ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เผย 4 เทรนด์โลก ประจำปี 2017

by smethailandclub 31 มค. 2017
Share:
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ จัดทำ e-Book “เจาะเทรนด์ 2017” มุ่งจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการทุกแวดวงธุรกิจให้ส ามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับคว ามต้องการของผู้บริโภค

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เปิด 4 เทรนด์โลกประจำปี 2017 ที่ผู้ประกอบการต้องรู้ อันเป็นผลมาจากความทันสมัยของเท คโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมต่างๆ ที่ได้สร้างปรากฏการณ์ “ความเบลอ” หรือ “ความเลือนราง” ใน 4 ประเด็น คือ 1. ประชากรศาสตร์ (Demographic Blur) 2. เขตแดน (Boundary Blur) 3. ความจริง (Reality Blur) 4.ธรรมชาติ (Nature Blur) ทั้งนี้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ได้จัดทำหนังสือ “เจาะเทรนด์โลก 2017” เพื่อให้ผู้ประกอบการในทุกแวดวง ธุรกิจสามารถพัฒนาสินค้าและบริ การได้ตรงกับความต้องการของผู้ บริโภคในปัจจุบันได้มากที่สุด
นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานอ อกแบบ (TCDC) กล่าวว่า ปี 2017 นี้ถือเป็นปีที่มีความผสมผสานระ หว่างโลกยุคเก่าและโลกยุคใหม่ อันเห็นได้จากประชากรบนโลกที่มี มากมายหลายเจเนอเรชั่น ตั้งแต่ เบบี้บูมเมอร์ (1945 – 1960) เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (1961 – 1981) มิลเลนเนียล (1982 -  2004) เจเนอเรชั่นซี หรือไอเจน (2005 – 2009) และอัลฟ่า เจเนอเรชั่น (2010 – 2015) โดยแต่ละรุ่น แต่ละช่วงอายุคนได้รับอิทธิพลคว ามเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากควา มทันสมัยของเทคโนโลยีแตกต่างกั นออกไป ประกอบกับเทรนด์และกระแสต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวด เร็ว ซึ่งเทรนด์และกระแสต่างๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคน โดยเฉพาะผู้ประกอบการต้องให้ควา มสนใจ เพราะเทรนด์หรือกระแสดังกล่าวเป็ นตัวบ่งชี้ถึง ความสนใจของผู้บริโภค ผู้ประกอบการที่รู้เท่าทันกระแส ย่อมได้เปรียบในเรื่องการพั ฒนาสินค้าและบริการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ ผู้บริโภคได้มากที่สุด

นายอภิสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากโจทย์ดังกล่าว จึงกลายเป็นบทสรุปได้ว่า กระแสของเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมต่างๆ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ “ความเลือนราง” ใน 4 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโ ภค ดังนี้

1. ประชากรศาสตร์ (Demographic Blur) การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามหลักปร ะชากรศาสตร์กำลังเปลี่ยนแปลงไป โดยการแบ่งกลุ่มแบบเดิมตาม เพศ วัย หรือศาสนา มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จล ดลง ในทางกลับกันหลายธุรกิจแบ่งประเ ภทสินค้าและบริการ ตามความสนใจ และรสนิยมของผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้เกิดเป็นสินค้าและ บริการแบบใหม่ที่ไม่ได้จำกัดด้ วยหลักประชากรศาสตร์ อาทิ แฟชั่นเครื่องแต่งกายแบบไม่ระบุ เพศของแบรนด์ต่างๆ เช่น เอชแอนด์เอ็ม(H&M) และซาร่า(Zara), การใช้เด็กผู้ชายร่วมเป็นพรีเซน เตอร์โฆษณาตุ๊กตาบาร์บี้, โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่รองรั บครอบครัวแบบหลาย
เจเนอเรชั่น, และเทศกาลงานดนตรีวันเดอร์ฟรุ๊ต (Wonderfruit Festival) ที่รวบรวมประสบการณ์ทั้งดนตรี ศิลปะ สุขภาพเข้าไว้ด้วยกัน

