โพลชี้'ปชช.ชอบผลงานรัฐบาลบิ๊กตู่'ปราบทุจริต-ทวงคืนผืนป่า' -จี้แก้ปัญหาศก.และค่าครองชีพ

by smethailandclub 28 สค. 2016
Share:
 2 ปี กับการบริหารประเทศของรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยมุ่งหวังแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับประชาชนว่าสถานการณ์บ้านเมือง                     จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากความเชื่อมั่นของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การทำงานของรัฐบาลเป็นไปได้ดี เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน และเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใช้ประกอบการตัดสินใจ               ในการทำงานของรัฐบาล “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,293 คน สำรวจระหว่างวันที่ 22-27 สิงหาคม 2559 สรุปผล ได้ดังนี้

ความเชื่อมั่นของคนไทย ต่อ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในด้านต่างๆต่อไปนี้ 
1.1    ความเชื่อมั่นต่อ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  = 72.15% (เชื่อมั่นมาก 26.06% + ค่อนข้างเชื่อมั่น 46.09%)

อันดับ 1    ค่อนข้างเชื่อมั่น    46.09%เพราะ  ในช่วง 2 ปี นายกฯมีผลงานให้เห็นหลายเรื่อง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและรวดเร็ว ฯลฯ
อันดับ 2    เชื่อมั่นมาก    26.06%เพราะ  เป็นคนดี ตั้งใจทำงาน เด็ดขาด เอาจริงเอาจัง มีความเป็นผู้นำ ไม่เป็นนักการเมือง ฯลฯ 
อันดับ 3    ไม่ค่อยเชื่อมั่น    19.03%เพราะ  ยังคงมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ โดยเฉพาะการควบคุมอารมณ์ การใช้คำพูด หลายปัญหายังแก้ไขไม่ได้ ฯลฯเพราะ  เป็นนายกฯที่มาจากรัฐประหาร ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ไม่สามารถตรวจสอบได้ ฯลฯ

1.2    ความเชื่อมั่นต่อ คณะรัฐมนตรีในภาพรวม  = 60.94%(เชื่อมั่นมาก 10.21% + ค่อนข้างเชื่อมั่น 50.73%)

อันดับ 1    ค่อนข้างเชื่อมั่น    50.73%เพราะ  การทำงานของรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงจะต้องมีผลงาน มีการปรับตำแหน่งและประเมินการทำงาน ฯลฯ
อันดับ 2    ไม่ค่อยเชื่อมั่น    30.78%เพราะ ส่วนใหญ่เป็นทหาร อาจไม่ค่อยมีประสบการณ์ บางกระทรวงไม่ค่อยมีผลงานให้เห็น ฯลฯ 
อันดับ 3    เชื่อมั่นมาก    10.21%เพราะ  การทำงานสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งเหมือนที่ผ่านมา ฯลฯ
อันดับ 4    ไม่เชื่อมั่น    8.28%เพราะ รัฐมนตรีบางท่านไม่มีผลงาน ไม่เป็นที่รู้จัก  ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ฯลฯ


1.3    ความเชื่อมั่นต่อ ผลงานรัฐบาล “ด้านการเมือง” = 65.04%(เชื่อมั่นมาก 17.17% + ค่อนข้างเชื่อมั่น 47.87%)

อันดับ 1    ค่อนข้างเชื่อมั่น    47.87%เพราะ สามารถบริหารงานต่าง ๆ ได้ดี บ้านเมืองสงบเรียบร้อยมากขึ้น ทำงานตามนโยบายที่วางไว้ ฯลฯ
อันดับ 2    ไม่ค่อยเชื่อมั่น    25.06%เพราะ ปัญหาการเมืองไทยฝังรากลึกมานาน ยังมีความขัดแย้งและไม่โปรงใส ไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนก็ยังแก้ไขไม่ได้ ฯลฯ 
อันดับ 3    เชื่อมั่นมาก    17.17%เพราะ เป็นรัฐบาลทหารที่มีอำนาจ ทำงานได้คล่องตัว ไม่มีการเรียกร้องคัดค้าน ไม่มีการชุมนุมเคลื่อนไหว ฯลฯ 
อันดับ 4    ไม่เชื่อมั่น    9.90%เพราะ ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพ การแสดงความคิดเห็นของประชาชน ตรวจสอบการทำงานไม่ได้ ฯลฯ 

1.4    ความเชื่อมั่นต่อ ผลงานรัฐบาล “ด้านเศรษฐกิจ” = 43.78%(เชื่อมั่นมาก 5.88% + ค่อนข้างเชื่อมั่น 37.90%)

