คลังแจงมาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ปี 2559

by smethailandclub 24 สค. 2016
Share:


 

นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งจะช่วยให้การเบิกจ่ายภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 ไม่น้อยกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า เพื่อรักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยประกอบด้วย 3 มาตรการย่อย ดังนี้

1. มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Front Load)

ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้สามารถเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้

1.1 รายจ่ายประจำ ให้เร่งรัดเบิกจ่ายรายจ่ายประจำในไตรมาสที่ 1 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยให้เบิกจ่ายงบประมาณสำหรับการฝึกอบรมประชุมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

1.2 รายจ่ายลงทุน ให้เตรียมความพร้อมเพื่อให้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พิจารณาแล้วเสร็จ ทั้งนี้ รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้เบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ส่วนรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ยกเว้นรายการที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท ให้ก่อหนี้ผูกพันอย่างช้าภายในไตรมาสที่ 2

2. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ

ให้มีการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กเช่นเดียวกับที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวงเงิน 23,000 ล้านบาท โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ที่มีแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ จัดทำแผนการดำเนินการรายการที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุนที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น การซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์เสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในดีเซล โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับใช้ฝึกอบรม โครงการปรับปรุงทางเท้า โครงการปรับปรุงด่านศุลกากร เป็นต้น วงเงินในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง รายการละไม่เกิน 2 ล้านบาท และต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2560 ทั้งนี้ สำนักงบประมาณจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Front Load) และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศต่อไป

 
3. มาตรการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กร
 
ให้ส่วนราชการนำงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงานที่คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และให้นำไปใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร โดยให้ขอเปลี่ยนแปลงรายการต่อสำนักงบประมาณและขออนุมัติกันเงินต่อกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป

กระทรวงการคลังคาดว่า การดำเนินมาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ทั้ง 3 มาตรการดังกล่าวข้างต้น จะเป็นการรักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021