เม.ย.60 ต่างชาติลงทุนไทยอีก 19 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 380 ลบ.

by smethailandclub 30 เมย. 2017
Share:

เม.ย.60 ต่างชาติลงทุนไทยอีก 19 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 380 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 539 คน

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าว 19 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเยอรมนี ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 380 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน คนไทย 539 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ และองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน 
 

สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่

1. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม จำนวน 7 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 163 ล้านบาท ได้แก่ บริการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานพร้อมสาธารณูปโภค บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการวางแผนและพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บริการรับจ้างปาด กลึง และชุบโลหะนิกเกิ้ลตัวเรือนส่วนฐานและฝาครอบฮาร์ดดิสก์ บริการให้ใช้สิทธิสูตรการผลิตหมึกเม็ดสีสำหรับพลาสติก บริการให้ใช้ช่วงสิทธิในการผลิตและประกอบรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ บริการวิเคราะห์แบบจำลองชิ้นส่วนยานยนต์ และบริการรับจ้างผลิตผ้าที่ใช้ผลิตถุงลมนิรภัยของยานยนต์  โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศสิงคโปร์ และญี่ปุ่น

 2. ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า จำนวน 1 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 4 ล้านบาท ได้แก่ บริการจัดการข้อมูล การให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน รวมทั้งขอบเขตความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยรถ โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศเยอรมนี

3. ธุรกิจบริการเป็นสำนักผู้แทน จำนวน 5 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 16 ล้านบาท เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจการลงทุนให้สำนักงานใหญ่ ให้คำแนะนำและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของสำนักงานใหญ่และบริษัทในเครือ โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น และมาเลเซีย

 4. ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาภาครัฐ/ภาคเอกชน จำนวน 3 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 103 ล้านบาท ได้แก่ การค้าปลีกเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบส่งยาเส้นเพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการมวนและบรรจุ ให้แก่ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  บริการจัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงสำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริการขุดเจาะปิโตรเลียมสำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศ เยอรมนี อินเดียและหมู่เกาะเคย์แมน

5. ธุรกิจค้าปลีก จำนวน 3 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 94 ล้านบาท ได้แก่ การค้าปลีกเครื่องตรวจเช็คอัตโนมัติและแม่พิมพ์ที่ใช้ในการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์ การค้าปลีกอุปกรณ์ทำความเย็น และการค้าปลีกเครื่องสูบแรงดันสูง โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น และสวีเดน

การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในครั้งนี้จะมีผลให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิทยาการซึ่งเป็นองค์ความรู้ในแขนงที่คนไทยยังไม่มีความชำนาญหรือมีความเชี่ยวชาญในระดับที่ไม่สูงมากนัก เช่น วิทยาการเฉพาะด้านเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและวิจัยพัฒนารถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่  การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพหมึกพิมพ์  วิทยาการเฉพาะด้านเกี่ยวกับการวิเคราะห์ชิ้นงานที่ออกแบบโดยใช้โปรแกรม (Computer Aided Engineering)  และวิทยาการเฉพาะด้านเกี่ยวกับการผลิตและเทคโนโลยีการเคลือบผิวผ้าที่ใช้สำหรับผลิตถุงลมนิรภัยของยานยนต์  รวมทั้งวิทยาการเฉพาะด้านเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการผลิตระบบอัตโนมัติและการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนของเครื่องจักรเพื่อการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ

ทั้งนี้ ในเดือนเมษายน 2560 จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลงจากเดือนก่อน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 32ในขณะที่เงินลงทุนลดลง 200 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 34 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลง จำนวน 17 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 47 ในขณะที่มีเงินลงทุนลดลง 514 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 57  เนื่องจากในเดือนเมษายน 2559 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง เช่น บริการออกแบบจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและระบบสื่อสารสำหรับโครงการก่อสร้างทางคู่  บริการออกแบบจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม และธุรกิจการผลิตแป้งจากข้าวให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น

อนึ่ง ในเดือนมกราคม - เมษายน 2560 คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต จำนวน 88 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,767 ล้านบาท ขณะที่ในเดือนมกราคม - เมษายน 2559 คนต่างด้าวได้รับอนุญาต จำนวน 131 ราย  และมีเงินลงทุนทั้งสิ้น 2,972 ล้านบาท ซึ่งในปี 2559 ทั้งปี (มกราคม - ธันวาคม) คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น 352 ราย และมีเงินลงทุนทั้งสิ้น 7,443 ล้านบาท

 
Share:

Related Articles

​GIT ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจรับรองอัญมณีและเครื่องประดับไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโล..

by SME Startup| 03 สค. 2021

​ไขความลับ...3 SMEเติบโตอย่างยั่งยืนในร้านเซเว่นฯ

เรื่องราวและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวคิดของ 3 SMEs ไทยที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างยอดขายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

by SME Thailand.| 02 สค. 2021

​รวมโซลูชัน LINE ช่วย SME ไทย เริ่มธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเองได้ฝ่าวิกฤต

ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้าเรามี “ขุมพลัง” ที่แข็งแกร่งพร้อมออกไปต่อกรกับทุกอุปสรรค แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อาจเป็นหนึ่ง “ขุมพลัง” สำ..

by SME Thailand.| 29 กค. 2021