'ซิป้า' ติดปีกผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยผุดโครงการขึ้นทะเบียนฯเข้าระบบเพื่อรับสิทธิประโยชน์

by smethailandclub 23 สค. 2016
Share:

'ซิป้า' ติดปีกผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยผุดโครงการขึ้นทะเบียนฯหนุนสร้างมาตรฐานผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ลุยตลาด AEC

ซิป้าเสริมแกร่งผู้ประกอบการเดินหน้าสร้างมาตรฐานซอฟต์แวร์ไทย ชวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมขึ้นทะเบียนเข้าระบบเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ตั้งเป้าปีแรกดันขึ้นทะเบียน 200 รายและเดินหน้าโครงการฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นฐานข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย พร้อมยกระดับผู้ประกอบการให้มีศักยภาพลุยตลาด AECนายศุภชัย จงศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำ นักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แ วร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์ แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)หรือซิป้า ได้เน้นย้ำภารกิจสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยอย่างต่อเนื่องต ลอดระยะเวลากว่า 12 ปี โดยจากผลการสำรวจของสถาบันวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) คาดการณ์ว่ามูลค่ารวมของอุตสาหก รรมซอฟต์แวร์ทั้งแง่ตลาดการผลิต และบริการซอฟต์แวร์ในปี 2559 จะมีมูลค่าราว 69,306 ล้านบาท ซึ่งเป็นปัจจัยชี้วัดให้เห็นถึง ศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 

ดังนั้นซิป้าจึงกำหนดแผนการดำเนินงานในการสนับสนุนส่งเสริมผู้ ประกอบการให้ได้รับการยอมรับ  และมั่นใจในการใช้ซอฟต์แวร์ไทยยิ่ งขึ้น โดยการจัดทำ“โครงการขึ้นทะเบียน และรับรองผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ”


ซิป้าได้พัฒนาระบบขึ้นทะเบียนแล ะรับรองผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ขึ้ นโดยให้เป็นศูนย์กลางในการรวบรว มฐานข้อมูล (Database) ของกลุ่มผู้ประกอบการที่มีข้อมู ลเกี่ยวกับสินค้าและบริการซอฟต์ แวร์ เพื่อให้ประชาชนรวมถึงภาคธุรกิจ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและส ะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนและกร ะตุ้นให้เกิดการนำเทคโนโลยี ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และทำให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มผู้ประกอบการ และยังเป็นการช่วยสร้างเครือข่า ยความร่วมมือภายในกลุ่มผู้ให้บริ การและผู้ประกอบการทางด้านซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งขยายฐานตลาดภาคอุตสาหก รรมซอฟต์แวร์อย่างมีคุณภาพเพื่อ ให้พร้อมไปสู่การแข่งขันในตลาดโลก


อย่างไรก็ดีเพื่อให้การรับรองผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในการขึ้นทะเ บียนฯ มีความน่าเชื่อถือและได้รับการย อมรับ ทางโครงการฯ จึงได้จัดทำหลักเกณฑ์เพื่อรับรอ งผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ได้ขึ้ นทะเบียนกับทาง   ซิป้า และจัดให้มีการทำประชาพิจารณ์ร่ างหลักเกณฑ์ดังกล่าว พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้ ประกอบการซอฟต์แวร์ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต และภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการครบแล้วทุ กภาค  นอกจากนี้โครงการฯได้จัดทำเว็บไ ซต์รองรับการขึ้นทะเบียนของผู้ป ระกอบการและยังเตรียมการรับรองใ ห้แก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในอุ ตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและคว ามมั่นใจให้ผู้ใช้งานทั้งในระดั บองค์กรและผู้ใช้งานทั่วไป ในปีแรกของการจัดทำโครงการฯ ซิป้าตั้งเป้าจะมีผู้ประกอบการทั้ งเก่าและใหม่ได้รับการรั บรองจากทางซิป้ากว่า 40 รายและคาดหวังว่าจะมีผู้ประกอบก ารซอฟต์แวร์ผ่านการรับรองอย่ างต่อเนื่อง โดยทางซิป้ามีแผนการสรรหามาตรกา รใหม่ๆเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ผู้ประกอบการด้านนี้ โดยในปีนี้ได้มีการเตรียมจัดประ กวดการใช้ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานข ององค์กรธุรกิจ

สำหรับการดำเนินโครงการฯนี้ ถือเป็นช่องทางสำคัญให้ผู้ประกอ บซอฟต์แวร์และผู้ใช้งานได้พบกัน โดยมุ่งหวังยกระดับจัดทัพและเสริ มศักยภาพซอฟต์แวร์ไทยให้แข็ งแกร่งในการทำตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (Asean Economic Community) หรือ AEC ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ เช่น ผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ ผู้ประกอบการใน 6 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยว เฮลท์แคร์ โลจิสติกส์ การเกษตร จิวเวอรี่และการศึกษา ผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนท์ ได้แก่ แอนิเมชันเกมส์และ อี-เลิร์นนิ่ง จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ มาตรการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่ง เงินทุน มาตรการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีและอื่นๆในอนาคต รวมถึงยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุ รกิจเพิ่มขึ้นจากเครือข่ายบริษั ททั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนกับซิ ป้า และผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ขึ้ นทะเบียนยังมีโอกาสในการพิจารณา เพื่อออกใบรับรองผู้ประกอบการซอ ฟต์แวร์ สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://member.sipa.or.th/regis ter.php หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2141 7101
 
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021