MOC Biz Club ไปได้สวย พาณิชย์หลอมรวมเชื่อมธุรกิจภูมิภาคเกือบหมื่นราย

by smethailandclub 08 ธค. 2016
Share:
MOC Biz Club ไปได้สวย พาณิชย์หลอมรวมเชื่อมธุรกิจภูมิภาคเกือบหมื่นรายช่วยท้องถิ่นลุยขยายตลาดได้ทุกช่องทาง สร้างเม็ดเงินสะพัด ตอกธุรกิจฐานรากให้แข็งแรง ยืนได้ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม

กระทรวงพาณิชย์ ใช้นโยบายประชารัฐดันเศรษฐกิจฐานราก ชวนนักธุรกิจท้องถิ่นจับมือเดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เผย...ที่ผ่านมาจัดกิจกรรมและส่งเสริมเชื่อมโยงธุรกิจผ่าน MOC Biz Club ไปได้สวย ช่วยพัฒนาสินค้าและดีลธุรกิจขยายพื้นที่ขายสินค้าในห้างดังและโลกออนไลน์ผ่านฉลุย!!        สร้างยอดขายไม่ธรรมดา เกิดอัตลักษณ์ท้องถิ่น พร้อมระเบิดตั้งแต่ฐานรากให้ยืนได้อย่างเข้มแข็ง ก่อนขยับไปโตอย่างเข้มข้นในต่างแดน
            
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าผลักดันผู้ประกอบธุรกิจไทยตามนโนบายของรัฐบาลภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” ใช้ความร่วมมือร่วมใจจาก    3 ภาคส่วนอันได้แก่ ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ช่วยกันขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจไทยในภาพรวมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับสร้างธุรกิจในระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาค (Local   Economy) ให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจ พร้อมส่งเสริมให้ธุรกิจจับมือเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันนำไปสู่การสร้างรากฐานเศรษฐกิจที่แข็งแรงของประเทศ ทุกธุรกิจสามารถยืนหยัดการทำธุรกิจได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้อง    พึงพาปัจจัยอื่นๆ เป็นหลัก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุน            การดำเนินงาน  ข้างต้นภายใต้ชื่อ MOC Biz Club โดยส่งเสริมและเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยที่อยู่ในท้องถิ่นเดียวกันได้รวมตัวกันเพื่อสร้างเครือข่ายและร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ได้จัดตั้ง MOC Biz Club ครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศแล้ว
            
ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสมาชิก MOC Biz Club จะได้รับการพัฒนาธุรกิจแบบครบวงจรจาก 4 ภาคส่วน คือ 1) ภาคการศึกษา ช่วยสร้างความรู้ในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นมืออาชีพ 2) ภาคเอกชน ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยสนับสนุนช่องทางการตลาดและบริหารจัดการ  พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับความต้องการของตลาด 3) สถาบันการเงิน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริหารสินเชื่อได้อย่างคล่องตัว และ 4) ภาคราชการ อำนวยความสะดวกทั้งด้านกฎระเบียบและส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจให้มีความสะดวก พร้อมเชื่อมโยงการตลาดให้มีช่องทางการขายที่หลากหลายเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา กระทรวงฯได้จัดกิจกรรม สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จำนวนทั้งสิ้น ๘ ครั้ง แบ่งเป็นส่วนภูมิภาค จำนวน ๖ ครั้ง (ชลบุรี พิษณุโลก เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา สงขลา และขอนแก่น) และส่วนกลาง ๒ ครั้ง มีสมาชิกเข้าร่วมกว่า ๑,๔๐๐ คน และ พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งกิจกรรมนี้ได้สร้างยอดจำหน่ายสินค้ากว่า ๘ ล้านบาท    เกิดการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) จำนวน ๖๐ คู่ คิดเป็นมูลค่ากว่า ๒ ล้านบาท โดยผลการจัดงานสะท้อนได้ถึงความสำเร็จของเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เป็นอย่างดี 
           
 รมว. พณ. กล่าวต่อว่า นอกจากความสำเร็จของการจัดกิจกรรมข้างต้นแล้ว MOC Biz Club ในแต่ละพื้นที่ก็ประสบผลสำเร็จในการรวมกลุ่มเช่นกัน อาทิ เครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดจันทบุรี สามารถ ‘ขยายธุรกิจออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน’ จัดกิจกรรม Business Matching โดยใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศที่เชื่อมต่อกับชายแดนของประเทศกัมพูชาและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่พัฒนาไปสู่เอกลักษณ์ด้านมหานคร    แห่งผลไม้ และนครแห่งอัญมณี เครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดเพชรบุรี  ได้รวมกลุ่มเป็นชุมชนขนมหวาน ส่งเสริมการจัดซื้อวัตถุดิบท้องถิ่น พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม ใช้เทคโนโลยีถนอมอาหาร และสร้างช่องทางการจำหน่าย และเครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดขอนแก่น ที่สร้างกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ช่วยกันพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการผลิตให้อยู่ในระดับสากล  
            
กระทรวงพาณิชย์ไม่เพียงแต่การสนับสนุนการรวมกลุ่มของผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ ยังได้ร่วมกับภาคเอกชนช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายตลาดให้กับสมาชิก MOC Biz Club เปิดช่องทางการขายในประตูเมืองของประเทศอย่าง สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งสามารถสร้างยอดขายได้ถึง 69.22 ล้านบาท (ต.ค.58-ส.ค.59) สนามบินภูเก็ต มียอดขาย 4.36 ล้านบาท (ก.ย.-พ.ย.59) และจะขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นไปยังสนามบินนานาชาติต่างๆ ของไทยด้วย ประกอบกับผลักดันธุรกิจให้เข้าสู่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ อาทิ คิงส์เพาเวอร์ เซ็นทรัล สยามพารากอน สยามดิสคัพเวอรี่ และส่งเสริมการใช้ช่องทางออนไลน์ภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานในกระทรวงฯ เป็นเครื่องมือในการจำหน่ายสินค้า ได้แก่ ThaicommerceStore.com (ตลาดภายในประเทศ) Thaitrade.com, Alibaba (ตลาดต่างประเทศ) เป็นต้น รมว.พณ. กล่าวในท้ายที่สุด
           
 ปัจจุบัน MOC Biz Club มีสมาชิกรวม ๘,990 ราย แบ่งเป็น โดยกลุ่มธุรกิจที่เป็นสมาชิกใน ๕ อันดับแรก คือ อาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและความงาม เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจในพื้นที่ สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด หรือ www.bizclubdbd.com
 
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021