​Logistics Innovation Award 2018 เปิดนวัตกรรมโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย

by SME Thailand 03 กย. 2018
Share:     กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานประกวด และมอบรางวัล Logistics Innovation Award 2018 “นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย” ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยจัดขึ้นภายในงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ


     ดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ กล่าวว่า “การประกวด และมอบรางวัล Logistics Innovation Award 2018 “นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย” ปี 2561 นับเป็นโอกาสและก้าวสำคัญของสถาบันการศึกษาที่จะได้ใช้เป็นเวทีแสดงศักยภาพด้านวิชาการและเป็นโอกาสในการส่งเสริมทักษะให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจภาคธุรกิจ ผ่านกระบวนการคิดและนำเสนอแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงพาณิชย์ ขณะเดียวกัน ก็เป็นความท้าทายของสถาบันการศึกษาในการ Benchmark ผลงานของนักศึกษาเพื่อเทียบเคียงว่ามีทิศทางที่สอดคล้องตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมหรือไม่ และเหมาะสมกับแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ ลดต้นทุนมากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านโลจิสติกส์ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมชั้นนำทั้งของประเทศไทย และระดับโลก”


     การประกวดรางวัล Logistics Innovation Award 2018 “นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย” เป็นกิจกรรมที่กองโลจิสติกส์ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 เพื่อมุ่งหวังที่จะขยายผล ต่อยอดความรู้สู่นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม รวมทั้งเพื่อขานรับนโยบายการพัฒนาประเทศมุ่งสู่ Industry 4.0 โดยเน้นขับเคลื่อนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคอุตสาหกรรมสู่โครงสร้างเศรษฐกิจการผลิตสมัยใหม่ที่ใช้ความรู้การผลิตขั้นสูงเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพสินค้าและบริการ (Knowledge Based Industry) ผสมผสานกับการนำนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้กระบวนการผลิตสินค้าและการให้บริการ สามารถเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการบริการให้เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้โดยตรง 

     สำหรับปีนี้ กองโลจิสติกส์ได้คัดเลือกผลงานที่ผ่านเกณฑ์ของนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับประเทศเข้าสู่รอบการนำเสนอเพื่อตัดสินรางวัลจำนวน 7 ผลงานจากทั้งหมด 48 ผลงาน โดยพิจารณาคัดเลือกภายใต้เกณฑ์ที่เหมาะสม และสอดคล้องด้านการนำองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมาประยุกต์ใช้ มีความถูกต้องตามหลักการและมีความสมเหตุสมผลของเนื้อหา ความเป็นนวัตกรรมของผลงาน ระดับความใหม่ของผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ได้จริง ศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ ประโยชน์ที่สถาน-ประกอบการจะได้รับ อาทิ การลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่มในโซ่อุปทานและภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น


     โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโลจิสติกส์ จักรพงษ์ภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลงานชื่อ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังร้านค้าปลีกด้วยโปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์แจ้งเตือนปริมาณสินค้าคงคลัง ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร 


     นอกจากนี้ ยังมีรางวัลอื่นๆ ประกอบด้วย


     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Pineapple จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผลงานชื่อ การจำลองสถานการณ์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของสายการผลิตสับปะรดบรรจุถุงเงิน ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร 


     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม Smart AGV มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผลงานชื่อ การปรับปรุงระบบการล๊อคของรถ AGV ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร 


     รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 

     
     ทีม Boomerang Logis มหาวิทยาลัยบูรพา คณะโลจิสติกส์ สาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ผลงานชื่อ การวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานการขนย้ายสินค้าระหว่างคลังทีม 


     ทีม MAMLE มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลงานชื่อ การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์สำหรับระบบการจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ แผนกการรับเข้าและจ่ายออกของสินค้าในหลายตำแหน่ง


     ทีม WE WILL LOG YOU มหาวิทยาลัยบูรพา คณะโลจิสติกส์ สาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ผลงานชื่อ การกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังประเภทบรรจุภัณฑ์ที่เพียงพอต่อแผนการผลิต


     ทีม RMUTP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ ผลงานชื่อ ระบบสมองกลอัจฉริยะสำหรับงานคลังสินค้า


     Logistics Innovation Award 2018 จึงนับเป็นรางวัลแห่งความภูมิใจสำหรับสถาบันการศึกษา ที่จะสะท้อนความเป็นผู้นำด้านวิชาการ และการสร้างบุคลากรที่เหมาะสม มีคุณค่าสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการที่มุ่งขับเคลื่อนสู่ Industry 4.0 อย่างแท้จริง


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี


Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021