มท.จัดโครงการของขวัญปีใหม่ 2560 คัดสรร 14 โครงการเพื่อประชาชน

by smethailandclub 29 ธค. 2016
Share:

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงได้จัดทำโครงการเพื่อมอบเป็น “ของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน” ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 สำหรับ ในปี 2560 ที่จะถึงนี้ กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้บริการต่างๆ ตามกฎหมายในอำนาจหน้าที่ ตลอดจน ภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้คัดเลือกงานในภารกิจ ของกระทรวงมหาดไทยที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมาจัดทำเป็นโครงการพิเศษเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2560 ผ่าน 14 โครงการสำคัญ

1. ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยอำนวยความสะดวกในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ ให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป (หน่วยงานรับผิดชอบกรมการปกครอง)

2. เร่งรัดงานรังวัดที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ กำหนดเป้าหมาย “ลดระยะเวลางานบริการนัดรังวัดที่ดิน”ของสำนักงานที่ดินลงให้เหลือ 60 วัน เพื่อให้ประชาชนได้รับการนัดรังวัดและรับโฉนดที่ดินได้รวดเร็วขึ้น มีเป้าหมายให้บริการรังวัดที่ดินแก่ประชาชน 138,000 เรื่อง ใน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน2559 – 30 เมษายน 2560 ลดระยะเวลาการนัดรังวัดเหลือ 90 วัน และระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 – 30 กันยายน 2560 ลดระยะเวลาการนัดรังวัดเหลือ 60 วัน โดยดำเนินงานบนหลักของความโปร่งใส ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด (หน่วยงานรับผิดชอบกรมที่ดิน)

3. การดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวในการใช้อาคารและเครื่องเล่น โดยจัดทำฐานข้อมูลของอาคารประเภทต่างๆ ดังนี้ 1. อาคารที่เข้าข่ายต้องทำการตรวจสอบตามกฎหมายควบคุมอาคารมี 9 ประเภท จำนวน 17,759 อาคาร 2. อาคารที่ไม่เข้าข่ายอาคาร 9 ประเภท ได้แก่ อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หอพัก อาคารที่มีคนใช้สอยเป็นจำนวนมาก อาคารที่พัก หรือรับเลี้ยงเด็ก หรือคนชรา หรือคนพิการแต่มีสภาพการใช้ที่เป็นภยันตราย เพื่อตรวจสอบให้ทุกอาคารมีความปลอดภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และ 3. จัดทำฐานข้อมูลของเครื่องเล่นตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ.2558 จำนวน 214 เครื่อง กำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560 (หน่วยงานรับผิดชอบกรมโยธาธิการและผังเมือง)

4. ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา บูรณาการทุกภาคส่วนเดินหน้ากำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำทุกแห่ง   ทั่วประเทศที่มีกว่า 6.2 ล้านตัน ระยะที่ 1 มาตรการปราบปรามดำเนินการกำจัดผักตบชวาให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือประมาณ 5 ล้านตัน ภายในเดือนมีนาคม 2560 และระยะที่ 2 มาตรการป้องกัน ตั้งแต่เดือนเมษายน –กันยายน 2560 เน้นไม่ให้ผักตบชวาขยายพันธุ์ได้อีก (หน่วยงานรับผิดชอบกรมโยธาธิการและผังเมือง)

5. แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่คนไทยมีความสุขปี 2560 มอบแบบบ้านในชื่อ “แบบบ้านไทยพอเพียง” รวม 10 แบบ เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ก่อสร้างบ้านได้ตามขนาดครอบครัว งบประมาณ และความเหมาะสมของลักษณะภูมิศาสตร์ท้องถิ่น เป็นการเพิ่มทางเลือก ลดรายจ่าย ขยายโอกาส และอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมจัดพิมพ์แจกจ่ายอีกจำนวน 10,000 เล่ม นอกจากนี้ยังจัดตั้ง “คลินิกบ้าน” เพื่อให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในเรื่องปัญหาการก่อสร้างบ้าน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ (หน่วยงานรับผิดชอบกรมโยธาธิการและผังเมือง)

6. OTOP Trader สร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก จัดหาช่องทางการตลาด สร้างตัวแทนจำหน่าย กระจายสินค้า และสร้างเครือข่ายในการจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับ 1 - 3ดาว เร่งช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการฐานรากทั้งด้านการผลิต การเข้าถึงแหล่งทุน การตลาด และช่องทางในการจำหน่ายให้เพิ่มมากขึ้น ดำเนินการต่อเนื่องตลอดปี 2560 (หน่วยงานรับผิดชอบกรมการพัฒนาชุมชน)

