เคทีซีทำกำไรนิวไฮ 4 ปีซ้อน กำไรสุทธิปี 2559 พุ่ง 2,495 ล้านบาท

by smethailandclub 18 กพ. 2017
Share:

เคทีซีทำกำไรนิวไฮ 4 ปีซ้อน กำไรสุทธิปี 2559 พุ่ง 2,495 ล้านบาท  มุ่งโฟกัสตลาดออนไลน์ ต่อยอดธุรกิจใหม่

เคทีซีเผยอนาคตสดใส ทำนิวไฮกำไร-รายได้เติบโต 4 ปีติดต่อกัน ธุรกิจขยายตัวต่อเนื่องในทุกมิ ติ ทั้งธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่ อบุคคล ล่าสุดปี 2559 มีกำไรสุทธิเติบโต 20% อยู่ที่ 2,495 ล้านบาท ฐานสมาชิกรวมโต 10.6% อยู่ที่ 2.9 ล้านบัญชี ยอดลูกหนี้รวมเท่ากับ 68,697 ล้านบาท ขยายตัว 13% ส่วน NPL ลูกหนี้รวม (หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้) ลดลงเหลือ 1.7% ทิศทางปี 2560 รุกขยายกรอบแนวคิดการตลาดรู ปแบบใหม่ เน้นตลาดออนไลน์ และการต่อยอดทางธุรกิจใหม่

นายระเฑียร  ศรีมงคล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เศรษฐกิจไทยในปี 2560 มีแนวโน้มจะขยายตัวแบบค่อยเป็ นค่อยไป ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิ จโลกที่เริ่มฟื้นตัว ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จของรัฐบาลไทย ภาวะการเงินที่เริ่มผ่อนคลาย ซึ่งจะส่งผลให้การใช้จ่ ายภาคเอกชนทั้งการบริ โภคและการลงทุนมีแนวโน้มฟื้นตัว สำหรับอุตสาหกรรมสินเชื่อเพื่ อผู้บริโภคในภาพรวมเติบโตในลั กษณะชะลอตัวลงจากปีก่อน แต่ยังคงเป็นตลาดที่มีศั กยภาพในการขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าระดับบนที่ มีรายได้สูง และกลุ่มลูกค้า Gen Y ที่เพิ่งเริ่มมีบัตรเครดิต”

 
“เคทีซี ยังคงขยายตัวต่อเนื่องในทุกมิติ ทั้งธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่ อบุคคล โดยมีสัดส่วนของลูกหนี้บั ตรเครดิตเทียบกับอุตสาหกรรมที่ 12.9% เพิ่มขึ้นจาก 12.3% ในปี 2558 ส่วนแบ่งการตลาดในด้านมูลค่ าของปริมาณการใช้จ่ายผ่านบั ตรในปี 2559 ที่ 11.1% เติบโตจากปีที่ผ่านมา 10.5% และมีสัดส่วนของลูกหนี้สินเชื่ อบุคคลเคทีซีเทียบกับอุ ตสาหกรรมเท่ากับ 6.5% เพิ่มขึ้นจาก 5.7% ในปีที่ผ่านมา”

 
ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 2,495 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% จากช่วงเดียวกันของปี 2558 เป็นผลจากรายได้ธุรกิจบัตรเครดิ ตและสินเชื่อบุคคล ความสามารถในการบริหารต้นทุ นการเงินให้ต่ำอย่างต่อเนื่อง สัดส่วนค่าใช้จ่ายการดำเนิ นงานต่อรายได้รวมคงที่ ตลอดจนการรักษาประสิทธิ ภาพในการติดตามหนี้และการบริ หารควบคุมคุณภาพพอร์ตลูกหนี้

 
ปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรของบริ ษัทฯ ขยายตัวสูงกว่าอุตสาหกรรมในทุ กไตรมาสของปี 2559 โดยมีมูลค่าใช้จ่ายผ่านบัตรทั้ งปีที่ 164,991 ล้านบาท เติบโต 13.2% สูงกว่าอุตสาหกรรมซึ่งเท่ากับ 6.8% บริษัทฯ มีปริมาณซื้อขายผ่านร้านค้ามู ลค่า 61,340 ล้านบาท เติบโตที่ 22.2% ฐานจำนวนร้านค้าเพิ่มขึ้น 29.2% เป็น 29,764 ร้านค้า จากโครงการร่วมขยายร้านค้าและติ ดตั้งเครื่องรูดบัตร โครงการขยายร้านค้าออนไลน์ โครงการรับชำระเงินผ่านระบบ Virtual Terminal และโครงการขยายร้านค้าอาลีเพย์

