พาณิชย์รื้อใหญ่กฎหมายธุรกิจ 5 ฉบับ สร้างระบบนิเวศทางการค้าใหม่

by smethailandclub 13 มค. 2017
Share:
พาณิชย์ “รื้อใหญ่” กฎหมายธุรกิจ 5 ฉบับ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจและครอบคลุมตามความต้องการของเอสเอ็มอี และ สตาร์ทอัพ โดยปรับปรุงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และลดขั้นตอนต่างๆ ลง พร้อมใช้เทคโนโลยีช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคแก่ผู้ประกอบการ เพิ่มบทบาทการเป็นพี่เลี้ยงให้ธุรกิจตั้งใหม่ ปี ‘60

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ขณะนี้มีนโยบายปรับบทบาท และทิศทางการทำงานให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ โดยได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ พิจารณาทบทวนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บางฉบับที่มีความเข้มงวดและขาดความยืดหยุ่นในการเริ่มต้นธุรกิจให้มีความทันสมัย ลดขั้นตอนต่างๆ ลง และมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งปรับบทบาทจากการเป็นผู้กำกับดูแลเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจตั้งใหม่ รวมถึง การอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ทั้งนี้ การปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานแก่เอสเอ็มอี รวมถึงกลุ่มสตาร์ทอัพ ให้สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้

ทั้งนี้ กฎหมายธุรกิจ 5 ฉบับ อยู่ในขั้นตอนระหว่างการนำเสนอและพิจารณาแก้ไข โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ

1) การดำเนินงานระยะสั้น เป็นการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาภายใต้กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ ให้ครอบคลุมธุรกิจบริการ ตามความต้องการของเอสเอ็มอี และกลุ่มสตาร์ทอัพ ให้เข้าสู่ระบบและได้รับการส่งเสริมต่อไป

2) การดำเนินงานระยะยาว เป็นการยกร่างกฎหมายใหม่และปรับปรุงพระราชบัญญัติ จำนวน 4 ฉบับ คือ 1) ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งนิติบุคคลคนเดียว พ.ศ. ... (อยู่ระหว่างการนำเสนอ) 2) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไข   เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) เพื่อลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ โดยแก้ไขจำนวนผู้เริ่มก่อการจาก 3 คน เป็น 2 คน ให้ผู้ประสงค์ยื่นจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท สามารถจดทะเบียนข้ามเขตได้ และแก้ให้การประชุมกรรมการสามารถใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 3) การปรับปรุงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เสนอแก้ไขโดยคณะทำงานสตาร์ทอัพ และรองรับ e-Registration ในเรื่อง การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ การแก้ไขหุ้นบุริมสิทธิ การยกเลิกการจัดทำใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ซึ่งได้รับฟังความคิดเห็นไปเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 4) การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ ให้มีความทันสมัย โดยเพิ่มธุรกิจบริการให้มากขึ้น ลดขั้นตอนการกำหนดประเภทธุรกิจเพื่อให้เอสเอ็มอี และกลุ่มสตาร์ทอัพที่ไม่ต้องการเป็นนิติบุคลแต่ต้องการเพียงหลักฐานว่าได้มีการจดทะเบียนกับภาครัฐ

นอกจากการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายแล้ว ยังมีโครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยหอการค้า และกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า ให้ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเพิ่มบทบาทการเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ธุรกิจตั้งใหม่ เพื่อส่งเสริม SMEs และสตาร์ทอัพ อีกช่องทางหนึ่งด้วย
Share:

Related Articles

​ไทยพาณิชย์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีทั่วประเทศรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมอยู่เคียงข้างช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยก้าวผ่านวิกฤต เร่งออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ให..

by SME Thailand.| 25 มค. 2021

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021