7. รวมพลังชาวไทย สร้างประเทศไทยไร้ขยะ จัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน และการนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยกำหนดจัดกิจกรรม Kick off ในช่วงเดือนมกราคม 2560 และ Big Cleaning ในวันสำคัญต่างๆ เพื่อทำความสะอาดและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ หรือทางสาธารณะ (หน่วยงานรับผิดชอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

8. มหาดไทยห่วงใยผู้มีรายได้น้อย ลดดอกเบี้ยรับจำนำ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 234 แห่ง ได้กำหนดมาตรการลดดอกเบี้ยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินของประชาชนที่มีรายได้น้อยในระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้ 1. เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน (จากเดิมร้อยละ 0.50 ต่อเดือน) และ 2. เงินต้นเกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน (จากเดิมร้อยละ 1 ต่อเดือน) (หน่วยงานรับผิดชอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

9. ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้ 3 กิจกรรม คือ 1. รณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงรณรงค์ระหว่างวันที่ 15 - 28 ธันวาคม 2559 และ ช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 2. ลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคน ด้านถนน ด้านยานพาหนะและด้านสิ่งแวดล้อม 3. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และข้อบังคับที่อยู่ในอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน จำนวน 5 ประเด็น เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ดังนี้ 1) เมาแล้วขับ 2) ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 3) การได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถ 4) รถโดยสารสาธารณะ และ 5) การคาดเข็มขัดนิรภัย (หน่วยงานรับผิดชอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

10. ปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านปากคลองตลาด ให้มีความร่มรื่น สวยงาม ส่งเสริมเอกลักษณ์ของย่านปากคลองตลาดให้มีทางเท้าที่ประชาชนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ปลอดภัย โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ถนนจักรเพชร ,ถนนอัษฎางค์, ซอยท่ากลาง, ซอยเอ็มไพร์ และถนนสะพานพุทธ (หน่วยงานรับผิดชอบกรุงเทพมหานคร)

11. คนกรุงเทพฯ รักฟัน (เพื่อผู้สูงวัยฟันดี) โดยให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ให้คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์การทำความสะอาดป้องกันโรคในช่องปาก กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่มารับบริการทันตกรรม ที่คลินิกทันตกรรมสำนักอนามัย กทม. รวม 70 แห่ง ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุและในชุมชน จำนวน 20,000 คน ดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ –กรกฎาคม 2560 และอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพช่องปากจัดกิจกรรมในเดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2560

12. มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างความสุขให้สังคม รัฐวิสาหกิจในสังกัดทั้ง 5 แห่ง จับมือจัดทำโครงการ CSR เพื่อฝึกอบรมอาชีพความปลอดภัยด้านไฟฟ้า และการประกอบอาชีพช่างประปาให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ หรือผู้ต้องขังที่ต้องการอาชีพหลังพ้นโทษ ในเรือนจำหรือทัณฑสถาน จำนวน 7 แห่งๆละ 100 ราย รวม 700 ราย ดำเนินการเดือนมิถุนายน – กันยายน 2560 (หน่วยงานรับผิดชอบ กฟภ. กฟน. กปภ. กปน.และ อต.)

13. ศูนย์ดำรงธรรม นำสุข แก้ทุกข์ 24 ชั่วโมง ศูนย์ดำรงธรรมเปิดบริการพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 พร้อมให้บริการข้อมูลการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว เส้นทางจราจร สภาพถนน เส้นทางหลัก เส้นทางรอง ที่ตั้งโรงพยาบาล สถานที่ราชการ และจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินตลอด 24 ชม. นอกจากนี้ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ยังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดอำนวยการความปลอดภัยทางถนนในถนนสายหลักของอำเภอๆ ละ 1 จุด ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับแผนงานในปี 2560 ได้เพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าใช้บริการมากขึ้น โดยสามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องทุกข์ รวมทั้งติดตามเรื่อง ผ่านระบบ smart phone พร้อมยกระดับคุณภาพศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดให้เป็น “ศูนย์ราชการสะดวก” GECC (government easy contract center) และ เพิ่มประสิทธิภาพบริการงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อดูแลทุกข์สุขประชาชนถึงระดับฐานรากของชุมชนหมู่บ้าน (หน่วยงานรับผิดชอบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง)

และสุดท้าย ลำดับที่ 14 คือ โครงการมหาดไทยใสสะอาด ต่อต้านการทุจริต โดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งปลูกฝังค่านิยม และทัศนคติให้บุคลากรในสังกัดให้ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ความชื่อสัตย์สุจริต น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต เป็นองค์กรโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการทำงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง พร้อมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ (หน่วยงานรับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021