ก.แรงงานบูรณาการแผนพัฒนาคนทุกช่วงวัยสู่ศตวรรษที่ 21

by smethailandclub 11 มีค. 2017
Share:

ก.แรงงาน บูรณาการแผนงานโครงการกำหนดทิศทางพัฒนาคนเริ่มดูแลตั้งแต่ ก่อนเกิด แรกเกิด นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ คนทำงาน ผู้สูงอายุ เกษตรกร และนักวิจัย เน้น“สร้าง เสริม ซ่อม”ทุกช่วงวัยให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ การปรับตัวก้าวไปสู่ศตวรรษที่ 21

 หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมหารือข้อราชการการพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 กับผู้ประสานภารกิจตามกรอบกระบวนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน เพื่อให้คนไทยเป็นคนที่มีคุณภาพ โดยต้องได้รับการพัฒนาทั้งทักษะความรู้ และความสามารถในการปรับตัวเพื่อก้าวไปสู่ศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ หน่วยงานหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้บูรณาการแผนงาน โครงการ เพื่อสร้าง เสริม และซ่อมให้คนได้รับการดูแลในทุกช่วงวัย อันจะเป็นการตอบโจทย์แผนการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของประเทศใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย First S - curve และ New S – curve ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาคนไปสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วย
 
           
สำหรับแนวทางการพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 นั้น ได้จำแนกคนออกเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ตั้งแต่ก่อนเกิด - มัธยมปลาย กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างประชากรอัจฉริยะ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต การศึกษา สังคมวัฒนธรรม 2) กลุ่มนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ปวส. และระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลด้านการศึกษาการเรียนรู้ สุขภาพกายและสุขภาพจิต ด้านการวิจัย รวมทั้งสังคมวัฒนธรรม 3) กลุ่มคนทำงาน กระทรวงแรงงานจะเป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลคนทำงานให้มีงานทำ มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีหลักประกันทางสังคมและมีสุขภาพที่ดี รวมทั้งสังคมวัฒนธรรม 4) ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลด้านสุขภาพ สวัสดิการสังคม การมีงานทำ และสังคมวัฒนธรรม 5) กลุ่มเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลเกษตรกรผ่านการซ่อม สร้าง เสริม เพื่อปรับเปลี่ยนจากเกษตรแบบวิถีดั้งเดิมไปเป็นเกษตรแบบ Smart Farmer ซึ่งปัจจุบันที่มีอยู่กว่า 6.2 ล้านครัวเรือน และ 6) นักวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหลักในการเสริมสร้างนักวิจัย โดยเน้นการส่งเสริมการเติบโตในเส้นทางสายอาชีพให้มากยิ่งขึ้น
            
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการดูแลคนในแต่ละกลุ่มไปประชุมกลุ่มย่อย และนำผลการหารือมาเข้าที่ประชุมใหญ่อีกครั้งในวันที่ 17 มีนาคมนี้ จากนั้นปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องของแต่ละกระทรวงจะได้ประชุมพิจารณาร่วมกันในวันที่ 23 มีนาคมต่อไป เพื่อหาข้อสรุป ซึ่งคาดว่าจะสามารถเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 ตามแผนการพัฒนาคนในแต่ละช่วงวัยได้ภายในปลายเดือนเมษายนนี้
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021