คลังแจงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบปัญหา

by smethailandclub 28 กค. 2016
Share:
มาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เนื่องจาก SMEs ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น แนวทางหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ คือ การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบกิจการ SMEs ซึ่งเป็นหน่วยเศรษฐกิจรากฐานของประเทศ เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบกิจการ SMEs บางรายอาจประสบปัญหา เช่น มีปัญหาหนี้ค้างชำระ ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี อยู่ระหว่างการบังคับคดี เป็นต้น ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ อีกทั้ง ผู้ประกอบกิจการ SMEs ที่ประสบปัญหามักต้องการการสนับสนุน
ในส่วนของทุนมากกว่าส่วนของสินเชื่อ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบมาตรการฟื้นฟูกิจการ SMEs ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (กองทุนฯ) ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูกิจการ SMEs ที่ประสบปัญหา โดยการอุดหนุน
ร่วมกิจการ ร่วมทุน หรือลงทุน เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

1) รัฐบาลอุดหนุนงบประมาณให้กับกองทุนฯ เพิ่มเติม จำนวน 2,000 ล้านบาท และในอนาคตกระทรวงการคลังจะพิจารณาจัดหาแหล่งเงินเพิ่มเติมให้กับกองทุนฯ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามที่กล่าวต่อไป

 2) กำหนดให้ สสว. นำเงินที่ได้รับอุดหนุนแยกบัญชีเป็นการเฉพาะเพื่อใช้ในการอุดหนุน ร่วมกิจการ ร่วมทุน หรือลงทุน ให้กับผู้ประกอบกิจการ SMEs ที่ประสบปัญหา หรือผู้ประกอบกิจการ SMEs ที่เข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 เพื่อใช้สำหรับดำเนินการปรับปรุง และพัฒนากิจการของผู้ประกอบกิจการ SMEs ให้มีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น และสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้

3) เห็นควรให้มีคณะกรรมการฟื้นฟูกิจการ SMEs ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการเงินที่ได้รับอุดหนุน กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบกิจการ SMEs ที่ประสบปัญหา บริหารจัดการหรือมอบหมายให้สถาบันการเงินเป็นผู้บริหารจัดการเงิน
ที่ได้รับอุดหนุน

นายกฤษฎาฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบกิจการ SMEs ที่ประสบปัญหาให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นและสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ เพื่อให้ SMEs เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ทั้งนี้ หากผู้ประกอบกิจการ SMEs รายใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สสว. ต่อไป

 Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021