เผย 7 ขั้นตอน‘เพิ่มผลิตภาพแรงงาน’ สู่ ‘ไทยแลนด์ 4.0’

by smethailandclub 26 มค. 2017
Share:


ปลัดแรงงาน ร่วมเสวนางาน Productivity “คำตอบสุดท้ายอนาคตประเทศไทย” เปิดเผยโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน7 ขั้นตอน คือ 1) ฝึกยกระดับผลิตภาพแรงงาน2) ฝึกตาม พ.ร.บ.3) ฝึก Multi-Skills4) ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน5) จัดทำมาตรฐานเฉพาะ6) การเข้าโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน7) ยกระดับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานบางกระบวนงาน เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

 
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเสวนางาน Productivity “คำตอบสุดท้ายอนาคตประเทศไทย”ในหัวข้อ “โมเดลใหม่..สู่การเพิ่มผลิตภาพ”ณ โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน พระราม 9 วันนี้ (25 มกราคม 2560)โดยกล่าวว่า เรื่องผลิตภาพแรงงานคือโจทย์สำคัญที่สุดที่จะต้องร่วมมือกัน สถานการณ์กำลังแรงงานของประเทศไทย ปัจจุบันเรามีกำลังแรงงานอยู่ 38 ล้านคน ซึ่งกระทรวงแรงงานพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาคนไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 โดยมองการก้าวสู่Brain Powerในระยะเวลา 20 ปี การที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นได้ คือ การทำให้แรงงานทุกคนสามารถขับเคลื่อนได้เต็มกำลัง (Power) ให้แต่ละคนได้พัฒนาตัวเอง มีความสามารถ(Skill)ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ (Science)เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)ครบทุกสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ด้านอุตสาหกรรม บริการ เกษตร และธุรกิจต่างๆ ได้
          
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน กระทรวงแรงงานร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพัฒนาหลักสูตรการยกระดับฝีมือแรงงานให้ทันเทคโนโลยีในยุคไทยแลนด์4.0 ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ 1)ฝึกยกระดับผลิตภาพแรงงาน โดยใช้หลักสูตรที่จะเข้าไปช่วยธุรกิจขนาดย่อม(SME) เพื่อให้แรงงานมีความสามารถที่หลากหลาย ลดต้นทุนในการผลิตได้ เป็นหลักสูตร ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 180-200 แห่ง ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดย่อม (SME)เพื่อช่วยในเรื่องการปรับตัว นอกจากนั้นยังมีหลักสูตรให้กับศึกษาในการดูกระบวนการต่างๆ ทั้งนี้ยังสามารถกู้เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานพร้อมที่จะออกแบบหลักสูตรร่วมกับทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในการยกระดับฝีมือของทุกกลุ่มธุรกิจไปสู่ระดับ 4.0 2)ฝึกตาม พ.ร.บ. สถานประกอบการสามารถออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาคนโดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 3)ฝึก Multi-Skills ให้แรงงานมีความสามารถที่หลากหลาย ปรับเรื่องของทักษะฝีมือให้ผู้ใช้แรงงานสามารถพัฒนาไปสู่ในโลกเทคโนโลยีใหม่ๆได้ 4)ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การพัฒนาคนต้องมีทิศทาง มีกรอบพัฒนา ต้องให้มีองค์ความรู้ มีทักษะ มีทัศนคติที่มีมาตรฐาน 5)จัดทำมาตรฐานเฉพาะในเรื่องความปลอดภัยกระทรวงแรงงานส่งเสริมให้อุตสาหกรรมจัดทำมาตรฐานเฉพาะ ขณะนี้มีอุตสาหกรรมชั้นนำจัดทำมาตรฐานเฉพาะในการกลั้นกรองคนของตนเอง จัดกลุ่มคนของตนเอง พัฒนาคนของตนเอง ซึ่งเราก็จะมีการสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 6) การเข้าโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าโครงการได้ ท่านสามารถที่จะยกระดับของการแก้ไขเรื่องผลผลิต การออกแบบว่าอยากยกระดับในเชิงเพิ่มผลผลิตในบางกระบวนการก็ทำได้ ทั้งนี้การดำเนินการทุกอย่างร่วมกันกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3 และ 7)การยกระดับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานบางกระบวนงาน
          
การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีประสานความร่วมมือแบบบูรณาการทั้งจากภาครัฐภาคเอกชน สถาบัน องค์กรที่มีบทบาท และเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับผลิตภาพแรงงาน รวมถึงเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำด้าน Productivity ที่รู้ลึก รู้จริง มาร่วมระดมความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะและความต้องการของผู้ประกอบการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมต่อไป นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการปรับกลยุทธ์ของสถานประกอบการ โดยเฉพาะด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นอีกด้วย
 
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021