อันดับ 1    ไม่ค่อยเชื่อมั่น    39.98%เพราะ ปัญหาเศรษฐกิจแก้ไขได้ยาก ทั่วโลกประสบปัญหาเดียวกัน ประชาชนรายได้น้อย ค่าครองชีพสูง ฯลฯ 
อันดับ 2    ค่อนข้างเชื่อมั่น    37.90%เพราะ แนวโน้มการแก้ปัญหาเศรษฐกิจดีขึ้น มีการลดราคาพลังงาน ขึ้นเงินเดือน กระตุ้นการใช้จ่าย ฯลฯ 
อันดับ 3    ไม่เชื่อมั่น    16.24%เพราะ เศรษฐกิจในประเทศยังไม่ดีขึ้น ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก ประชาชนยังมีความเป็นอยู่ลำบาก ฯลฯ
อันดับ 4    เชื่อมั่นมาก    5.88%เพราะ มีทีมแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เก่ง ช่วงครึ่งปีแรกมีผลงานดี มีการส่งเสริมการค้าการลงทุนขนาดใหญ่ ฯลฯ 

1.5    ความเชื่อมั่นต่อ ผลงานรัฐบาล “ด้านสังคม” = 66.52%(เชื่อมั่นมาก 16.40% + ค่อนข้างเชื่อมั่น 50.12%)

อันดับ 1    ค่อนข้างเชื่อมั่น    50.12%เพราะ  การดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดได้รวดเร็ว เจ้าหน้าที่เข้มงวดมากขึ้น รัฐบาลให้ความสำคัญ ฯลฯ
อันดับ 2    ไม่ค่อยเชื่อมั่น    25.14%เพราะ  ยังมีปัญหาอยู่มากและหลากหลายรูปแบบ อาจดูแลได้ไม่ทั่วถึง ปัญหาสังคมมีความรุนแรงมากขึ้น ฯลฯ
อันดับ 3    เชื่อมั่นมาก    16.40%เพราะ ปัญหาสังคมได้รับการแก้ไข มีการจัดระเบียบสังคม มีการปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมมากขึ้น ฯลฯ
อันดับ 4    ไม่เชื่อมั่น    8.34%เพราะ การแก้ปัญหาไม่ตรงจุด สังคมเสื่อมโทรม มีความเหลื่อมล้ำ ยังมีปัญหาระเบิดและความรุนแรงในภาคใต้ ฯลฯ

1.6    ความเชื่อมั่นต่อ ผลงานรัฐบาลในภาพรวม = 66.66%(เชื่อมั่นมาก 14.46% + ค่อนข้างเชื่อมั่น 52.20%)

อันดับ 1    ค่อนข้างเชื่อมั่น    52.20%เพราะ มีประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้น แก้ปัญหาได้รวดเร็ว ทำงานเด็ดขาด ไม่มีการขัดแย้งกันเอง ฯลฯ  
อันดับ 2    ไม่ค่อยเชื่อมั่น    24.05%เพราะ มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ไม่เห็นด้วยกับการทำงาน ยังมีการทุจริตคอรัปชั่น ฯลฯ
อันดับ 3    เชื่อมั่นมาก    14.46%เพราะ ทำงานตามนโยบายที่วางไว้ มีโร้ดแมปการทำงานที่ชัดเจน หลายปัญหาได้รับการแก้ไข มีการพัฒนาประเทศ ฯลฯ
อันดับ 4    ไม่เชื่อมั่น    9.29%เพราะ ยังไม่มีการเลือกตั้ง ไม่มีผลงานชัดเจน ไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจ ไม่โปร่งใสในหลาย ๆ ด้าน ฯลฯ

“5 อันดับ” ผลงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ประชาชนชื่นชอบ
อันดับ 1    การปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นทั้งภาครัฐและเอกชน    75.48%
อันดับ 2    มาตรการทวงคืนผืนป่า ดำเนินการกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวน    71.31%
อันดับ 3    การดูแลความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง จัดระเบียบสังคม กวาดล้างยาเสพติด    70.62%
อันดับ 4    การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ เพิ่มระดับจากเทียร์ 3 เป็นเทียร์ 2    65.51%
อันดับ 5    ลดราคาน้ำมัน ราคาพลังงาน     63.36%


 “5 อันดับ” ผลงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ยังต้องเร่งดำเนินการ
อันดับ 1    การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ     82.60%
อันดับ 2    การแก้ปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพ ความเป็นอยู่ของประชาชน    78.65%
อันดับ 3    การแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้    73.02%
อันดับ 4    การร่างรัฐธรรมนูญ การร่างกฎหมายลูก การแก้กฎหมาย    67.05%
อันดับ 5    การแก้ปัญหาภาคการเกษตร ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ     62.26%
 
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021