เคทีซีชี้ธุรกิจสินเชื่อบุคคลเติบโตดี ดันแผนกลยุทธ์เข้าเป้าปี 2560

by smethailandclub 29 เมย. 2017
Share:


เคทีซีชี้ธุรกิจสินเชื่อบุคคลเติบโตดี ดันแผนกลยุทธ์เข้าเป้าปี 2560 เร่งขยายฐาน แบ่งเบาภาระ สร้างลอยัลตี้โปรแกรม เจาะตลาดออนไลน์และออฟไลน์

เคทีซีเผยธุรกิจสินเชื่อบุคคลส่ งสัญญาณเติบโตเชิงบวก โดยที่ผ่านมาเคทีซีเติบโตสูงกว่ าอุตสาหกรรมในหลายมิติ เล็งสร้างโอกาสเพิ่มส่วนแบ่ งการตลาด ชูกลยุทธ์ไตรมาส 2 และปี 2560 รุกธุรกิจแข่งขันเข้มข้นด้วย 4 กลยุทธ์หลัก 1) ขยายฐานสมาชิกไปยังกลุ่มเป้ าหมายวิชาชีพต่างๆ และขยายธุรกิจด้วยความระมัดระวั ง  2) พัฒนาระบบสนับสนุ นการขยายฐานสมาชิกสินเชื่อใหม่ 3) จัดกิจกรรมการตลาดในวงกว้ างและแบบเฉพาะเจาะจง  4) รักษาและผูกสัมพันธ์กับฐานสมาชิ กใน      ระยะยาว คาดธุรกิจบรรลุเป้าหมายเติบโต 15%     

นางสาวสุดาพร  จันทร์วัฒนากุล  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ธุรกิจสินเชื่อบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราเล็งเห็นสภาวะการณ์แข่งขั นในธุรกิจสินเชื่อบุคคลมี ความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจากผู้ประกอบการเดิ มและการเข้ามาทำธุรกิจของผู้ ประกอบการรายใหม่ๆ ซึ่งถือเป็นทางเลือกให้กับผู้ บริโภคที่ต้องการสินเชื่อได้พิ จารณาเลือกผลิตภัณฑ์และบริการที่ เหมาะสมกับตนเอง”

ที่ผ่านมาธุรกิจสินเชื่อบุ คคลเคทีซีมีการขยายตัวต่อเนื่ องในทุกมิติ โดยมีสัดส่วนของลูกหนี้            สินเชื่อบุคคลเคทีซีเทียบกับอุ ตสาหกรรมเท่ากับ 6.5% เพิ่มขึ้นจาก 5.7% ในปีที่ผ่านมา โดยเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพอร์ตสมาชิกสินเชื่อบุคคล 818,068 บัญชี ยอดลูกหนี้สินเชื่อบุคคลสุทธิ 20,154 ล้านบาท ในขณะที่หนี้ไม่ก่อให้เกิ ดรายได้ (NPL) สินเชื่อบุคคลลดเหลือ 0.9% จาก 1% ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในอุ ตสาหกรรม โดยปัจจุบันเคทีซีมีส่วนแบ่ งการตลาดจำนวนสมาชิกคิดเป็น 6.8% ของอุตสาหกรรม

 

“สำหรับไตรมาส 2 และในปี 2560 เคทีซีจะใช้แผนกลยุทธ์การตลาดรุ กธุรกิจสินเชื่อบุคคลให้แตกต่ างหลากหลาย เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่ างยั่งยืน โดยสมาชิกจะได้เห็นรูปแบบและกิ จกรรมการตลาดที่ชัดเจนในทุกมิติ ด้วย 4 กลยุทธ์หลัก 1) ขยายฐานสมาชิกไปยังกลุ่มเป้ าหมายวิชาชีพต่างๆ  และขยายธุรกิจด้วยความระมัดระวั ง ผ่านช่องทางการตลาดที่ได้รั บความนิยมทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ด้วยแอพพลิเคชั่น Click KTC บนเว็บไซต์ www.ktc.co.th และโมบายแอพพลิเคชั่น TapKTC  2) พัฒนาระบบสนับสนุ นการขยายฐานสมาชิกสินเชื่อใหม่ เน้นสมัครง่าย รวดเร็ว รู้ผลไวภายใน 30 นาที ทั้งสมัครผ่านร้านค้าพันธมิ ตรของ  เคทีซี หรือที่ศูนย์บริการลูกค้า “เคทีซี ทัช” ทุกสาขา  3) จัดกิจกรรมการตลาดในวงกว้ างและแบบเฉพาะเจาะจง โดยกิจกรรมในวงกว้าง (Mass Campaign) จะมุ่งแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ ายสมาชิกเป็นหลัก ในขณะที่กิ จกรรมการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง (Segmentation Campaign) จะเน้นการนำเสนอสิทธิประโยชน์ที่ เหมาะสมและตรงกับความต้ องการของสมาชิกแต่ละกลุ่ม  4) รักษาและผูกสัมพันธ์กับฐานสมาชิ กใน     ระยะยาว (Loyalty Program) ผ่านเวิร์คช้อปเสริมสร้างความรู้ เพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างอาชี พเสริมและสร้างรายได้ ด้วยแนวคิด “Quality of Life” ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกั บการวางแผนการเงินและการออมให้ กับกลุ่มสมาชิก”

