ประกาศความยิ่งใหญ่ของอุตฯอาหารไทยในเวทีโลกในงาน THAIFEX - World of Food Asia 2017

by smethailandclub 16 มีค. 2017
Share:


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จับมือ หอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ประกาศความยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมอาหารไทยในเวทีโลกในงาน THAIFEX - World of Food Asia 2017

 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมด้วย หอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี เตรียมพร้อมจัดงาน THAIFEX – World of Food Asia 2017 ดึงผู้ประกอบการอุ ตสาหกรรมอาหารร่วมออกงานคึกคักกว่า 2,000 ราย จาก 40 ประเทศทั่วโลก พร้อมขยายพื้นที่จัดงานเกือบ 1 แสนตร.ม.   ตั้งเป้าผู้เข้าชมงานมากกว่า 150,000 ราย มั่นใจไทยครองแชมป์ผู้จัดงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ และครบวงจรที่สุดในเอเชีย พร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและนวั ตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารโลก
 
นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่ างประเทศ เปิดเผยว่า “อุตสาหกรรมอาหารของไทยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่มีความสำคั ญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา ไทยเป็นประเทศอันดับ 1 ที่ส่งออกสินค้าอาหารไปยังกลุ่ มประเทศอาเซียน และอันดับที่ 12 ของประเทศที่ส่งออกสินค้ าอาหารไปทั่วโลก โดยอุตสาหกรรมอาหารสร้างรายได้ ให้กับประเทศไทยมากกว่า 24,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 800,000 ล้านบาท สินค้าอาหารของไทยหลายรายการที่ มีมูลค่าการส่งออกจัดอยู่ใน 5 อันดับแรกในตลาดโลก อาทิ ข้าว ไก่แปรรูป อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป กุ้งแช่แข็งและแปรรูป และเครื่องปรุงรส ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านวัตถุดิบที่หลากหลาย และผู้ประกอบการในภาคการผลิตมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมั ยมาใช้ในทุกห่วงโซ่ของอุ ตสาหกรรมอาหาร”
 
“เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ กลางการวิจัยพัฒนาและนวั ตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในซุปเปอร์คลั สเตอร์ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็ นชอบ โดยมุ่งเน้นที่จะเชิญชวนบริษั ทผู้ผลิตหรือวิจัยพัฒนาอาหารชั้ นนำของโลกมาลงทุนในกิจการด้านนวัตกรรมอาหารในประเทศไทย และยังสนับสนุนให้บริษั ทเอกชนไทยในทุกระดับได้เข้ามามี ส่วนร่วมในห่วงโซ่สร้างมูลค่าอุ ตสาหกรรมอาหารระดับโลก ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับประเทศคู่ค้าผ่านการเจรจาเชิงรุก เพื่อเปิดตลาดและลดอุปสรรคทางการค้าภายใต้ กรอบการเจรจาระดับต่างๆ ควบคู่ไปกับการร่วมพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถยกระดับการประกอบการไปสู่ตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและส่ งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารให้ สามารถแข่งขันและเป็นผู้นำในตลาดโลกได้”
 
 
ด้าน นายกลินท์ สารสิน รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า “อุตสาหกรรมอาหารถือเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายหนึ่งที่มี บทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิ จของประเทศ และเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ผลผลิตต่างๆ ทั้งจากภาคเกษตรกรรม การประมง ปศุสัตว์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังมีผลกระทบกั บคนจำนวนมาก เนื่องจากมีห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เกี่ยวพันในหลากหลายธุรกิจ และเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ Local Content สูง มีผลกระทบด้านการจ้างงานและอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม อุปสรรคที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ผู้ ประกอบการอาหารของไทยจำนวนมาก ยังประสบปัญหาเรื่องการสร้างนวั ตกรรม ทำให้มูลค่าจากการขายสินค้าไม่ มากเท่าที่ควรจะเป็น”
 
