เยาวชนคนเก่งคว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ'ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์'

by smethailandclub 27 สค. 2016
Share:


เยาวชนคนเก่งคว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในโครงการ “ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์” ประเภท หนังสั้น ปี พ.ศ. 2559
 
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK  park) ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น ประจำปี พ.ศ. 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานการเรียนรู้ทีเค พาร์ค  (ชั้น 8)  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ที่ปรึกษาสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ กล่าวว่า สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมมือ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดฝึกอบรมการสร้างสื่อดิจิทัลประเภท หนังสั้น ให้กับครู นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลที่สนใจ  เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการเรียนรู้ และจัดประกวดชิงถ้ วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งในปีนี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 แล้ว โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวด ซึ่งช่วยตอบโจทย์การขาดแคลนสื่อการเรียนรู้ดีๆ สำหรับคนไทย

โครงการนี้ยังเป็นการจุ ดประกายการใช้ ICT ในทางสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ ในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทยอีกด้วย
สุพิชฌาย์ ชัยธัมมะปกรณ์ หัวหน้าโครงการฝึ กอบรมและประกวดหนังสั้น มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย กล่าวว่า ในปีนี้จัดการอบรม 2 แบบ คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 135 คน ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิ คการสร้างและเล่าเรื่อง การแสดง การถ่ายทำ การใช้มุมกล้องเพื่อสื่อความหมาย การตัดต่อ การเรียงลำดับภาพ ใส่เสียงพากษ์และเสียงประกอบ ครบทุกขั้นตอน จนกระทั่งได้หนังสั้น 1 เรื่องภายในเวลาอบรม 4 วัน ส่วนการอบรมภาคทฤษฎี มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 375 คน เป็นการบรรยายเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการและขั้นตอนการผลิตหนังสั้น การชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นของตั วอย่างหนังสั้นแต่ละเรื่อง เพื่อผู้เข้าอบรมนำไปปรับใช้ ในการผลิตหนังสั้นได้


สำหรับการประกวดหนังสั้น เป็นกิจกรรมต่อเนื่องหลังการฝึ กอบรม ในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่ วมประกวด 82 ผลงาน ใน 5 หัวข้อเรื่อง ได้แก่ การส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทั นสื่อ ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ต่อต้านการใช้ความรุนแรง ต่อต้านการละเมิดทางเพศ และสื่อสร้างสรรค์สังคม มีผลงานผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิ ศ 15 ผลงาน โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่ านงานตัดสินรางวัลหนังสั้นมาแล้ วหลายเวที ประกอบด้วย ผศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ ประธานหลักสูตรมีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี, นิมิต พิพิธกุล กรรมการผู้จัดการ Media at Young Studio ,ปกรณ์ สันติสุนทรกุล ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งเว็ บไซต์เด็กดีดอทคอม ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการมูลนิธิอิ นเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และอัศรินทร์  นนทิหทัย หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมสำนักงานอุ ทยานการเรียนรู้


สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 15 ผลงาน จะได้นำขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงพระราชทานแจกจ่ายให้แก่ โรงเรียน แหล่งเรียนรู้ หรือทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย
ด.ช.ธนภัทร ศรีมาตร และ ด.ช.ภูมิรพี เรืองศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เจ้าของผลงานเรื่อง  “ทุกสิ่งทุกอย่างของลูก” ที่คว้า “รางวัลชนะเลิศ” กล่าวว่านี่เป็นรางวัลแรกในชีวิ ตที่ได้รับ รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่ ผลงานของโรงเรียนตนได้รับรางวั ลที่ 1 และหนังสั้นที่ทำนี้จะได้ นำไปเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ แก่คนทั่วไป
           


นางสาวจุฑามาศ บรรจบ คุณครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกล่าวว่า แรงบันดาลใจของนักเรียนที่ผลิ ตผลงานชิ้นนี้ เกิดจากการเล็งเห็นว่าปัจจุบั นยังคงมีภาพความรุนแรงออกมาให้ เห็นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวที่เป็ นสถาบันแรกที่ใกล้ชิดกับเยาวชน ทำให้ทางโรงเรียนคิดว่าอยากสร้างสื่อที่ทำให้เด็กเห็นว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่สิ่งที่ดี ปลูกฝังไม่ให้ใช้ความรุนแรง รวมถึงผู้ปกครองที่ได้มาดู จะได้ชุกคิดถึงความสำคัญในความรักความเข้ าใจของคนในครอบครัวมากขึ้น

“อยากให้โรงเรียนที่ยังลังเล ได้ลองสมัครโครงการนี้ในปีถัดไป เพราะทำให้ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กๆ แล้ว โครงการนี้ยังมีเวิร์กช็อปที่สอนในรู้ขั้นตอนการสร้างสื่อที่สร้างสรรค์ออกมาด้วย”

