กสอ. โชว์ความสำเร็จ ยกระดับผู้ประกอบการสู่สมาร์ท SME เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,000 ล้าน

by SME Thailand. 04 เมย. 2019
Share:     กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) โชว์ความสำเร็จ “3-Stage Rocket Approach” เครื่องมือยกระดับเอสเอ็มอีไทย สู่การเป็นสมาร์ทเอสเอ็มอี เตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ชู 600 สถานประกอบการ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 1,000 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลักดัน SME อย่างต่อเนื่อง ปี พ.ศ. 2562 อีก 600 กิจการ


     นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย สามารถปรับตัวให้เข้าถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว ก้าวทันกับสถานการณ์ดิจิทัลของโลก รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นเอสเอ็มอี 4.0 (Smart SMEs) ผ่านเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาภายใต้นโยบาย 4 Tool 1 Strategy ประกอบด้วย


     1. IT เป็นการให้บริการด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 2. Automation เป็นการพัฒนาระบบการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต 3. Robot การลดการใช้แรงงานในกระบวนการผลิต 4. Innovation เป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และอีก 1 Strategy คือ การมุ่งพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม หรือ Cluster ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญในการต่อยอดของ SME ไทยให้เข้มแข็ง


     โดยที่ผ่านมา กสอ. ได้ร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ Connected Industries จัดกิจกรรม "3-Stage Rocket Approach" หรือ "จรวด 3 ขั้น โดยนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Internet of Things (IoT) Artificial Intelligence (AI) และ Big Data มาปรับใช้ เพื่อผลักดัน SMEs สู่อุตสาหกรรม 4.0” ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่


     ขั้นที่ 1 Visualize Machine คือ การรวบรวมข้อมูลจากเครื่องจักรให้เป็นดิจิทัลและนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต ผ่านโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องจักร (Machine Monitoring System) เป็นการทำงานผ่านอุปกรณ์ sensor ที่ใช้ติดตั้งเครื่องจักรได้ทั้งแบบเคลื่อนไหวและแบบไม่เคลื่อนไหว ด้วยการจับสัญญาณแสงหรือการเคลื่อนไหวของเครื่องจักร เพื่อนับชิ้นงานที่เครื่องจักรผลิต ซึ่ง sensor ตรวจรับแสง และ sensor แม่เหล็กไฟฟ้า ผ่านเครื่องส่งสัญญาณที่รับการนับจากเครื่องจักรเข้าสู่เครื่องรับสัญญาณเพื่อจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลการทำงานของเครื่องจักรผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรินิคส์ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และช่วยลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย รวมถึงสามารถปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้นและแก้ปัญหาได้ทันเวลา

     โดยในปี พ.ศ. 2561 กสอ. ได้มีการดำเนินการติดตั้งระบบให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 500 กิจการ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้มากกว่าร้อยละ 30 คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 850 ล้านบาท


     ขั้นที่ 2 Visualize Craftsmanship คือ การเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวของแรงงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อวิเคราะห์การทำงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ผ่าน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Visualize Craftsmanship) เป็นการทำงานของระบบซอฟท์แวร์จับการเคลื่อนไหวของคนทำงานด้วยระบบ sensor โดยการแปลงค่าเป็นรูปภาพเสมือนจริง 3 มิติ เห็นวิธีเคลื่อนไหวการทำงานของคน โดยสามารถเก็บข้อมูลไปวิเคราะห์ปรับปรุงการทำงานของคนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การปรับสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสมกับผู้ที่ทำงานได้ดียิ่งขึ้น ตลอดทั้งศึกษาวิธีการเคลื่อนไหวของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานเพื่อนำไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อไป


     โดยปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาได้ดำเนินการติดตั้งระบบให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ผ่านการคัดเลือก
จำนวน 100 กิจการ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้มากกว่า 20% คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 150 ล้านบาท


     ขั้นที่ 3 Lean Automation System Integrator : หรือ LASI Project คือ การพัฒนาโครงการสาธิตการผลิตแบบลีนออโตเมชั่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ตลอดทั้งการปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมทั้งระบบ ด้วยการเชื่อมต่อบริษัทอุตสาหกรรมทั้งระบบ ทั้งข้อมูล บุคลากร และเครื่องจักรระหว่างบริษัท และ SME เข้าด้วยกัน โดยคัดเลือกผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากจรวดขั้นที่ 1 และ 2 นำมาต่อยอดเข้าสู่ขั้นที่ 3 หรือ LASI Project ซึ่งคาดว่าจะสามารถทำให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนทางด้านแรงงานและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้มากกว่าร้อยละ 40


     ทั้งนี้ ได้มีการนำไปประยุกต์ใช้กับโรงงาน Nippon Kikai Engineering –NKE ซึ่งเป็นโรงงานที่เน้นการพัฒนาระบบการผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยการนำระบบ Lean Automation ไปใช้สำหรับระบบการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการผลิต ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ในครั้งนี้ทำให้สามารถลดการใช้ Robot ในการผลิตได้จาก 2 ตัว เหลือ 1 ตัว และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของ Robot จากเดิมร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 85 ทำให้ Robot ทำงานได้มากขึ้น ลดจำนวนเงินลงทุนได้ถึงร้อยละ 34 ส่งผลถึงประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมของไลน์การผลิตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 35 คาดว่าก่อให้เกิดมูลค่ากว่า 1.11 ล้านบาท/ปี


     สำหรับในปี พ.ศ. 2562 นี้ กสอ. เดินหน้าสานต่อกิจกรรม "3-Stage Rocket Approach" หรือ "จรวด 3 ขั้น โดยการรับสมัคร SME ภาคการผลิตทั่วประเทศ เพื่อผลักดันเอสเอ็มอีเข้าสู่จรวดขั้นที่ 1 และ 2 จำนวนไม่น้อยกว่า 500 กิจการ และจรวดขั้นที่ 3 อีกไม่น้อยกว่า 100 กิจการ  ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นอีกกว่าร้อยละ 45 และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่าร้อยละ 30 และคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 2,000 ล้านบาท นายกอบชัย กล่าวทิ้งท้าย
 
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021