ก.แรงงาน เผย 4 ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

by smethailandclub 28 กพ. 2017
Share:


ก.แรงงาน เปิดเผย 4 ยุทธศาสตร์ 1) พัฒนาแรงงานฝีมือคุณภาพ 500,000 คน และ ผู้สูงอายุมีงานทำและรายได้เหมาะสมกับศักยภาพ 2) ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงาน จำนวน 500,000 คน ภายใน 5 ปี 3) พัฒนากำลังคนที่มีความรู้ทักษะสูงใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เป้าหมายมากกว่า 200,000 คน 4) สัดส่วนผู้อยู่ภายใต้ประกันสังคม มาตรา 40 และสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติต่อกำลังแรงงานเพิ่มขึ้น แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหาการค้ามนุษย์ ปลดล็อคจาก Tier 2 Watch List และ ขยายความคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการตามกลุ่มเป้าหมายโดยอิงระบบฐานข้อมูล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

 
นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กิจกรรม : จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  27 ก.พ. 60  โดยกล่าวว่า “การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หรือ   ชื่อเดิมว่าโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ เป็นความมุ่งหวังของกระทรวงแรงงาน ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน ผู้ว่างงานและผู้ไม่มีรายได้ อันเนื่องมาจากสาธารณภัย หรือวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ ปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนด PM Agenda : 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ และนโยบายระดับบัญชาการ เพื่อให้หน่วยงาน   ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกระทรวงแรงงาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าหมาย 2 ข้อ คือ พัฒนาแรงงานฝีมือคุณภาพ 500,000 คน และ ผู้สูงอายุมีงานทำและรายได้เหมาะสมกับศักยภาพ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงาน จำนวน 500,000 คน ภายใน 5 ปี 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าหมายคือ พัฒนากำลังคนที่มีความรู้ทักษะสูงใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เป้าหมายมากกว่า 200,000 คน และ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าหมาย 3 ข้อ ได้แก่ สัดส่วน ผู้อยู่ภายใต้ประกันสังคม มาตรา 40 และสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ต่อกำลังแรงงานเพิ่มขึ้น แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหาการค้ามนุษย์ ปลดล็อคจาก Tier 2 Watch List และ ขยายความคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการตามกลุ่มเป้าหมายโดยอิงระบบฐานข้อมูล
 
         
ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานจะปรับแนวทางการทำงานทุกรูปแบบ เพื่อตอบสนองแนวทางการบริหารของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนประเทศชาติให้เดินหน้า เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ หาแนวทางการทำงาน ที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถตอบโจทย์ผู้บริหารกระทรวงและรัฐบาลตามที่กำหนดได้ หากมีปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานในพื้นที่ จะพิจารณาให้การช่วยเหลือ สนับสนุน ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้ข้อจำกัด และเงื่อนไขที่ส่วนกลางสามารถดำเนินการได้” รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด 
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021