ก.ล.ต.ไฟเขียวแบบคำขอ บมจ.อาฟเตอร์ ยู เตรียมขาย IPO ไม่เกิน 165 ล้านหุ้น พร้อมเทรดปีนี้

by smethailandclub 24 พย. 2016
Share:


ก.ล.ต.ไฟเขียวแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ บมจ.อาฟเตอร์ ยู  เตรียมขาย IPO ไม่เกิน 165 ล้านหุ้น ก่อนเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในปีนี้
ตั้งเป้าระดมทุนขยายสาขาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ก.ล.ต. อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) หรือ AU ผู้สร้างปรากฏการณ์ธุรกิจขนมหวานในประเทศไทย พร้อมเดินหน้าขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 165 ล้านหุ้น ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ   ภายในปีนี้ ตั้งเป้าระดมทุนไปใช้ขยายสาขาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด พร้อมศึกษาโอกาสความเป็นไปได้การขยายตลาดต่างประเทศ ด้านผู้บริหารเตรียมแผนเพิ่มกำลังการผลิตกลุ่มสินค้าขนมหวาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้ารองรับแผนงานในอนาคต
นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า หลังจาก บมจ. อาฟเตอร์ ยู ได้ยื่นแบบแสดงคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)  และเสนอขายให้แก่กรรมการ รวมถึงผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 165 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 22.8 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ล่าสุด ก.ล.ต. ได้อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ของ บมจ.อาฟเตอร์ ยู เป็นที่เรียบร้อย

ทั้งนี้ บมจ.อาฟเตอร์ ยู จะจัดสรรการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 161.5 ล้านหุ้นให้แก่ประชาชน และจะเสนอขายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ จำนวน 1.5 ล้านหุ้น ส่วนอีก 2 ล้านหุ้นจะเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยกรณีที่มีหุ้นสามัญที่เหลือจากการเสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะถูกจัดสรรให้แก่ประชาชนภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทฯ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ปัจจุบัน บมจ.อาฟเตอร์ ยู มีทุนจดทะเบียน 72.5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 725 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.10 บาท โดยทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วมีจำนวน 56 ล้านบาท และจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป กรรมการของบริษัทฯ ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ อีกจำนวนไม่เกิน 165 ล้านหุ้น ซึ่งภายหลังที่ ก.ล.ต. อนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับแล้ว จะร่วมกันกำหนดวันที่เสนอขายหุ้น IPO และคาดว่าจะนำ บมจ. อาฟเตอร์ ยู เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ภายในปีนี้ โดย บมจ.อาฟเตอร์ ยู จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจ ทั้งการขยายสาขาร้านอาฟเตอร์ ยู ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด การขยายกำลังการผลิตและสายการผลิตสินค้าขนมหวานโดยการนำเครื่องจักรมาใช้ในโรงงานมากขึ้น การสร้างศูนย์ฝึกอบรมพนักงานและศูนย์กระจายสินค้า ตลอดจนนำไปชำระคืนเงินกู้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) กำลังสำคัญในการสร้างปรากฏการณ์ธุรกิจขนมหวานในประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจำหน่ายขนมหวานภายใต้เครื่องหมายการค้า ‘อาฟเตอร์ ยู’ และ ‘เมโกริ’  โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำธุรกิจขนมหวานและเบเกอรี่แบบครบวงจร ซึ่งมีเป้าหมายที่จะขยายสาขาร้านอาฟเตอร์ ยู และเมโกริ  ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล เพิ่มขึ้นเป็น 30 สาขาภายในปี 2561 และขยายไปยังจังหวัดหัวเมืองใหญ่ที่มีศักยภาพและกำลังซื้อสูงภายในปี 2560 รวมถึงยังมีแผนลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตในโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรองรับการขยายสาขาในอนาคต  ขณะเดียวกัน ได้วางแผนขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มขึ้น        นอกจากนี้ ยังมีแผนก่อสร้างสำนักงานใหม่ สถานที่ฝึกอบรมและศูนย์กระจายสินค้า ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ซึ่งจะรองรับแผนธุรกิจที่ผลักดันการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคตได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ปัจจุบัน อาฟเตอร์ ยู แบ่งธุรกิจเป็น 2 ส่วน คือ 1. ธุรกิจร้านขนมหวาน โดย ณ ปัจจุบัน ร้านอาฟเตอร์ ยู มีสาขาทั้งสิ้น 18 สาขา และร้านเมโกริ อีก 2 สาขา และ 2.ธุรกิจรับบริการจัดงานนอกสถานที่ เช่น งานสังสรรค์ งานแต่งงาน ฯลฯ  และการรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้ากลุ่มต่างๆ

นางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ร้านอาฟเตอร์ ยู มีจุดเริ่มต้นมาจากความชื่นชอบในการทำขนมหวานตั้งแต่เด็กและการสั่งสมประสบการณ์จากการลงมือทำด้วยตนเอง พัฒนามาสู่การทำธุรกิจร้านขนมหวานที่เน้นความสดใหม่ ความใส่ใจในรายละเอียดและมีการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  โดยตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจกว่า 9 ปี ได้มุ่งเน้นสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้ประกอบการรายอื่นๆ ทั้งการให้ความสำคัญกับรสชาติผลิตภัณฑ์ การบริการ การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค การรักษาและขยายฐานลูกค้า ทำเลที่ตั้ง ตลอดจนการทำตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นปัจจัยความสำเร็จที่ทำให้อาฟเตอร์ ยู เป็นร้านขนมหวานในใจผู้บริโภค

โดยปัจจุบัน ‘อาฟเตอร์ ยู’ มีเมนูของหวานและเครื่องดื่มให้บริการกว่า 100 รายการ รวมถึงมีสินค้าของที่ระลึก เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคตั้งแต่เด็กนักเรียนจนถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งมีเมนูที่ได้รับความนิยมสูงจากผู้บริโภค อาทิ กลุ่มฮันนี่โทส ช็อกโกแลตลาวา คากิโกริ นอกจากนี้ยังมีร้านน้ำแข็งใสภายใต้ชื่อ ‘เมโกริ’ 2 สาขาภายในโครงการคอมมูนิตี้มอลล์  ‘เดอะคอมมอนส์’ ทองหล่อ ซอย 17 และศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน อีกด้วย


Share:

Related Articles

​คปภ. ส่งรักทั่วไทย ให้คนไทยอุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.

คปภ. ผนึกกำลังทั่วทุกภาค สร้างความอุ่นใจให้คนไทยมอบ พ.ร.บ. 1 หมื่นฉบับ กระตุ้นประชาชน ใส่ใจทำ พ.ร.บ. เพื่อเป็นหลักประกันความคุ้มครอง พร้อมเตรียมจัดก..

by SME Thailand.| 26 พย. 2021

​ดีอีเอส จับมือ ETDA ปรับโฉม ศูนย์ 1212 OCC สู่ ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์

ETDA (เอ็ตด้า) ) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงานแถลงข่าว ปรับโฉม 1212 OCC สู่ “ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์” ยกระดับการคุ้มครอง..

by SME Thailand.| 26 พย. 2021

​วิจัยกรุงศรีประเมินเศรษฐกิจไทยเริ่มก้าวสู่เส้นทางการฟื้นตัวแม้ยังมีความไม่เท่าเทียมกัน

ในปี 2565 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตต่อเนื่องที่ 3.7% (เดิมคาด 3.0%) และมีแนวโน้มที่ GDP จะกลับมาอยู่ในระดับก่อนเกิดการระบาดได้ในช่วงครึ่งหลังของปี แ..

by SME Thailand.| 25 พย. 2021