ต.ค.59-ม.ค.60 ยอดร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะในกทม.กว่า1.8หมื่นครั้ง

by smethailandclub 12 กพ. 2017
Share:

กรมการขนส่งทางบก เผยเฉพาะ 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.59-ม.ค.60) มีประชาชนร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ ผ่านศูนย์ 1584 รวมทุกช่องทางกว่า 18,000 ครั้ง แนะประชาชนระบุหมายเลขทะเบียนชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ วันเวลาสถานที่ใช้บริการให้ละเอียด ส่งตรงถึงกรมการขนส่งทางบกได้ทุกช่องทาง เพื่อการติดตามผู้กระทำผิดได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเผยผลดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - เดือนมกราคม 2560) พบว่าประชาชนร้องเรียนปัญหาการให้บริการรถโดยสารสาธารณะรวมทั้งสิ้น 18,366 เรื่อง ดำเนินการแก้ไข            เรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติแล้ว 15,264 เรื่อง คิดเป็น 83.11% สำหรับรถโดยสารสาธารณะที่ประชาชนร้องเรียนมากที่สุดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ได้แก่ รถแท็กซี่ได้รับการร้องเรียน 12,900 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 11,699 เรื่อง คิดเป็น 90.69%) ประเด็นปัญหา 3 อันดับแรก ได้แก่ ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ และไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร ส่วนรถจักรยานยนต์รับจ้างมีการร้องเรียนจำนวน 469 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 409 เรื่อง คิดเป็น 87.21%) 3 อันดับแรก ได้แก่ เรียกเก็บค่าโดยสารเพิ่ม ขับประมาทหวาดเสียว และแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ ส่วนรถสี่ล้อเล็กรับจ้าง ได้รับการร้องเรียนจำนวน 44 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 39 เรื่อง คิดเป็น 88.64%) 3 อันดับแรก ได้แก่ ขับประมาทหวาดเสียว แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ และเรียกเก็บค่าโดยสารเพิ่ม ในขณะที่รถสามล้อรับจ้าง (รถตุ๊กตุ๊ก) ได้รับการร้องเรียนจำนวน 44 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 37 เรื่อง คิดเป็น 84.09%) 3 อันดับแรก ได้แก่ ขับประมาทหวาดเสียว แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ และเรียกเก็บค่าโดยสารเพิ่ม 
 
ในส่วนของรถโดยสารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พบว่า รถเมล์ ขสมก. ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนสูงสุด 868 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 474 เรื่อง คิดเป็น 54.61%) ประเด็นปัญหา 3 อันดับแรก ได้แก่ ไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารที่ป้าย ขับประมาทหวาดเสียว แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ รถตู้โดยสารได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจำนวน 779 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 473 เรื่อง     คิดเป็น 60.72%) 3 อันดับแรก ได้แก่ ขับประมาทหวาดเสียว แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ และบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง รถเมล์ร่วมบริการ    ขสมก. (ปรับอากาศ) ได้รับการร้องเรียน 770 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 430 เรื่อง คิดเป็น 55.84%) 3 อันดับแรก ได้แก่ ขับเร็วประมาทหวาดเสียว ไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารที่ป้าย แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ รถ บขส. และรถเอกชนร่วมบริการได้รับการร้องเรียนจำนวน 762 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 553 เรื่อง คิดเป็น 72.57%) 3 อันดับแรก ได้แก่ ขับประมาทหวาดเสียว แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ และเก็บค่าโดยสารเกินที่กำหนด ส่วนรถเมล์ร่วมบริการ ขสมก. (ธรรมดา) 725 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 409 เรื่อง คิดเป็น 56.41%) 3 อันดับแรก ได้แก่ ขับเร็วประมาทหวาดเสียว ไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารที่ป้าย แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกปัญหาการร้องเรียนของประชาชน กรมการขนส่งทางบกเร่งตรวจสอบและแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบทาง SMS ภายใน 1 - 2 วัน และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเป็นระยะจนกว่าจะแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ กรณีเรื่องร้องเรียนเร่งด่วนที่เป็นความผิดร้ายแรงหรือเป็นภัยต่อสังคม เช่น ทำร้ายผู้โดยสาร ทำอนาจาร หรือลวนลามผู้โดยสาร แนะนำให้มีการแจ้งความดำเนินคดีร่วมด้วย และสำหรับความผิดอาญาหรือทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอย่างร้ายแรง ส่งตัวดำเนินคดีและเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที


ทั้งนี้ ขอให้ผู้ร้องเรียนระบุรายละเอียดรถและผู้ขับรถคันที่กระทำความผิด เช่น หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ วันเวลาสถานที่เกิดเหตุ โดยกรมการขนส่งทางบกจะเปรียบเทียบปรับ ส่งตัวเข้ารับการอบรม และบันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ สำหรับตรวจสอบการกระทำความผิดซ้ำซาก เพื่อพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต่อไป โดยมีช่องทางการติดต่อสอบถามและร้องเรียนทางโทรศัพท์สายด่วน โทร.1584 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอด 24 ชั่วโมง, ทางเว็บไซด์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/ ,       E-Mail dlt_1584complain@hotmail.com , Application ชื่อ “ร้องเรียนรถสาธารณะ” หรือ “dlt check-in”, FACEBOOK ชื่อ “กตส กรมการขนส่งทางบก” , LINE ID ชื่อ “1584dlt” , ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ (GCC1111) ผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล สำนักนายกรัฐมนตรี, ทางจดหมาย/หนังสือร้องเรียน ส่งมายังกรมการขนส่งทางบก หรือร้องเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน กองตรวจการขนส่งทางบก อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการขนส่งทางบก    
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021