“จ๊อบไทย” เผยเทรนด์คนทำงาน 3 เจนเนอเรชั่น ที่ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลต้องรู้!

by smethailandclub 17 มีค. 2017
Share:


“จ๊อบไทย” เผยเทรนด์คนทำงาน 3 เจนเนอเรชั่น ที่ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลต้องรู้! ในงาน “Insights of Digital Recruitment” ประจำปี 2560พร้อมเผยรายงานการสำรวจ พบ GEN Z มองสภาพแวดล้อมที่ดีและเวลาที่ยื ดหยุ่นเป็นปัจจัยหลักในการเลือก ทำงานชี้! ญี่ปุ่น ครองแชมป์เป็นประเทศที่คนไทยอยากทำงานมากที่สุด

จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) เว็บไซต์หางาน สมัครงาน อันดับ 1 ของประเทศไทย เผยข้อมูลรายงานผลการสำรวจพฤติก รรมและความคิดเห็นของคน 3 เจนเนอเรชั่น ได้แก่ Gen X Gen Y และ Gen Z เกี่ยวข้องกับเรื่องการหางาน สมัครงาน ประจำปี 2560 โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างจากทั่วปร ะเทศกว่า 6,000 คน ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว พบว่า คนที่มีงานทำคิดเป็นจำนวน 69% ของผู้ตอบแบบสอบถามนั้น มีแผนจะเปลี่ยนงานใหม่มากถึง 73% โดยเหตุผลหลักที่ทำให้พวกเขาอยา กเปลี่ยนงาน ได้แก่ ไม่พึงพอใจเรื่องเงินเดือนหรือค่ าตอบแทนมาเป็นอันดับหนึ่ง รวมถึงไม่มีความก้าวหน้าในสายงา นที่ทำ และไม่พึงพอใจเรื่องสวัสดิการ ตามลำดับ และเป็นที่น่าสนใจว่า Gen X มองปัจจัยเรื่องการเดินทางที่สะ ดวก ในขณะที่ Gen Z  มองปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำ งาน เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจเลือ กทำงานอยู่กับองค์กรนั้นๆ ต่อไป นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ตอบแบบสอบถ ามจำนวน 5% เลือกที่จะไปทำงานในต่างประเทศ โดยประเทศที่ได้รับความสนใจในกา รไปทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1) ญี่ปุ่น 17.39% อันดับ 2) สหรัฐอเมริกา 15.84% อันดับ 3) สิงคโปร์ 9.94%  อันดับ 4) ออสเตรเลีย 8.39% และอันดับ 5) เกาหลีใต้ 7.45% 

ทั้งนี้ งานดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ โรงแรม โซ โซฟิเทล แบงค็อก เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลรายงานสำ รวจเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) โทรศัพท์ 02-353-6999 ต่อ 2204

นางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริ หารด้านปฏิบัติการ เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) เปิดเผยว่า เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) ผู้นำด้านเว็บไซต์หางาน สมัครงาน อันดับ 1 ของประเทศ  ได้จัดงาน “Insights of Digital Recruitment” งานแถลงรายงานการสำรวจความคิดแล ะแนวโน้มพฤติกรรมของคน 3 เจนเนอเรชั่น ได้แก่ Gen X Gen Y และ Gen Z เกี่ยวข้องกับเรื่องการหางาน สมัครงาน ประจำปี 2560 โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างจากทั่วปร ะเทศกว่า 6,000 คน เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลไม่ว่าจะเ ป็นด้านพฤติกรรมหรือความคิดของค นทำงานอย่างแท้จริง ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวพบว่าเหล่ ามนุษย์เงินเดือนมีแผนจะเปลี่ยน งานใหม่มากถึง 73%

นางสาวแสงเดือน กล่าวต่อว่า ข้อมูลจากการสำรวจในครั้งนี้ช่ว ยให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นภ าพรวมเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรม รวมไปถึงความคิดของคนหางาน แล้วนำข้อมูลที่ได้รับไปประยุกต์ ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรในยุ คดิจิทัล ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดแรงงานมีการ เปลี่ยนแปลง ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพขององค์ กรให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสำรวจนี้ได้เผยให้เห็นถึง ข้อมูลอันหลากหลายที่มีความน่าส นใจ ไม่ว่าจะเป็น จังหวัดที่คนทั้ง 3 เจนเนอเรชั่น อยากไปทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1) กรุงเทพมหานคร 26.90% อันดับ 2) ชลบุรี 9.83% อันดับ 3) สมุทรปราการ 6.61% อันดับ 4) ระยอง 5.47% และอันดับ 5) ปทุมธานี 4.86% ตามลำดับ

ส่วนประเทศที่ได้รับความสนใจในก ารไปทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1) ญี่ปุ่น 17.39% อันดับ 2) สหรัฐอเมริกา 15.84% อันดับ 3) สิงคโปร์ 9.94%  อันดับ 4) ออสเตรเลีย 8.39% และอันดับ 5) เกาหลีใต้ 7.45% ทั้งนี้จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศทั้ งหมด มีจำนวน 21% บอกว่าต้องการไปทำงานในประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC และอีก 7% บอกว่าอยากไปทำงานในกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม หรือ CLMV

