บิ๊กบี้ ‘เร่ง’ พัฒนากำลังคนให้มีทักษะฝีมือ ก้าวสู่ ‘Thailand 4.0’

by smethailandclub 30 มีค. 2017
Share:

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เร่งวางรากฐานการดำเนินงานด้านแรงงานให้เป็นมาตรฐาน  สากล ทันสมัย สอดคล้องกับโลกของการทำงานในอนาคต พัฒนากำลังคนให้มีทักษะฝีมือ พร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการผลิต เปลี่ยนผ่านไปสู่ Thailand 4.0

 
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการหารือระดับชาติหัวข้อ "ประเทศไทย 4.0 และอนาคตของงาน หรือ Thailand 4.0 and Future of work : A National Dialogue" ณ โรงแรมคอนราด กทม. วันนี้ (29 มี.ค. 60) พร้อมกล่าวปาฐกถา “รัฐบาลไทยเล็งเห็นถึงโอกาสที่จะใช้ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและคลื่นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 มาสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ โดยได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ขึ้น และขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้นโยบาย “Thailand 4.0” ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่เป้าหมายความมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
          
ทั้งนี้ ทรัพยากรมนุษย์หรือแรงงานถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 กระทรวงแรงงานในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการกำลังคนของประเทศ จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระยะ 20 ปีขึ้น โดยได้แบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี เริ่มต้นด้วยยุค productive manpower ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) ที่มีเป้าหมายในการวางรากฐานการดำเนินงานด้านแรงงาน   ให้เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย/กฎระเบียบ ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับโลกของการทำงานในอนาคต และพัฒนากำลังคนให้มีทักษะฝีมือพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการผลิต และสามารถที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างราบรื่น ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการในเรื่องที่สำคัญไปแล้ว  หลายเรื่อง ทั้งการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ การส่งเสริมให้สถานประกอบการนำแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี (Good Labour Practice: GLP) และมาตรฐานแรงงานไทย (TLS) มาใช้ในธุรกิจการออกและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้านแรงงาน รวมถึงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีขั้นสูงใน 12 จังหวัดทั่วประเทศ จนไปถึงยุคสุดท้ายในอีก 15 ปี ข้างหน้า ที่จะเป็นยุคของพลังปัญญา หรือ Brainpower ซึ่งเป็นอนาคตของการทำงานของประเทศไทย หรือ Thailand’s Future of Work ที่กำลังคนสามารถใช้สติปัญญาความรู้ และความสามารถ ในการทำงานที่ก่อให้เกิดมูลค่าสูง ผู้ทำงานมีความสุขกับการทำงาน และมีความมั่นคงในชีวิต สอดคล้องกับเป้าหมายงานที่มีคุณค่า หรือ decent work
         
 ในอนาคตของงานหรือ Future of Work เป็นสิ่งที่เราสามารถกำหนดได้ว่าเราจะไปทางไหน สำหรับประเทศไทย เราได้กำหนดสิ่งนั้นแล้วภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบาย Thailand 4.0 และยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระยะ 20 ปี และเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ สิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุด คือการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม และหน่วยงานด้านวิชาการ   ในการทำงานแบบหุ้นส่วน หรือ partnership ซึ่งรัฐบาลไทยและกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาโดยตลอด ด้วยการดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐ และขอยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมสำหรับทุกความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ที่จะร่วมกันกำหนดอนาคตของการทำงานที่มีความเป็นธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกคนในสังคมได้อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด
 
Share:

Related Articles

​Tellscore เตรียมจัดงาน Thailand Influencer Awards 2020

เทลสกอร์ (Tellscore) ผู้นำด้านอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์ม ที่ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย และโคลอมเบีย ประกาศจัดงาน Thailand Infl..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​​กรมสรรพากรชูนวัตกรรมให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย ใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

กรมสรรพากรเปิดตัวระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) นำนวัตกรรมมาใช้ เพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และผู..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020