ก.แรงงานบูรณาการแผนพัฒนาคนทุกช่วงวัยสู่ศตวรรษที่ 21

by smethailandclub 11 มีค. 2017
Share:

ก.แรงงาน บูรณาการแผนงานโครงการกำหนดทิศทางพัฒนาคนเริ่มดูแลตั้งแต่ ก่อนเกิด แรกเกิด นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ คนทำงาน ผู้สูงอายุ เกษตรกร และนักวิจัย เน้น“สร้าง เสริม ซ่อม”ทุกช่วงวัยให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ การปรับตัวก้าวไปสู่ศตวรรษที่ 21

 หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมหารือข้อราชการการพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 กับผู้ประสานภารกิจตามกรอบกระบวนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน เพื่อให้คนไทยเป็นคนที่มีคุณภาพ โดยต้องได้รับการพัฒนาทั้งทักษะความรู้ และความสามารถในการปรับตัวเพื่อก้าวไปสู่ศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ หน่วยงานหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้บูรณาการแผนงาน โครงการ เพื่อสร้าง เสริม และซ่อมให้คนได้รับการดูแลในทุกช่วงวัย อันจะเป็นการตอบโจทย์แผนการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของประเทศใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย First S - curve และ New S – curve ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาคนไปสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วย
 
           
สำหรับแนวทางการพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 นั้น ได้จำแนกคนออกเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ตั้งแต่ก่อนเกิด - มัธยมปลาย กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างประชากรอัจฉริยะ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต การศึกษา สังคมวัฒนธรรม 2) กลุ่มนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ปวส. และระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลด้านการศึกษาการเรียนรู้ สุขภาพกายและสุขภาพจิต ด้านการวิจัย รวมทั้งสังคมวัฒนธรรม 3) กลุ่มคนทำงาน กระทรวงแรงงานจะเป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลคนทำงานให้มีงานทำ มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีหลักประกันทางสังคมและมีสุขภาพที่ดี รวมทั้งสังคมวัฒนธรรม 4) ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลด้านสุขภาพ สวัสดิการสังคม การมีงานทำ และสังคมวัฒนธรรม 5) กลุ่มเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลเกษตรกรผ่านการซ่อม สร้าง เสริม เพื่อปรับเปลี่ยนจากเกษตรแบบวิถีดั้งเดิมไปเป็นเกษตรแบบ Smart Farmer ซึ่งปัจจุบันที่มีอยู่กว่า 6.2 ล้านครัวเรือน และ 6) นักวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหลักในการเสริมสร้างนักวิจัย โดยเน้นการส่งเสริมการเติบโตในเส้นทางสายอาชีพให้มากยิ่งขึ้น
            
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการดูแลคนในแต่ละกลุ่มไปประชุมกลุ่มย่อย และนำผลการหารือมาเข้าที่ประชุมใหญ่อีกครั้งในวันที่ 17 มีนาคมนี้ จากนั้นปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องของแต่ละกระทรวงจะได้ประชุมพิจารณาร่วมกันในวันที่ 23 มีนาคมต่อไป เพื่อหาข้อสรุป ซึ่งคาดว่าจะสามารถเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 ตามแผนการพัฒนาคนในแต่ละช่วงวัยได้ภายในปลายเดือนเมษายนนี้
Share:

Related Articles

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​อีซูซุดึง 3 คนดังจาก 3 วงการร่วมสะท้อนภาพลักษณ์ความสำเร็จที่เหนือกว่าในแบบ “ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์”

อีซูซุเดินหน้ารุกตลาด ขยายกลุ่มเป้าหมาย “ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์” ด้วยการจับมือ 3 คนดังจาก 3 วงการร่วมสะท้อนความสำเร็จในแบบฉบับของตัวเอง ตอกย้ำนิยาม..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021