พม. แถลงข่าวการจัดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2561 ชูแนวคิด “พลังครอบครัวไทยใจอาสา”

by SME Thailand. 26 มีค. 2018
Share:

 
            นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว สร้างแนวคิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในครอบครัว และส่งต่อการช่วยเหลือไปยังครอบครัวอื่น ๆ ในชุมชน เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง 


           นายเลิศปัญญา กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 กำหนดให้วันที่ 14 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันครอบครัว” กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะที่มีภารกิจการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว ได้กำหนดจัดงานวันแห่งครอบครัวขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของครอบครัว รวมทั้งเป็นสร้างแนวคิดให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ และรณรงค์ให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวให้มากขึ้น


           นายเลิศปัญญา กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดงานวันแห่งครอบครัวประจำปี 2561 กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 โดยใช้แนวคิด พลังครอบครัวไทยใจอาสา ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวสร้างแนวคิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในครอบครัว และส่งต่อการช่วยเหลือไปยังครอบครัวอื่น ๆ ในชุมชน เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง 


           โดยมีกิจกรรมสำคัญคือ การมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ครอบครัว บุคคล ที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 91 รางวัล ได้แก่ครอบครัวร่มเย็น จากส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร จำนวน 81 รางวัล ครอบครัวร่มเย็น (ด้านผู้มีชื่อเสียง : ประเภทครอบครัวศิลปิน/ครอบครัวนักธุรกิจ/ครอบครัวนักกีฬา/ครอบครัวพิเศษ/สื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว) จำนวน 5 รางวัล และรางวัลบุคคลดีเด่นด้าน การพัฒนาครอบครัว จำนวน 5 รางวัล โดยรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ พร้อมรับมอบข้อเสนอจากสมัชชาครอบครัวระดับชาติประจำปี 2561 และการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “ครอบครัวไทยจะอยู่ดีมีสุขได้อย่างไรในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยศาสตราจารย์ รุจา ภู่ไพบูลย์และคณะ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 


           นอกจากนี้ภายในงานจะมีนิทรรศการแสดงแนวคิดเกี่ยวกับสืบสานแนวพระราชดำริ “เราทำดี ด้วยหัวใจ” นิทรรศการครอบครัวร่มเย็น บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว นิทรรศการภาพถ่ายครอบครัวไทยใจอาสา บูทแสดงผลงานของเด็กที่ประสบความสำเร็จของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว กิจกรรม Learning Zone เสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และ บูทเติมเต็มความรู้ งานวิจัย และข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น


           พม. ขอเชิญชวนทุก ๆ ท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพลังสร้างครอบครัวไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป นางไพรวรรณ  กล่าวในตอนท้าย
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020