พาณิชย์สบช่องสร้าง Strategic Partnership ไทย-สหรัฐฯ

by smethailandclub 11 มีค. 2017
Share:


พาณิชย์สบช่องสร้าง Strategic Partnership ไทย-สหรัฐฯ ชู Bio-based Economy เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทย

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงแนวทางสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ไทย-สหรัฐอเมริกา ด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-based Economy) ว่า ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ โดย สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ได้มีการประสานข้อมูลและพบหารือกับองค์กร Biotechnology Innovation Organization (BIO) ของสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านชีวภาพ ตลอดจนแนวทางในการขยายการค้าและการลงทุนสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ Bio-based ซึ่งไทยน่าจะมีศักยภาพในตลาดสหรัฐฯ โดยเห็นว่าการสร้างความร่วมมือและโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมระหว่างอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรของไทยและอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของสหรัฐฯ จะเป็นหนึ่งในแนวทางการสร้าง Strategic Partnership ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะสามารถสนับสนุนการพัฒนา Bio-based Economy และส่งเสริมการดำเนินนโยบายประเทศไทย 4.0 ให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งจากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ขับเคลื่อนการก้าวไปสู่การเป็น Bio-based Economy ของสหรัฐฯ ได้แก่ (1) การผลักดันของภาครัฐในลักษณะของการบังคับใช้กฎหมาย (2) การรวมกลุ่มองค์กรและความร่วมมือภาคเอกชน และ (3) ผู้บริโภคมีทัศนคติในเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการเลือกซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงฯ จะใช้จุดแข็งของไทยในการเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่ใช้ในการผลิตสินค้า Bio-based ในการพัฒนาสร้างมูลเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมสินค้าเกษตร ของไทย  โดยมีแนวทางดังนี้  

·       สนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ (Bio-Base Products) ในด้านต่างๆ รวมถึงจับคู่ธุรกิจ การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมในประเด็น     ที่เกี่ยวข้อง เช่น งาน Bio World Congress on Industrial Biotechnology เป็นต้น

·       สร้างความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนสำหรับกลุ่มสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง กับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพร่วมกับสหรัฐฯ เช่น Bio-energy, Bio-chemical , Food Ingredients , Feed Ingredients และ Bio-pharmaceuticals

·       ปรับปรุง พัฒนา และสร้างความร่วมมือด้านโครงการฝึกอบรม โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างบุคลากรให้เพียงพอกับความต้องการ    ในตลาดแรงงานที่จะเพิ่มขึ้น

·       อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนผ่านนวัตกรรม Bio-inventions จากขั้นตอนการวิจัย สู่การตลาดเชิงพาณิชย์ รวมทั้งพัฒนาและปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรค เพิ่มความรวดเร็ว และเพิ่มความชัดเจนในข้อกำหนดและกระบวนการด้านต่างๆ

·       แสวงหาและสนับสนุนโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงความร่วมมือกับคู่แข่งในลักษณะ pre-competitive collaboration โดยการรวมองค์ประกอบด้านทรัพยากร ความรู้และความเชี่ยวชาญ เพื่อร่วมกันศึกษาและพัฒนาต่อจากความสำเร็จและความล้มเหลวที่ผ่านมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวในตอนท้ายว่า “ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นทางเลือกในการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรของไทย และต่อยอดนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบจำนวนมากเพื่อป้อนอุตสาหกรรม Bio-based  และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ต่อไป”
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020