 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 68,297 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ 60,179 ล้านบาท โดยพอร์ตลูกหนี้การค้ารวมสุทธิ เท่ากับ 63,303 ล้านบาท ฐานสมาชิกรวม 2.9 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้น 10.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็น บัตรเครดิต 2,095,563 บัตร ยอดลูกหนี้บัตรเครดิตสุทธิ 42,988 ล้านบาท สินเชื่อบุคคล 818,068 บัญชี ยอดลูกหนี้สินเชื่อบุคคลสุทธิ 2 0,154 ล้านบาท ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ รวม (NPL) ลดเหลือ 1.7% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่ 2.1% NPL บัตรเครดิตลดเหลือ 1.2% จาก 1.3% และ NPL สินเชื่อบุคคลลดเหลือ 0.9% จาก 1%

 

บริษัทฯ มีรายได้รวมปี 2559 เท่ากับ 17,580 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มู ลค่า 15,559 ล้านบาท จากรายได้ดอกเบี้ย (รวมรายได้ค่าธรรมเนียมในการใช้ วงเงิน) เพิ่ม 12% รายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่ม 13% และรายได้หนี้สูญได้รับคืนเพิ่ม 18% ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Net Interest Margin) เพิ่มขึ้นจาก 14.5% เป็น 15.1% จากการที่บริษัทฯ สามารถจัดหาต้นทุนเงินที่ต่ำลง สัดส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้ รวม (Cost to Income Ratio) เท่ากับ 39.3% อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่ อนหน้า ในขณะที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายดำเนิ นงานต่อรายได้สุทธิ (Operating Cost to Income Ratio) เท่ากับ 28.5% ลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกั นของปีก่อน

 

สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อคงเหลือ (Available Credit Line) 26,190 ล้านบาท เป็นวงเงินของธนาคารกรุงไทย 18,030 ล้านบาท และจากธนาคารพาณิชย์อื่นๆ 8,160 ล้านบาท โดยมีต้นทุนการเงิน ณ สิ้นปี 2559 อยู่ที่ 3.08% ลดลงจาก 3.74% เนื่องจากบริษัทฯ ออกหุ้นกู้ใหม่ชดเชยหุ้นกู้ที่ ครบกำหนดอายุ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง ประกอบกับการคงอันดับความน่าเชื่ อถือที่ระดับของอันดับเครดิ ตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ ระดับ “A+” สะท้อนภาพฐานะการเงินที่แข็ งแกร่งต่อเนื่อง และเป็นผลให้ต้นทุนการเงิ นของบริษัทฯ ยังคงระดับอยู่ได้ในระดับต่ำ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่ วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 5.62 เท่า ซึ่งต่ำกว่าภาระผูกพันที่ กำหนดไว้ที่ 10 เท่า

 นายระเฑียรกล่าวเพิ่มเติม “เคทีซีเล็งเห็นสภาพการแข่งขั นในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่ อบุคคลที่เข้มข้นต่อเนื่อง จึงไม่หยุดนิ่งและมีนโยบายพั ฒนากลยุทธ์การตลาดให้แตกต่ างหลากหลายทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ โดยรูปแบบและกิ จกรรมการตลาดจะปรากฏชัดเจนในทุ กมิติ โดยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปี 2560 บริษัทฯ จะมุ่งเน้นขยายฐานสมาชิกบั ตรเครดิตในกลุ่มที่มีศักยภาพสูง ทั้งกลุ่มลูกค้าระดับบน (Upper) และกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Young Generation) ที่มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ชั ดเจน พร้อมตอบสนองความต้องการสมาชิ กในรูปแบบที่เป็นดิจิทัลมากขึ้น เน้นสิทธิประโยชน์ที่ หลากหลายและครอบคลุมความต้ องการของสมาชิกบัตร ในแง่ของธุรกิจร้านค้าจะมุ่งเป้ าหมายไปที่ธุรกิจประเภทใหม่ๆ ธุรกิจออนไลน์ โดยนำเสนอบริการ “เคทีซี เพย์” เพื่อสนองธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ และเอ็มคอมเมิร์ซ และขยายธุรกิจไปยังต่างจังหวัด รวมทั้งพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภั ณฑ์สินเชื่อพร้อมใช้ “เคทีซี พราว” เพื่อสร้างประสบการณ์ออนไลน์ มุ่งขยายฐานสมาชิกใหม่และสร้ างความผูกพันกับสมาชิกในระยะยาว ทั้งนี้ ได้วางเป้าหมายการเติบโตด้ วยแผนการขยายตัวของปริมาณการใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิตรวมไม่ต่ำกว่ า 15% พอร์ตลูกหนี้ขยายตัวประมาณ 10% และจะรักษา NPL ให้อยู่ในระดับเดียวกับปีที่ผ่ านมา โดยคาดว่าจะสามารถทำกำไรเพิ่มขึ้ นได้ไม่ต่ำกว่า 10% จากปี 2559
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021