ก.แรงงาน เผย 4 ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

by smethailandclub 28 กพ. 2017
Share:


ก.แรงงาน เปิดเผย 4 ยุทธศาสตร์ 1) พัฒนาแรงงานฝีมือคุณภาพ 500,000 คน และ ผู้สูงอายุมีงานทำและรายได้เหมาะสมกับศักยภาพ 2) ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงาน จำนวน 500,000 คน ภายใน 5 ปี 3) พัฒนากำลังคนที่มีความรู้ทักษะสูงใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เป้าหมายมากกว่า 200,000 คน 4) สัดส่วนผู้อยู่ภายใต้ประกันสังคม มาตรา 40 และสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติต่อกำลังแรงงานเพิ่มขึ้น แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหาการค้ามนุษย์ ปลดล็อคจาก Tier 2 Watch List และ ขยายความคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการตามกลุ่มเป้าหมายโดยอิงระบบฐานข้อมูล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

 
นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กิจกรรม : จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  27 ก.พ. 60  โดยกล่าวว่า “การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หรือ   ชื่อเดิมว่าโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ เป็นความมุ่งหวังของกระทรวงแรงงาน ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน ผู้ว่างงานและผู้ไม่มีรายได้ อันเนื่องมาจากสาธารณภัย หรือวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ ปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนด PM Agenda : 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ และนโยบายระดับบัญชาการ เพื่อให้หน่วยงาน   ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกระทรวงแรงงาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าหมาย 2 ข้อ คือ พัฒนาแรงงานฝีมือคุณภาพ 500,000 คน และ ผู้สูงอายุมีงานทำและรายได้เหมาะสมกับศักยภาพ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงาน จำนวน 500,000 คน ภายใน 5 ปี 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าหมายคือ พัฒนากำลังคนที่มีความรู้ทักษะสูงใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เป้าหมายมากกว่า 200,000 คน และ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าหมาย 3 ข้อ ได้แก่ สัดส่วน ผู้อยู่ภายใต้ประกันสังคม มาตรา 40 และสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ต่อกำลังแรงงานเพิ่มขึ้น แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหาการค้ามนุษย์ ปลดล็อคจาก Tier 2 Watch List และ ขยายความคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการตามกลุ่มเป้าหมายโดยอิงระบบฐานข้อมูล
 
         
ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานจะปรับแนวทางการทำงานทุกรูปแบบ เพื่อตอบสนองแนวทางการบริหารของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนประเทศชาติให้เดินหน้า เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ หาแนวทางการทำงาน ที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถตอบโจทย์ผู้บริหารกระทรวงและรัฐบาลตามที่กำหนดได้ หากมีปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานในพื้นที่ จะพิจารณาให้การช่วยเหลือ สนับสนุน ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้ข้อจำกัด และเงื่อนไขที่ส่วนกลางสามารถดำเนินการได้” รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด 
Share:

Related Articles

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020