ชี้ 3 ปัจจัยที่ผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องรู้ในโลกยุคโมเดิร์นเวิลด์

by smethailandclub 15 เมย. 2017
Share:


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชี้ 3 ปัจจัยที่ผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องรู้ในโลกยุคโมเดิร์นเวิลด์ “รู้ธุรกิจ รู้เทคโนโลยี รู้การออกแบบ”

 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เผยองค์ความรู้ 3 ด้าน ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ได้แก่ “ธุรกิจ” “เทคโนโลยี” และ “การออกแบบ” โดยองค์ความรู้ด้านธุรกิจและเทคโนโลยีนั้นจะทำให้ผู้ประกอบการรู้เท่าทันรูปแบบธุรกิจในยุคปัจจุบัน รู้จักความเปลี่ยนแปลงของตลาด เท่าทันคู่แข่ง และเข้าใจผู้บริโภค ไปพร้อมๆ กับมีความคุ้นเคยกับนวัตกรรมเทคโนโลยืที่ทันสมัยที่สามารถนำมาผลักดันศักยภาพธุรกิจของตนได้ ในขณะที่องค์ความรู้ด้านการออกแบบจะนำไปสู่ “กระบวนการคิดเชิงออกแบบ” (Design Thinking) และ “ความคิดสร้างสรรค์” (Creativity) ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้าง “ประสบการณ์ของผู้บริโภค” (Consumer Experience) ที่ดีได้ ทั้งนี้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบได้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ นักออกแบบใน 3 องค์ความรู้ดังกล่าว และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ผ่านหลากหลายกิจกรรม อาทิ กิจกรรมบรรยายและเวิร์คช็อปในหัวข้อต่างๆ ภายใต้โครงการ Creative Network Sharing กิจกรรมเวิร์กช็อป Creative Startup Workshop และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 1160 อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501 โทรศัพท์ 02-105-7441
 
นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กล่าวว่า ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลปัจจุบัน องค์ความรู้หลัก 3 ด้าน ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจได้แก่ “ธุรกิจ” “เทคโนโลยี” และ “การออกแบบ” โดย “ธุรกิจ” และ “เทคโนโลยี” เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน สร้างความแปรผันไปอย่างควบคู่กันมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นตัวแปรชี้วัดสำคัญที่ตัดสินศักยภาพของธุรกิจ เพราะในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้า ทุกคนสามารถผันตัวขึ้นเป็นผู้ประกอบการผ่านการใช้เทคโนโลยีที่เปิดกว้าง สร้างช่องทางที่หลากหลายในการทำธุรกิจ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจรายเล็กหรือผู้ประกอบการเพียงคนเดียว สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตลาดโลกได้ ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีก็ทำให้เกิดช่องทางที่ผู้บริโภคสามารถสัมผัสประสบการณ์กับแบรนด์ได้ง่ายขึ้น จากเดิมที่ประสบการณ์ของผู้บริโภคจะเกิดได้จากการสัมผัสหรือทดลองสินค้าแล้วเท่านั้น แต่ปัจจุบันผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชั่น เว็บไซต์ รวมไปถึงโซเชียลมีเดียอื่นๆ ที่ล้วนมีผลต่อ “ประสบการณ์ของผู้บริโภค” (Consumer Experience) ทั้งสิ้น ฉะนั้นแล้วผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องรู้เท่าทันรูปแบบธุรกิจในยุคปัจจุบัน รู้จักความเปลี่ยนแปลงของตลาด เท่าทันคู่แข่ง และเข้าใจผู้บริโภค ไปพร้อมๆกับมีความคุ้นเคยกับวัตกรรมเทคโนโลยืที่ทันสมัยที่สามารถนำมาผลักดันศักยภาพธุรกิจของตนได้

