กรมพัฒน์ฯ ขานรับนโยบายรัฐบาล 4.0 ยกระดับ SMEs สู่ Smart Enterprises

by smethailandclub 26 กค. 2016
Share:

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขานรับนโยบายรัฐบาล 4.0 เร่งผลักดันธุรกิจรายย่อยให้มีความเข้มแข็ง  เน้นสร้างความแตกต่าง และโอกาสทางธุรกิจที่เหนือกว่าคู่แข่ง พร้อมยกระดับผู้ประกอบธุรกิจ SMEs สู่ Smart Enterprises

นางสาวรัตนา  เธียรวิศิษฏ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบโล่และวุฒิบัตรกิจกรรมสร้างนักธุรกิจมืออาชีพและนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจ ให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากและสร้างสังคมผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน (Comparative Advantage) สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศสู่เศรษฐกิจโลก (Connectivity) สร้างเศรษฐกิจบนฐานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สูงขึ้น                        ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศพร้อมขับเคลื่อนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมุ่งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยนำเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมการบริหารจัดการสมัยใหม่เป็นฐานการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ  

“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เร่งผลักดันธุรกิจ SMEs ไทยให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจโดยเสริมสร้างองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจอย่างครบวงจร พัฒนาทักษะ แนวคิดการเป็น     นักธุรกิจมืออาชีพ และให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนผู้ประกอบธุรกิจด้วยนวัตกรรม พัฒนา/เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการของตลาด ประยุกต์ใช้ทักษะกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ และการวางแผนธุรกิจเชิง กลยุทธ์           การค้นหาโอกาสและช่องทางการตลาด จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การให้คำปรึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งการศึกษาดูงานธุรกิจต้นแบบการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ให้มีความแตกต่างและสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับผู้ประกอบธุรกิจ SMEs สู่ Smart Enterprises ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) สร้างนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneurs : DBD-SPE)  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล ให้มีความเข้มแข็งแข่งขันได้ โดยพัฒนาครอบคลุมใน 5 มิติ ได้แก่ การตลาด การเงิน การบริหารธุรกิจ              การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 2) สร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer : DBD-APE) เพื่อพัฒนาต่อยอดผู้ประกอบธุรกิจให้เป็นผู้นำด้านการตลาดสมัยใหม่ ผสมผสานกับแนวคิดเชิงนวัตกรรม โดยเสริมสร้างทักษะและแนวคิดด้านกลยุทธ์การตลาดและนวัตกรรม เพื่อให้    ผู้ประกอบธุรกิจสามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ในการขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างกันทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น”

ในปี 2559 มีผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ผ่านการพัฒนาฯ ทั้ง 2 กิจกรรม จำนวน 137 ราย แบ่งเป็นกิจกรรมสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ จำนวน 94 ราย และสร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 43 ราย โดยทั้ง 2 กิจกรรมได้มีการคัดเลือกนักธุรกิจ SMEs ผู้เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice) จำนวน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับดีเด่น ดีมาก และ ดี เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการธุรกิจแก่ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs รุ่นต่อๆ ไป
 
 
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021