ่ายจากรัฐบาลร้อยละ 15 และเงินสมทบของ บสย. ในอัตราร้อยละ 2 ของวงเงินอนุมัติค้ำประกัน ทั้งนี้ เงินสมทบส่วนแรกจากรัฐบาลร้อยละ 15 แบ่งจ่ายเป็นรายปี ในเวลา 5 ปีแรก
-ในอัตราร้อยละ 4.5 ร้อยละ 4.5 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 และร้อยละ 2 ของวงเงินอนุมัติค้ำประกันตามลำดับ และเงินสมทบส่วนที่สองจาก บสย. ร้อยละ 2 ของวงเงินอนุมัติค้ำประกัน โดย บสย. จะจ่ายเมื่อค่าธรรมเนียมรับและเงินสมทบจากรัฐบาลเต็มจำนวนแล้ว

-บสย.จะรับผิดจ่ายค่าประกันชดเชยไม่เกินร้อยละ 100 ของภาระค้ำประกันที่ออกให้แก่ SMEs แต่ละราย ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจากเงินค่าธรรมเนียมรับหรือจากเงินสมทบจากรัฐบาล ทั้งนี้ เมื่อการจ่ายจากเงินสมทบจากรัฐบาลเกินร้อยละ 11 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของวงเงินอนุมัติค้ำประกันแต่ละ Package บสย. จะรับผิดจ่ายค่าประกันชดเชยไม่เกินร้อยละ 80 ของภาระค้ำประกันที่ออกให้แก่ SMEs แต่ละราย แต่หากการจ่ายจากเงินสมทบจากรัฐบาลเต็มจำนวนร้อยละ 15 ของวงเงินอนุมัติค้ำประกันแต่ละ Package แล้ว บสย. จะรับผิดจ่ายค่าประกันชดเชยไม่เกินร้อยละ 50 ของภาระค้ำประกันที่ออกให้แก่ SMEs แต่ละราย ทั้งนี้ ไม่เกินค่าธรรมเนียมรับบวกเงินสมทบร้อยละ 17 ของวงเงินอนุมัติค้ำประกัน
          
การสนับสนุนจากรัฐบาล
-บสย. ขอรับเงินสมทบการจ่ายค่าประกันชดเชย และค่าธรรมเนียมค้ำประกันในปีแรกจากรัฐบาล จำนวน 1,700 ล้านบาท ซึ่งสรุปได้ดังนี้
 1. เงินสมทบที่ขอรับการเบิกจ่ายจากรัฐบาลอัตราร้อยละ 15 ของวงเงินอนุมัติค้ำประกันจำนวน 1,500 ล้านบาท (ร้อยละ 15x10,000) โดย บสย.จะสรุปยอดอนุมัติค้ำประกัน ณ สิ้นปี เพื่อนำเสนอขอเงินสมทบการจ่ายค่าประกันชดเชยจากรัฐบาลในปีถัดไป

2. ค่าธรรมเนียมค้ำประกันให้กับ SMEs ในปีแรกจำนวน 200 ล้านบาท (ร้อยละ 2x10,000)
          
ผลเชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับ ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่รัฐบาลต้องการส่งเสริม ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ประมาณ 5,000 ราย ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงิน 10,000 ล้านบาท

 
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021