ก.แรงงานเพิ่มขยายสิทธิผู้ประกันตน ม.๔๐

by smethailandclub 26 เมย. 2017
Share:

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายเพิ่มและขยายสิทธิผู้ประกันตน มาตรา ๔๐ ให้แรงงานนอกระบบสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคม ได้รับการคุ้มครอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายสำคัญ ๓ ฉบับ คือ ๑.ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ... ๒.ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน พ.ศ. ... ๓.ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมสำหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ... เพื่อขยายสิทธิ และกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมให้แรงงานนอกระบบสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคม และให้ได้รับการคุ้มครอง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มีความห่วงใย และประสงค์ให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สำหรับร่างกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ การเพิ่มและขยายสิทธิประโยชน์ รวมถึงเพิ่มทางเลือกใหม่ (ทางเลือกที่ ๓) สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ให้ใกล้เคียงกับผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ได้แก่ เพิ่มเงินทดแทน การขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เพิ่มเป็นวันละ ๓๐๐ บาท สำหรับกรณีนอนพักรักษาตัว ในโรงพยาบาลเบิกได้ตั้งแต่วันแรกที่นอนโรงพยาบาล และกรณีไม่ได้นอนพักรักษาตัวแต่มีใบรับรองแพทย์ ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่ ๓ วันขึ้นไป ได้วันละ ๒๐๐ บาท กรณีมีใบรับรองแพทย์ ให้หยุดพักรักษาตัว ๑ – ๒ วัน ให้ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ ๕๐ บาท แต่ไม่เกินคนละ ๓ ครั้งต่อปี เพิ่ม เงินสงเคราะห์กรณีตาย ๓,๐๐๐ บาท เมื่อส่งสมทบมาแล้ว ๖๐ เดือน

นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มทางเลือกใหม่ (ทางเลือกที่ ๓) จ่ายเงินสมทบเดือนละ ๔๕๐ บาท (รัฐบาล ๑๕๐ บาท ผู้ประกันตน ๓๐๐ บาท) สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ เพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เมื่อนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ ๑ วัน ขึ้นไป ในอัตราวันละ ๓๐๐ บาท ไม่เกิน ๙๐ วันต่อปี และไม่ได้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่แพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่ ๓ วันขึ้นไป ในอัตราวันละ ๒๐๐ บาท ไม่เกิน ๙๐ วันต่อปี กรณีตายค่าทำศพ ๔๐,๐๐๐ บาท ส่วนกรณีสงเคราะห์บุตร อัตราคนละ ๒๐๐ บาทต่อเดือนคราวละ ๒ คน กรณีชราภาพ เงินบำเหน็จชราภาพ หากส่งเงินสมทบครบ ๑๘๐ เดือนจะได้รับเงินเพิ่มจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

ข้อดีของการเป็นผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ คือ ไม่ต้องมีการตรวจสุขภาพ ยังสามารถใช้สิทธิการรักษาบัตรทองได้ หากขาดเงินสมทบยังเป็นสมาชิกต่อได้ และรัฐบาลร่วมจ่ายเงินสมทบกับผู้ประกันตน พลเอก ศิริชัยฯ กล่าวท้ายสุด
Share:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021