“การส่งออกอาหารในรูปของวัตถุดิ บ คงไม่สามารถทำให้อุ ตสาหกรรมอาหารของเราเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ดังนั้น การสร้างนวัตกรรมที่อาศัยการวิจัยและพัฒนา จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันส่งเสริม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ซึ่งในบางสินค้าสามารถเพิ่มมูลค่าได้เป็น 100 เท่า”
 
“สำหรับงาน THAIFEX–World of food ASIA เป็นอีกหนึ่ งความพยายามของหอการค้าไทยและพั นธมิตร ที่ต้องการจะพัฒนาศักยภาพผู้ ประกอบการด้านอาหาร ความสำคัญของงานคือการที่ผู้ ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs จะได้เรียนรู้รูปแบบธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ จากต่างประเทศที่มาร่วมออกบู ธในงาน ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาธุ รกิจของตนได้ต่อไป นอกจากนั้น ยังมีโอกาสพบปะคู่ค้าทางธุรกิ จเพื่อสร้างช่องทางการตลาดทั้ งในและต่างประเทศรวมทั้งยังมี โอกาสได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีให้กับผู้ ประกอบการจากทั่วโลกอีกด้วย โดยปีนี้จะมีผู้ประกอบการไทยเข้ าร่วมประมาณ 700 ราย โดยเป็น SMEs 520 ราย และมีรายใหม่อีก 180 ราย เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนถึง 38%”
 
ด้าน นายมาเธียส คุปเปอร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคโลญเมสเซ่ จำกัด กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รั บความสนใจจากนักลงทุนต่ างประเทศเป็นอย่างมาก ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ใกล้กับประเทศในแถบอินโดจี น และกล่าวได้ว่าประเทศไทยเปรียบเสมือนประตูของผู้ส่งออกและผู้ นำเข้าอุตสาหกรรมอาหารจากทั่ วโลก ซึ่งผู้เข้าชมงาน THAIFEX จะมีโอกาสเข้าถึงตลาดที่เกิ ดใหม่ในแถบอินโดจีน อาทิ กัมพูชา ลาว พม่า ฯลฯ เพราะงาน THAIFEX เปรียบเสมือนเวทีสำคัญที่จะช่ วยผลักดันอุตสาหกรรมอาหารไทยซึ่ งเปี่ยมไปด้วยศักยภาพให้มี โอกาสเติบโตในภูมิภาคเอเชี ยและตลาดโลกได้อย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของการปั้นให้ประเทศไทยเป็น “ครัวไทยสู่ครัวโลก : Kitchen of the World”
 
“งาน THAIFEX – World of Food Asia ในปีนี้ นอกจากการเพิ่มพื้นที่จัดงานเป็ น 93,500 ตร.ม.แล้ว ในโซนของนิทรรศการยังเน้นการจั ดแสดงสินค้าอาหาร 11 แนวโน้มเทรนด์อาหารโลก อาทิ อาหารมังสวิรัติ อาหารออร์แกนิค อาหารที่รับประทานด้วยมือ อาหารฮาลาล อาหารเพื่อสุขภาพ ฯลฯ รวมถึงการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ อาหารไทยมาตรฐานระดับส่งออก การันตีด้วยตราสัญลักษณ์ Thai Select และกิจกรรมไฮไลท์ต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การโชว์ศิลปะการปรุงกาแฟลาเต้ จากบาริสต้าชื่อดัง การแข่งขันเมนูจานเด็ดจากเชฟนั บพันคนเพื่อรับการคัดเลือกเข้ าสู่รอบ 2018 World Congress”
 
 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่ างประเทศขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้นำเข้า-ส่งออกและผู้สนใจร่ วมชมงาน THAIFEX – World of Food Asia 2017 วันเจรจาธุรกิจระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 18.00 น. และวันจำหน่ายปลีกวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ อาคารชาแลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 และอาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 1-6 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุ มอิมแพ็ค เมืองทองธานี สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมู ลได้ทางเว็บไซต์ www.ditp.go.th www.thaitradefair.com และ www.worldoffoodasia.com หรือ สายด่วนการค้าระหว่างประเทศ 1169
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021