เศรษฐกิจไทยก.ค.59ฟื้นตัวค่อยเป็นค่อยไป-ยอดขายรถยนต์/มอเตอร์ไซค์ขยายตัว

by smethailandclub 31 สค. 2016
Share:

เศรษฐกิจไทยในเดือนกรกฎาคม 2559 สะท้อนการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นจากปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่งและรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ที่ขยายตัว ส่วนหนึ่งมาจากรายได้เกษตรกรที่แท้จริงเพิ่มขึ้น ขณะที่การส่งออกสินค้ายังคงหดตัว สำหรับเศรษฐกิจด้านอุปทานปรับตัวดีขึ้นจากภาคเกษตรกรรมที่ขยายตัวเป็นบวก และภาคการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ขยายตัวในเกณฑ์สูงได้อย่างต่อเนื่อง” 
    
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ว่า “เศรษฐกิจไทยในเดือนกรกฎาคม 2559 สะท้อนการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นจากปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่งและรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ที่ขยายตัวส่วนหนึ่งมาจากรายได้เกษตรกรที่แท้จริงเพิ่มขึ้น ขณะที่การส่งออกสินค้ายังคงหดตัว สำหรับเศรษฐกิจด้านอุปทานปรับตัวดีขึ้นจากภาคเกษตรกรรมที่ขยายตัวเป็นบวก และภาคการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ขยายตัวในเกณฑ์สูงได้อย่างต่อเนื่อง” โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

การบริโภคภาคเอกชนในเดือนกรกฎาคม 2559 ปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจาก ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 7.4 ต่อปี โดยเป็นการขยายตัวทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเขตภูมิภาค สะท้อนกำลังซื้อของผู้บริโภคที่มีสัญญาณฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องตามแนวโน้มราคาผลผลิตสินค้าเกษตรที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้น เช่นเดียวกับปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งในเดือนกรกฎาคม 2559 ขยายตัวที่ร้อยละ 9.6 ต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับรายได้เกษตรกรที่แท้จริงในเดือนกรกฎาคม 2559 ที่ขยายตัวที่ร้อยละ 17.7 ต่อปี นอกจากนี้ สำหรับยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ขยายตัวชะลอลงที่ร้อยละ 0.9 ต่อปี ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 6.5 ต่อปี จากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากฐานการใช้จ่ายภายในประเทศที่ขยายตัวลดลง และการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าที่กลับมาหดตัว

การลงทุนภาคเอกชนภาพรวมในเดือนกรกฎาคม 2559 ยังคงมีสัญญาณชะลอตัว โดยการลงทุนในหมวดก่อสร้าง สะท้อนจาก ภาษีการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์หดตัวร้อยละ -20.8 ต่อปี และปริมาณจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศยังหดตัวร้อยละ -4.0 ต่อปี สำหรับการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณนำเข้าสินค้าทุนยังคงหดตัวอยู่ที่ร้อยละ -0.7 ต่อปี และเมื่อหักสินค้าพิเศษ (เครื่องบิน เรือ และรถไฟ) พบว่า หดตัวเช่นกันที่ร้อยละ -5.0 ต่อปี

สถานการณ์ด้านการคลังในเดือนกรฎาคม 2559 พบว่า รายได้สุทธิของรัฐบาล (หลังหักจัดสรรให้ อปท.) ขยายตัวในระดับสูง โดยรัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้สุทธิ (หลังหักจัดสรรให้ อปท.) ได้จำนวน 174.0 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 22.2 ต่อปี เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของส่วนราชการอื่นที่ขยายตัวได้ในระดับสูง โดยเฉพาะการนำส่งค่าภาคหลวงปิโตเลียม              การประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz (4G) และการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล งวดที่ 3 เป็นสำคัญ สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรวมเบิกจ่ายได้จำนวน 184.2 พันล้านบาท หดตัวร้อยละ -17.0 ต่อปี จากการเบิกจ่ายจากงบประมาณปีปัจจุบันที่เบิกจ่ายได้จำนวน 176.1 พันล้านบาท หดตัวร้อยละ -15.6 ต่อปี เนื่องจากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุนที่หดตัวลง ขณะที่การเบิกจ่ายจากงบประมาณปีก่อนเบิกจ่ายได้จำนวน 8.1 พันล้านบาท ทำให้ดุลเงินงบประมาณขาดดุลจำนวน -32.1 พันล้านบาท
 
ด้านอุปสงค์จากต่างประเทศผ่านการส่งออกสินค้าในเดือนกรกฎาคม 2559 หดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ร้อยละ -4.4 ต่อปี เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างเปราะบาง โดยสินค้าส่งออกที่หดตัว เป็นผลจาก               การหดตัวในหมวดเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เช่น สินค้าในกลุ่มข้าว ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และในหมวดอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มยานยนต์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขณะที่เครื่องอิเล็กทรอนิกส์สามารถขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า 

เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทานในเดือนกรกฎาคม 2559 ปรับตัวดีขึ้นจากภาคเกษตรที่กลับมาขยายตัวเป็นบวกและภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรที่กลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 2.3 ต่อปี และขยายตัวร้อยละ 3.7 ต่อเดือนหลังหักผลทางฤดูกาล โดยได้รับปัจจัยบวกจากการขยายตัวของหมวดพืชผลสำคัญ หมวดปศุสัตว์ และหมวดประมง เป็นสำคัญ นอกจากนี้ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรขยายตัวได้ดีเช่นกันโดยขยายตัวต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 มาอยู่ที่ร้อยละ 16.2 ต่อปี สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทยขยายตัวร้อยละ 10.8 ต่อปี และขยายตัวร้อยละ 6.2 ต่อเดือนหลังหักผลทางฤดูกาล โดยเป็นนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดีจาก จีน กลุ่มประเทศ CLMV อินเดีย เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา เป็นหลัก 

สำหรับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกรกฎาคม 2559 หดตัวร้อยละ -5.1 ต่อปี จากการผลิตในหมวดยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก เครื่องแต่งกาย และเคมีภัณฑ์ เป็นสำคัญ สอดคล้องกับการส่งออกในหมวดเดียวกันที่หดตัว นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) อยู่ที่ระดับ 84.7 และปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 85.3 จากความกังวลต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น โดยเฉพาะราคาวัตถุดิบ และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก

เสถียรภาพเศรษฐกิจไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์แข็งแกร่ง สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่อยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.1 และ 0.8 ต่อปี ตามลำดับ สำหรับอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำเช่นกันที่ร้อยละ 1.0 ของกำลังแรงงานรวม ขณะที่สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2559 อยู่ที่ระดับร้อยละ 42.8                 ถือว่ายังอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังที่ตั้งไว้ไม่เกินร้อยละ 60.0 สำหรับเสถียรภาพภายนอกประเทศยังอยู่ในระดับมั่นคงและสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกสะท้อนจากทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2559 อยู่ที่ 180.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 3.3 เท่าเมื่อเทียบกับหนี้ต่างประเทศระยะสั้น


Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020