คลังแจงมาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ปี 2559

by smethailandclub 24 สค. 2016
Share:


 

นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งจะช่วยให้การเบิกจ่ายภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 ไม่น้อยกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า เพื่อรักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยประกอบด้วย 3 มาตรการย่อย ดังนี้

1. มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Front Load)

ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้สามารถเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้

1.1 รายจ่ายประจำ ให้เร่งรัดเบิกจ่ายรายจ่ายประจำในไตรมาสที่ 1 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยให้เบิกจ่ายงบประมาณสำหรับการฝึกอบรมประชุมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

1.2 รายจ่ายลงทุน ให้เตรียมความพร้อมเพื่อให้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พิจารณาแล้วเสร็จ ทั้งนี้ รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้เบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ส่วนรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ยกเว้นรายการที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท ให้ก่อหนี้ผูกพันอย่างช้าภายในไตรมาสที่ 2

2. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ

ให้มีการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กเช่นเดียวกับที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวงเงิน 23,000 ล้านบาท โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ที่มีแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ จัดทำแผนการดำเนินการรายการที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุนที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น การซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์เสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในดีเซล โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับใช้ฝึกอบรม โครงการปรับปรุงทางเท้า โครงการปรับปรุงด่านศุลกากร เป็นต้น วงเงินในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง รายการละไม่เกิน 2 ล้านบาท และต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2560 ทั้งนี้ สำนักงบประมาณจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Front Load) และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศต่อไป

 
3. มาตรการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กร
 
ให้ส่วนราชการนำงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงานที่คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และให้นำไปใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร โดยให้ขอเปลี่ยนแปลงรายการต่อสำนักงบประมาณและขออนุมัติกันเงินต่อกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป

กระทรวงการคลังคาดว่า การดำเนินมาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ทั้ง 3 มาตรการดังกล่าวข้างต้น จะเป็นการรักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
Share:

Related Articles

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​อีซูซุดึง 3 คนดังจาก 3 วงการร่วมสะท้อนภาพลักษณ์ความสำเร็จที่เหนือกว่าในแบบ “ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์”

อีซูซุเดินหน้ารุกตลาด ขยายกลุ่มเป้าหมาย “ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์” ด้วยการจับมือ 3 คนดังจาก 3 วงการร่วมสะท้อนความสำเร็จในแบบฉบับของตัวเอง ตอกย้ำนิยาม..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021