คลังออกมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

by smethailandclub 28 กย. 2016
Share:

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง รายงานว่า  ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร จำนวน 3 ฉบับ ตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลิต การให้บริการ การเพิ่มรายได้ และการจ้างงาน ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมาตรการภาษีดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 มาตรการย่อย ดังต่อไปนี้

1.   การส่งเสริมการลงทุนในทรัพย์สินของกิจการในท้องที่

 กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี หรือจังหวัดยะลาสามารถหักรายจ่ายการลงทุนหรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตสินค้าหรือการขายสินค้าหรือการให้บริการในจังหวัดดังกล่าว แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมได้เป็นจำนวน ๒ เท่า ทั้งนี้ ต้องจ่ายไปตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด โดยทรัพย์สินดังกล่าว ได้แก่

(1)     เครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์
(2)     โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(3)     ยานพาหนะ แต่ไม่รวมถึงรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ที่มิใช่ได้มาเพื่อนำออกให้เช่า
(4)     อาคารถาวร แต่ไม่รวมถึงที่ดินและอาคารถาวรที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย

2. การส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) ในท้องที่

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี หรือจังหวัดยะลาเป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่

(1) อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
(2) อุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน ผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานสะอาด
(3) อุตสาหกรรมฐานเทคโนโลยีชีวภาพ
(4) อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
(5) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(6) อุตสาหกรรมวัสดุก้าวหน้า
(7) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับ
 (8) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
(9) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และบริการสารสนเทศ

(10) อุตสาหกรรมฐานการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม หรืออุตสาหกรรมใหม่

3. การส่งเสริมให้บุคลากรผู้มีความสามารถสูงนอกท้องที่ไปทำงานในท้องที่

กำหนดให้แรงงานที่มีฝีมือหรือเชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดมีสิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับเนื่องจากการจ้างแรงงานในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี หรือจังหวัดยะลา ในอัตราร้อยละ ๓ ของเงินได้ ทั้งนี้ สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่27 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ๒๕๖๓ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด

4. การส่งเสริมการลงทุนร่วมกันระหว่างกิจการที่มีศักยภาพนอกท้องที่กับกิจการที่มีศักยภาพในท้องที่

กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งไม่มีสถานประกอบกิจการในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลาสามารถหักรายจ่ายเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน  นิติบุคคลอื่นในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี หรือจังหวัดยะลาเป็นจำนวน ๒ เท่า

​ (1)​ เงินลงทุนในการเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่นในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี หรือจังหวัดยะลา

​ (2)​  เงินลงทุนในการจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี หรือจังหวัดยะลา

ทั้งนี้ ต้องลงทุนไปตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด
Share:

Related Articles

​RAZER ประกาศเปิดตัว RAZER DEVCON

Razer™เปิดตัว Razer DevCon มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักพัฒนาทุกขนาดและทุกแพลตฟอร์ม เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและมอบประสบการณ์ที่ดื่มด่..

by SME Thailand.| 04 มีค. 2021

​พาณิชย์’ จับมือ โลตัส เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการชุมชน งาน ‘ตลาดนัดเอสเอ็มอีไทย ถูกใจมหาชน’

กระทรวงพาณิชย์ จับมือ โลตัส เปิดพื้นที่ให้จำหน่ายสินค้าบนทำเลทอง โลตัส รามอินทรา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในงาน ‘ตลาดนัดเอสเอ็มอีไทย ถูกใจมหาชน’ เพิ่..

by SME Thailand.| 04 มีค. 2021

​“เอรา-วอน” รุกธุรกิจอาหารโฮมเมด ตอบโจทย์คนรักสุขภาพแบบ New Normal

era-won (เอรา-วอน) แบรนด์แฟชั่นสัญชาติไทย แตกไลน์สู่ธุรกิจใหม่ บุกตลาดอาหาร Homemade ส่งแยมผลไม้คุณภาพดี “เอรา-วอน แยม โฮมเมด” สำหรับ New Normal Bre..

by SME Thailand.| 03 มีค. 2021