2. เขตแดน (Boundary Blur) เส้นแบ่งของเขตแดนเลือนรางลง การย้ายถิ่นฐานอย่างอิสระนำไปสู่การผสมผสานทางวัฒนธรรม นอกจากนี้เส้นทางที่เชื่อมโยงระ หว่างทวีปทำให้เกิดความเคลื่ อนไหวทางเศรษฐกิจ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอย่ างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้นำไปสู่การเปิดกว้างท างความหลากหลายของเชื้อชาติ อันเห็นได้จากหลายสิ่ง อาทิ งานโอลิมปิก 2016 ณ ประเทศบราซิลกับธีม “Global Diversity”, ตัวละครผิวสีที่ชื่อ “ฟิน” (Finn) ในภาพยนตร์เรื่องสตาร์ วอร์ส, หรือแม้แต่ บารัค โอบามา ประธานาธิบดีเชื้อชาติแอฟริกัน – อเมริกันคนแรกในประวัติศาสตร์ขอ งสหรัฐอเมริกา
3. ความจริง (Reality Blur) โลกเสมือนจริงที่เกิดจากเทคโนโล ยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญกั บชีวิตประจำวันและพฤติกรรมผู้ บริโภค โดยผลของกระแสเทคโนโลยีดิจิทัลนี่ ทำให้เกิดผลต่างๆ ตามมามากมาย อาทิ กระแสความต้องการแอนะล็อก กลับมาเนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทั ลเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากจนเกิน ไป จนกลายเป็นเทรนด์ของสินค้าแบรนด์ ดังต่างๆ อาทิ กล้องโพลารอยด์ของ Leica หรือเครื่องเล่นเกมส์ Nintendo Classic ในอีกด้านหนึ่งเทคโนโลยีได้พัฒน าอย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะด วกในชีวิตประจำวันมากขึ้นกว่ าเคย โดยเฉพาะ เทคโนโลยีอุปกรณ์สวมใส่ (wearable) เทคโนโลยีสมองกล (A.I.) เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (virtual reality) และอื่นๆ อีกมากมาย ที่กำลังเข้ามาตอบสนองความต้องก ารของมนุษย์ในทุกด้าน

4. ธรรมชาติ (Nature Blur) ถึงแม้โลกยุคปัจจุบันจะมีเทคโนโ ลยีที่ล้ำนำสมัย และนวัตกรรมต่างๆมากมาย แต่เทรนด์ผู้บริโภคที่กำลังมาแร งและเป็นกระแสอยู่เทรนด์หนึ่งคื อ กระแสธุรกิจที่ตอบโจทย์คนรักธรร มชาติ อาทิ ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ อาหารออแกนิคจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมหลักจากธร รมชาติ ปลูกผักและสร้างฟาร์มเล็กๆ ของตัวเอง เป็นต้น โดยในกระแสรักธรรมชาตินี้ ยังรวมไปถึงการใช้ชีวิตแบบเรียบ ง่าย และเน้นหลักความยั่งยืนเป็นสำคั ญ อันเห็นได้จากประเด็นและสถานการ ณ์ต่างๆ ที่เป็นกระแสโลก อาทิ ปรากฎการณ์คอนมาริ (Konmari) หรือการเลือกจัดของตามความสำคัญ ในการใช้งาน, และเทรนด์การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งขอ งหนังสือบทสรุป “เจาะเทรนด์โลก 2017” ที่ทางศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ในฐานะศูนย์กลางแห่งการจุดประกา ยความคิดสร้างสรรค์ให้สังคมไทย ได้ทำการศึกษาวิจัย และสรุปเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เ ป็นประโยชน์แก่สังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายหลักคือ นักออกแบบ นักการตลาด นักบริหารแบรนด์ และผู้ประกอบการในทุกแวดวงธุรกิ จ เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงกระแสโล ก และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยน ไป อันจะสามารถนำไปสร้างสรรค์ ต่อยอด พัฒนาเป็นสินค้าและบริการที่ตรง กับความต้องการของผู้บริโภคได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด e-Book “เจาะเทรนด์โลก 2017” ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจาก www.tcdc.or.th นายอภิสิทธิ์ กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 1160 อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501 โทรศัพท์ 02-105-7441
Share:

Related Articles

​ดีแทคเร่งเดินหน้าจัดการ SPAM SMS ที่เป็นความกังวลใจของลูกค้าให้คลี่คลายโดยเร็ว

ดีแทคยกระดับมาตรการป้องกัน SMS Spam และเตรียมออกข้อมูลความรู้ซีรี่ส์ ที่จะทำให้รู้เท่าทันข้อความ SMS กวนใจ สร้างทักษะการรับมือแยกแยะภัยเสี่ยง ช่วยผู..

by SME Thailand.| 27 กย. 2021

​กรุงศรี เปิดตัวแอปฯ กรุงศรี มั่งมี ช้อป โฉมใหม่ ตอบโจทย์ทุกความต้องการร้านค้า เปลี่ยนทุกการขายให้มั่งมี

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เปิดตัว “กรุงศรี มั่งมี ช้อป” แอปพลิเคชั่นโฉมใหม่สำหรับร้านค้า ที่มาพร้อมฟังก์ชั่นใหม่อัดแน่น ใช้งานง่าย..

by SME Thailand.| 27 กย. 2021

​หน่วยงานรัฐ-เอกชน ผนึกกำลังเซเว่นฯ จัดสัมมนาออนไลน์ Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19...ทำอย่างไรให้รอด

4 พันธมิตร สสว.-กสอ.-SME D Bank -สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย จับมือ เซเว่น อีเลฟเว่น จัดสัมมนาออนไลน์ “Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19..

by SME Thailand.| 22 กย. 2021