 นอกจากนี้ผลสำรวจยังเจาะลึกถึง พฤติกรรมการหางาน และเหตุผลที่ต้องหางานใหม่ โดยพบว่า 5 ช่องทางที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้หา งาน สมัครงานคือ อันดับ 1) เว็บไซต์หางาน สมัครงาน 40% อันดับ 2) เว็บไซต์ของบริษัทที่ต้องการสมั คร 17.56% อันดับ 3) คนรู้จัก 11.73% อันดับ 4) Walk in ไปยังบริษัท 7.81% และ อันดับ 5) เว็บไซต์หางานเฉพาะทาง 5.90% สำหรับ 5 เหตุผลส่วนใหญ่ที่ต้องการหางานใ หม่ คือ อันดับ 1) ไม่พึงพอใจในเรื่องเงินเดือน คิดเป็น 22.86% อันดับ 2) ไม่มีความก้าวหน้าในสายงาน 19.33% อันดับ 3) ไม่พึงพอใจเรื่องสวัสดิการ 15.62% อันดับ 4) ไม่พึงพอใจเรื่องโบนัส 10.61% และอันดับ 5) งานที่ทำไม่มีความท้าทาย 9.84%
 
ในทางกลับกัน สำหรับเหตุผลที่คนทำงานยังเลือก ที่จะทำงานกับองค์กรเดิมต่อไปก็ คือ อันดับ 1) เงินเดือนเป็นที่พึงพอใจ 18.19% อันดับ 2) มีเพื่อนร่วมงานที่ดี 12.27% อันดับ 3) มีสวัสดิการที่ดี 11.99% อันดับ 4) การเดินทางที่สะดวก 10.44% และอันดับ 5) บริษัทมีความมั่นคง 9.73%

ในเมื่อเรื่องเงินเดือนเป็นสิ่ง สำคัญที่เหล่ามนุษย์เงินเดือนใน ทุกเจนเนอเรชั่นให้ความสำคัญ ดังนั้นหากต้องเปลี่ยนงานใหม่ อัตราเงินเดือนที่ต้องการเพิ่มขึ้ นเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่กว่า 37% บอกว่าต้องการเงินเดือนเพิ่มขึ้ น 5-10% ตามมาด้วยต้องการเงินเดือนเพิ่ม ขึ้น 11-20% คิดเป็น 31% ต้องการเงินเดือนเพิ่มขึ้น 21-30% คิดเป็น 13% และต้องการเงินเดือนเพิ่มขึ้นถึ ง 30% ขึ้นไป มีจำนวน 12% ส่วนกลุ่มที่ต้องการเงินเดือนเท่ าเดิม มีจำนวน 7%

ผลการสำรวจในครั้งนี้ยังเผยให้เ ห็นข้อมูลนอกจากเรื่องเงินเดือน และสวัสดิการพื้นฐานแล้ว คนทั้ง 3 เจนเนอเรชั่นต้องการอะไรเพิ่มจา กการมองหางานใหม่กันบ้าง โดย อันดับ 1) เป็นสิ่งที่ทั้ง 3 เจนเนอเรชั่นเลือกเหมือนกันคือ ต้องการโอกาสก้าวหน้าในสายงาน โดยคิดเป็น 30.44% อันดับ 2) ต้องการองค์กรที่มีงบประมาณในกา รส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน 19.34% อันดับ 3) มีเวลาในการทำงานที่ยืดหยุ่น 18.85% อันดับ 4) มีสวัสดิการพิเศษอื่นๆ เช่น ฟิตเนส รถรับ-ส่ง ฯลฯ 16.84% และอันดับ 5) มีสวัสดิการเงินออม 14.22% โดยในกลุ่ม Gen Z ซึ่งถือเป็นกลุ่มแรงงานที่กำลัง เข้ามาในอนาคตยังเสริมเหตุผลว่า การที่องค์กรหรือบริษัทมีสภาพแว ดล้อมในการทำงานที่ดี ก็เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจเลื อกทำงานกับองค์กรนั้นๆ เช่นกัน นางสาวแสงเดือน กล่าวทิ้งท้าย

อย่างไรก็ดี นอกจากการเปิดเผยข้อมูลรายงานสำ รวจดังกล่าวแล้ว ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษในหั วข้อ “Employer Branding in The Digital Age” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ อาจารย์ประจำสาขาการบริหารทรัพย ากรมนุษย์และการประกอบการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มาพูดคุยและถอดรหัสการสร้างแ บรนด์นายจ้างให้โดนใจคนรุ่นใหม่ แก่ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังกั นอย่างใกล้ชิด รวมถึงปิดท้ายงานสุดประทับใจด้ว ยมินิคอนเสิร์ตจากคุณเจ เจตริน วัฒนะสิน ที่มามอบความสนุกสนานให้แก่ผู้เ ข้าร่วมงานทุกคน ณ โรงแรม โซ โซฟิเทล แบงค็อก เมื่อวันศุกร์ที่17 มีนาคม 2560

สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลรายงานสำ รวจเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) โทรศัพท์ 02-353-6999 ต่อ 2204                
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021