กรมพัฒน์ฯ พร้อมให้บริการ รองรับร้านทองเข้าสู่ระบบนิติบุคคล

by smethailandclub 18 ธค. 2016
Share:

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อ้าแขนเตรียมรับจดทะเบียนร้านทองเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลนิติบุคคล ตามแนวทางของกรมสรรพากรที่ต้องการส่งเสริมและผลักดันให้ร้านค้าทองจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล โดยจะยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ให้แก่บุคคลธรรมดาที่โอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินใด ๆ ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนตั้งแต่ 10 สิงหาคม 2559 -  31 ธันวาคม  2560 โดยขณะนี้มีผู้ประกอบกิจการร้านค้าทองกว่า 7,500 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจ   ในรูปแบบของบุคคลธรรมดา มีเพียง 3,520 ราย ที่ประกอบกิจการในรูปแบบของนิติบุคคล

นางสาวบรรจงจิตต์  อังศุสิงห์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด  บริษัทจำกัด              บริษัทมหาชนจำกัด  กำกับดูแลธุรกิจให้ดำเนินกิจการเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาธุรกิจให้มีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน  และมีธรรมาภิบาลทางธุรกิจ   ซึ่งกรมฯ มีความพร้อมในการนำ     ผู้ประกอบธุรกิจร้านทองและผู้ประกอบธุรกิจอื่นๆ เข้าสู่ระบบนิติบุคคล  ตั้งแต่การให้คำแนะนำและรับคำขอ     จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล  นอกจากนี้ยังได้จัดทำคู่มือสำหรับนิติบุคคลตั้งใหม่  เพื่อให้ความรู้                 และคำแนะนำแก่หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของนิติบุคคลเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อเป็น          นิติบุคคลแล้ว เช่น  การจัดทำบัญชี  งบการเงิน  และข้อมูลที่เกี่ยวข้องของธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง  อีกทั้งจัดให้มีการฝึกอบรม บ่มเพาะองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ  เสริมสร้างทักษะ วิธีคิด และสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อให้เป็นนักธุรกิจมืออาชีพที่สามารถบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจและองค์กรต่อไป

“การดำเนินธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคล จะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ ทั้งในด้านความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจต่อสายตาบุคคลภายนอก คู่ค้า นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ  องค์กรมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีการระดมความคิดและมุมมองที่หลากหลายในการดำเนินกิจการ รวมถึงประโยชน์ในด้านการระดมทุนจากผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น การเข้าถึงแหล่งเงินทุน  ซึ่งหากธุรกิจร้านทองทั้งหมดที่มีอยู่ ณ ขณะนี้มีความประสงค์จะเข้าสู่ระบบนิติบุคคล  ทางกรมฯ ยินดีและพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่ โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้คำแนะนำ ณ ส่วนพัฒนาการจดทะเบียน  กองทะเบียนธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า        หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2547 4431” 
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020