นอกจากองค์ความรู้ด้านธุรกิจ และเทคโนโลยีแล้วนั้น อีกหนึ่งองค์ความรู้สำคัญที่มีบทบาทสำคัญในยุคปัจจุบันคือ “การออกแบบ” โดยการออกแบบที่นำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจยุคดิจิทัลนั้น ไม่ใช่เพียงเครื่องมือในการสร้างความสวยงามให้แก่สินค้าหรือบริการ แต่การออกแบบนำไปสู่ “กระบวนการคิดเชิงออกแบบ” (Design Thinking) และ “ความคิดสร้างสรรค์” (Creativity) คีย์สำคัญสู่การตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างมีศักยภาพ กระบวนการคิดดังกล่าวให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาด้วยการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของกลยุทธ์ทางธุรกิจและเทคโนโลยีต่างๆ โดยกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้เกิดความสมดุลระหว่างการคิดวิเคราะห์ของวิศวกร (Analytic Thinking) และการคิดแบบญาณทัศนะของนักออกแบบ (Intuitive Thinking) ทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาตอบโจทย์ทั้งในด้านประสิทธิภาพ และศักยภาพในการใช้งาน ควบคู่ไปกับด้านความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีระหว่างการใช้งาน
 
นายอภิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า กระบวนการคิดเชิงออกแบบนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับผู้ประกอบการทุกระดับ ตั้งแต่ผู้ประกอบการขนาดเล็กอย่าง สตาร์ทอัพ ไปจนถึงหน่วยงานหรือองค์กรขนาดใหญ่ โดยสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพนั้น กระบวนการคิดเชิงออกแบบ จะทำให้เกิดการเปิดกว้างรับทุกไอเดียเพื่อหาทางออกที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด โดยต้องมองจากภายนอกสู่ภายใน (Outside-in) เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับรู้และสัมผัสถึงสินค้าหรือบริการจากมุมที่ผู้บริโภคเห็น ซึ่งเมื่อนำมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับหลัก “ลีน สตาร์ทอัพ” หรือการ สร้าง วัดผล และเรียนรู้ แล้วนั้นจะช่วยลดเวลาและต้นทุนที่ไม่จำเป็นไปพร้อมๆกับการพัฒนาธุรกิจที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้มากที่สุด ในขณะเดียวกันสำหรับองค์กรขนาดใหญ่การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการออกแบบเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากขึ้น เพื่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ไปพร้อมกับสร้างจุดยืนในตลาดให้เด่นชัด ผ่านกระบวนการพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ตอบโจทย์ตลาด โดยต้องเชื่อมโยงกับความต้องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะในส่วนของอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งหลักการที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการออกแบบคือการสนับสนุนให้คนในองค์กรมีเป้าหมายเดียวกัน
 
จากความสำคัญของการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ ตลอดจนนักออกแบบ และประชาชนทั่วไป ในด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ผ่านหลากหลายโครงการ อาทิ โครงการ Creative Network Sharing ที่ได้ร่วมกับ Co-Working Visa กว่า 30 แห่งทั่วกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมบรรยายและเวิร์คช็อปเพื่อแบ่งปันความรู้ในหัวข้อเกี่ยวกับการออกแบบ เทคโนโลยี และธุรกิจ โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา เพื่อมาแบ่งปันความรู้ในหัวข้อต่างๆ อาทิ วิรุนันท์ ชิตเดชะ ช่างภาพอาชีพรุ่นใหม่ไฟแรง มาบรรยายในหัวข้อ Before And After A Photograph นนทวัฒน์ นำเบญจพล ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีสะท้อนสังคม บรรยายในหัวข้อ #BKKY : Liminal Space กระบวนการคิดบนเส้นแบ่งบางๆ เป็นต้น รวมไปถึงกิจกรรมเวิร์กช็อป Creative Startup Workshop โดย TCDC เชียงใหม่ สำหรับเหล่าสตาร์ทอัพที่ต้องการก่อร่างสร้างธุรกิจใหม่ให้โดดเด่นตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย นายอภิสิทธิ์ กล่าวทิ้งท้าย
Share:

Related Articles

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​HP เปิดตัว OMEN พลิกโฉมประสบการณ์ เพิ่มพลังระดับการเล่นเกม

เอชพี ประเทศไทย เปิดตัวเกมมิ่งพอร์ตโฟลิโอในแล็ปท็อป OMEN 16, Victus by HP 16 ที่มาพร้อมซอฟต์แวร์ OMEN Gaming Hub ในโหมดงานเสมือนจริง (Virtual Event)

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021