เคทีซีทำธุรกิจโดยยึดลูกค้าหรื อสมาชิกเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) เราแข่งขันกับตัวเอง      มาตลอด ตั้งคำถามทุกวันว่าสมาชิกต้ องการอะไร เราทำงานใกล้ชิดกับ MIS (Management Information System) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตัวตน พฤติกรรมและความต้องการลูกค้า เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และบริ การที่ใหม่ๆ แตกต่างและเป็นประโยชน์กับลูกค้ า โดยคำนึงถึงสิ่งที่ลูกค้าต้ องการอย่างแท้จริ งและความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิ จในขณะนั้นๆ เพราะความต้องการของแต่ละคนไม่ เหมือนกัน นั่นจึงเป็นที่มาของการทำธุรกิ จหรือการคิดแคมเปญการตลาดที่ต้ องตอบสนองลูกค้าทั้งในวงกว้าง และแบบเฉพาะเจาะจง

“เราเอาใจใส่และดูแลลูกค้าทั้ งพอร์ตอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังเป็นลูกค้า ตลอดจนการช่วยสร้างโอกาสที่เป็ นประโยชน์ให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชี พและรายได้ หรือการบริหารวางแผนการใช้จ่ ายเพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์ สูงสุด”

 การปรับเปลี่ยนเข้าสู่สังคมยุ คดิจิทัล พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริ โภคในโลกออนไลน์เติบโตขึ้นเรื่ อยๆ เคทีซีจึงมุ่งพัฒนาคุณสมบัติผลิ ตภัณฑ์เพื่อรองรับและเพิ่ มประสบการณ์ด้านออนไลน์ให้กับลู กค้า โดยปัจจุบันสมาชิกสามารถเบิ กถอนเงินสดออนไลน์ได้สูงสุ ดตามวงเงินที่มีในบัตรตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น “TapKTC” โดยไม่มีข้อจำกัดในการเบิกถอน บริษัทฯ ยังได้เพิ่มจำนวนธนาคารให้มี ความหลากหลายเพื่อให้สมาชิ กทำการเลือกโอนเงินได้สะดวกยิ่ งขึ้น ปัจจุบัน เคทีซียังเป็นสินเชื่อพร้อมใช้ รายแรกและรายเดียว ที่ฟรีกด ฟรีจ่าย ฟรีค่าธรรมเนียมทุกตู้เอทีเอ็ม โดยสมาชิกสามารถใช้บัตร “เคทีซี พราว” กดเงินสดได้ทุกตู้เอทีเอ็มของทุ กธนาคาร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

 
สำหรับแคมเปญการตลาดในไตรมาส 2 ที่จะเกิดขึ้น จะเน้นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ ายให้กับลูกค้า เพื่อให้สอดรับกับสภาพเศรษฐกิ จที่ยังชะลอตัว ตลอดจนสร้างประสบการณ์ที่ดี และสร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิ กปัจจุบัน ได้แก่ “แคมเปญเคลียร์หนี้เกลี้ยง” ที่เคทีซีจัดต่อเนื่องมา 5 ปี รวม 6 ครั้ง ซึ่งลูกค้าชื่นชอบและมีจำนวนผู้ สมัครเข้าร่วมแคมเปญมากขึ้นเรื่ อยๆ โดยจะมีข้อเสนอที่แตกต่างกั นไปในแต่ละปี  “แคมเปญ “เที่ยวฟรี ตามใจฝัน เคทีซีจัดให้” ครั้งแรกในวงการสินเชื่อบุ คคลของไทยที่ร่วมเปิดประสบการณ์ ใหม่และช่วยให้สมาชิกได้ผ่ อนคลายจากภาระหน้าที่ในชีวิ ตประจำวัน “แคมเปญ Half Price Promotion” สมัครสมาชิกใหม่มอบส่วนลดดอกเบี้ ยฯ สูงถึง 50%” เพียงสมัครเป็นสมาชิก “เคทีซี พราว” ก็จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมในกิ จกรรมดังกล่าว โดยปัจจุบันคุณสมบัติผู้สมัครสิ นเชื่อพร้อมใช้ “เคทีซี พราว” จะต้องเป็นพนักงานประจำในบริษั ทเอกชน มีรายได้ 12,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป หรือเป็นข้าราชการหรือพนักงานรั ฐวิสาหกิจ

“เราหวังว่าแผนงานที่วางไว้ จะเป็นเครื่องช่วยผลักดันให้ธุ รกิจสินเชื่อบุคคลสามารถไปถึ งเป้าหมายตามคาด ด้วยอัตราการเติบโตของยอดลูกหนี้ ที่ 15% เมื่อสิ้นปี 2560 และจำนวนสมาชิกใหม่ ณ สิ้นปี 2560 ที่ประมาณ 160,000 ราย และเหนืออื่นใดคือ การได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่ วยแบ่งเบาภาระของสมาชิก และทำให้สมาชิกมีความสุขกั บการใช้ชีวิตในแบบที่ต้ องการและเลือกได้”


 

 
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021