นายสุริยะ อุส่าห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียน เจริญศิลป์ศึกษาโพธิ์คำอนุสรณ์ ที่นำ  ผลงานเรื่อง  “ทองดี” คว้ารางวัล “รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง” เปิดเผยว่าต้องการนำเสนอประเด็นของความเมตตากรุณาต่อเพื่อนร่ วมโลกอย่างสัตว์ต่างๆ โดยในเรื่องคือสุนัขเพราะเข้าถึงคนได้ง่าย โดยเป็นเรื่องราวของเด็กผู้ ชายหนึ่งคนที่ได้ช่วยเหลือสุนั ขจรจัดตัวหนึ่ง แต่คนรอบข้างไม่สนับสนุนไม่เห็ นด้วย แต่เขาไม่หยุดที่จะช่วยเหลือสุนัขตัวนั้น และใช้เทคโนโลยี โซเซียลเน็ตเวิร์กให้เป็นประโยชน์ในการระดมทุนอย่างที่ได้เห็นตามโซเซียลมีเดีย
 


“แนวคิดของผมยึดหลั กตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแก่นของเรื่อง นั่นคือในเรื่องของการทำความดี ตามที่ว่า “การทำความดีนั้น สำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเอง ผู้อื่นไม่สำคัญ และไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้ องเป็นห่วงหรือต้องรอคอยเขาด้วย เมื่อใดลงมือลงแรงกระทำแล้ว ถึงแม้จะมีใครร่วมมือด้วยหรื อไม่ก็ตาม ผลดีจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน..." ซึ่งหนังสั้นนี้ผมอยากสะท้อนให้ เห็นว่า เมื่อเราตั้งใจจะความดีแล้ว จงทำให้ถึงที่สุด ถ้ามันไม่เดือดร้อนเรา ก็ไม่จำเป็นต้องรอคนอื่น”

ด้านนาย วรวิทย์ ไชยวงศ์คต อาจารย์ที่ปรึกษากล่าวว่า โครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก ทำให้ผู้ใหญ่ได้เห็นมุ มมองของเด็ก จากหนังสั้นแต่เรื่องที่ ทำมาสะท้อนให้เห็นว่าเด็กมีมุ มมองต่อเรื่องนั้นๆ อย่างไร ซึ่งทำให้ผู้ใหญ่อย่างเราเองเข้ าใจเด็กมากขึ้นด้วย

ขณะที่นายต้น (นามสมมุติ) จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็ กและเยาวชนบ้านกรุณา ซึ่งคว้า “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2” จากผลงานเรื่อง  “บทเรียนที่ล้ำค่า” กล่าวว่าแนวคิดของหนังสั้นเรื่ องนี้เกิดจากการที่ต้องการจะเปิ ดเผยประสบการณ์ความผิ ดพลาดและบทเรียนราคาแพงจากการยุ่ งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีของเพื่อนๆ ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็ กและเยาวชนบ้านกรุณาที่ได้ กระทำความผิด รวมถึงสะท้อนมุมมองของเด็กที่ ทำผิดให้สังคมได้รับรู้ว่ าบางครั้งการกระทำความผิดก็เกิ ดจากความจำเป็น แต่อย่างไรก็ตามการไม่ยุ่งเกี่ ยวกับสิ่งไม่ดีถือว่าดีที่สุด

 
“ทางศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา ได้เข้าร่วมโครงการนี้เป็นปีที่สองครับ ปีที่แล้วก็ได้รางวัลรองชนะเลิ ศเหมือนกัน ถือว่าเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนได้ถ่ายทอดมุมมองที่คิดครับ ต้องขอบคุณคุณครูที่คอยผลักดั นและสนับสนุนจนสามารถผลิ ตผลงานออกมาและทำให้รู้สึกภูมิ ใจในตนเองครับ”


โดยผลรางวัลต่างๆมีดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 50,000 บาท
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ                                    ผลงานเรื่อง  ทุกสิ่งทุกอย่างของลูก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท
โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"              ผลงานเรื่อง  ทองดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 15,000 บาท
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา          ผลงานเรื่อง  บทเรียนที่ล้ำค่า

รางวัลชมเชยเกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท
โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี                                  ผลงานเรื่อง  สองล้อสีส้ม
ทีมราหูฟิล์ม                                                                    ผลงานเรื่อง  เรื่องจริงผ่านวอลล์
ทีม The Productionman Studio             ผลงานเรื่อง  ตานารี

รางวัลพิเศษ ขวัญใจกรรมการ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท
โรงเรียนพิชัย                                                       ผลงานเรื่อง  พิมพ์
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร                                  ผลงานเรื่อง  ของเล่น
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา                                      ผลงานเรื่อง  The Converse
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร                         ผลงานเรื่อง  Judgement
โรงเรียนตากพิทยาคม                                          ผลงานเรื่อง  Final Exit
มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                                    ผลงานเรื่อง  My Opinion
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์                                         ผลงานเรื่อง  กระต่ายกับเต่า
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม                                     ผลงานเรื่อง  Sex…ก็ดีได้
โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม                                   ผลงานเรื่อง  แชทพาภัย
 

 
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021