สถาบันไทย-เยอรมันขานรับไทยแลนด์ 4.0ปั้นบุคลากรรับ New S- Curve

by smethailandclub 21 ตค. 2016
Share:

สถาบันไทย-เยอรมัน ขานรับนโยบายรัฐดันไทยแลนด์ 4.0เร่งส่งเสริมการลงทุน-ปั้นบุคลากรให้ภาคอุตสาหกรรม รับ New S-Curve

สถาบันไทย-เยอรมันขานรับนโยบายรัฐเดินหน้าไทยแลนด์ 4.0 ร่วมผลักดันส่งเสริมการพั ฒนาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมกางแผนพัฒนาเทคโนโลยี และหลักสูตรเฉพาะด้านเพื่อเติ มองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี 4.0 หวังปั้นบุคลากรที่มีคุณภาพให้ แก่ภาคอุตสาหกรรม สร้างความเข้มแข็งและยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการให้ตอบโจทย์แก่อุตสาหกรรม New S-Curve

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายการขั บเคลื่อนอุตสาหกรรมในระยะ 20 ปีข้างหน้าด้วย 3 แผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ การปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา การปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรั บอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาและการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก ผ่านรูปแบบการดำเนินงานด้วยการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเพื่อยกระดับผลิตภาพ มาตรฐานการผลิตและสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อผลักดันประเทศไทยก้าวสู่ การเป็นไทยแลนด์ 4.0

ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้มอบหมายให้สถาบันไทย-เยอร มันเข้ามามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริ มและนำองค์ความรู้ด้านการวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยีอัตโนมัติ และหุ่นยนต์  เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีแม่พิมพ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและช่วยทรานฟอร์เมชั่นไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีขีดความสามารถการแข่งขันที่ดีขึ้น เพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรม New S-Curve โดยเฉพาะกลุ่มหุ่นยนต์อุ ตสาหกรรม (Robotic) และระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ (Automation) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมั ยใหม่ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และชิ้ นส่วนทางการแพทย์ อุตสาหกรรมอากาศยาน เป็นต้น 

นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ  ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน กล่าวว่า สถาบันฯ พร้อมรับนโยบายภาครัฐที่ต้ องการทรานฟอร์เมชั่นผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม โดยเข้าไปช่วยเร่งรัดนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษคลั สเตอร์หุ่นยนต์ เพื่อร่วมผลักดันมาตรการส่งเสริ มการลงทุนระบบเทคโนโลยีอัตโนมั ติและหุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรมของไทยในทุกด้าน ทั้งด้านผู้ซื้อและผู้ผลิตผ่านมาตรการจูงใจในการลดภาษีให้ แก่ผู้ประกอบการจากภาครัฐ พร้อมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี และบุคลากรเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุน
 
ขณะเดียวกัน สถาบันจะเร่งการพัฒนาเทคโนโลยี และสร้างบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับรองรับ ผ่านกระบวนการฝึกอบรมให้แก่อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเพิ่ มจำนวนแรงงานฝีมือ สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี การผลิตและดิจิทัลให้แก่บุคลากรของผู้ประกอบการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพรวมถึงให้คำปรึกษา และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้เกิดการเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตของไทย ที่สามารถตอบสนองนโยบายภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ สถาบันฯ จะร่วมกับสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พัฒนาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา การให้คำปรึกษา ในการปรับเปลียนเทคโนโลยีให้หันมาใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อสร้างบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดังกล่าว  จากปัจจุบันที่มีการฝึกอบรมมากกว่า 100 หลักสูตร ผ่านศูนย์เทคโนโลยีของสถาบัน ที่ประกอบไปด้วยศูนย์เครื่องจักรกลและระบบอั ตโนมัติ ศูนย์แม่พิมพ์และเครื่องมือกล ศูนย์บำรุงรักษาและการจัดการอุตสาหกรรม เช่น หลักสูตรด้านการออกแบบ การสร้างและการซ่อมบำรุง ซึ่งในแต่ละปีมีผู้ผ่านการอบรมจากสถาบันฯ รวมทุกหลักสูตรกว่า 3,000 รายที่กระจายอยู่ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆทั่วประเทศ  

“เราจะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีและบุ คลากรเพื่อตอบสนองผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ ในภาคการผลิตชิ้นส่วน เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในโรงงานอุ ตสาหกรรมและระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ ที่จะเข้ามาช่วยยกระดับประสิทธิ ภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นและพร้อมที่จะเข้ าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งจะช่วยผลักดันประเทศไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้ในที่สุด” นายสมหวังกล่าว

 
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021