กสอ. จับมือ สถาบัน SIMTec ติดอาวุธบุคลากรภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

by SME Thailand. 21 มิย. 2019
Share:     อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตภาคเอกชนที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียแปซิฟิก ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล แหล่งเรียนรู้ภาคอุตสาหกรรมสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ที่มีมาตรฐานสูงสุด พร้อมเดินหน้าความร่วมมือยกระดับทักษะฝีมือ พัฒนาบุคลากรรองรับการเติบโตอุตสาหกรรมไทยในอนาคต


     กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า SME เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ของประเทศ และจะยิ่งทวีบทบาทความสำคัญมากขึ้นในอนาคต แต่ข้อจำกัดทางด้านทรัพยากร ส่งผลให้ SME ต้องเผชิญกับความท้าทาย ทั้งปัจจัยภายในและนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สภาพสังคม กฎกติกาใหม่ของการค้าโลก รวมถึงภัยทางธรรมชาติ SME ไทยจึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมพัฒนา และสนับสนุน SME ไทยสู่การเป็นสมาร์ท SME 4.0

     กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)จึงให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ระดับฐานราก (Local Economy) ไปจนถึง SME ที่มีขนาดใหญ่ โดยกระตุ้นให้ SME ในทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจ จากแนวคิดเดิมๆ ไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ทันสมัยก้าวทันโลก รู้จักนำเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้

     นอกจากนี้ กสอ. ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ให้มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพเพื่อช่วยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้าเติบโต เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสู่ประเทศไทย 4.0 โดย กสอ.ได้บูรณาการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ Industry 4.0 ผ่านกลไกการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น

     1. ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Industrial Transformation Center 4.0: ITC 4.0) ดำเนินการสนับสนุนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ยกระดับความสามารถ สร้างมูลค่าเพิ่มได้ในทุกระดับและพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เหมือนเป็นผู้ช่วยทางวิศวกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับประกอบการ 

     2. InnoSpace (Thailand) บริษัทที่เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการสร้างและพัฒนาสตาร์ทอัพ โดยใช้แนวทาง National Startup Platform เพื่อพัฒนาและส่งเสริม Startup ของประเทศไทยให้ช่วยขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดยการบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับและครอบคลุมทุกสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อให้ Startup ไทยสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ โดยคาดว่าจะสามารถพัฒนาสตาร์ทอัพได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ราย ภายในปี 2565

     3. Connected Industry โดยใช้แนวทางของ Three Stage Rocket Approach ในการส่งเสริมวิสาหกิจให้ใช้ระบบติดตามอัจฉริยะในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยผลสัมฤทธิ์ของโครงการสามารถสร้างผลิตภาพเพิ่มขึ้นกว่าร้อยกว่า 30 สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนการผลิตกว่า 970 ล้านบาท โดยมีหน่วยงานเครือข่ายร่วมดำเนินการประกอบด้วย ASAHI / DENSO / TOYOTA / DELTA / CoRE Network


     “ท้ายที่สุดนี้ ในการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 ที่มีเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์เป็นหลักในการเดินหน้าสู่อนาคตนั้น ไม่อาจประสบความสำเร็จได้จากเพียงการดำเนินการของภาครัฐฝ่ายเดียวแต่หากยังต้องอาศัยพลังความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของทุกฝ่ายในรูปแบบกลไกของประชารัฐ ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคสื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างเต็มภาคภูมิและยั่งยืนอย่างแข็งแกร่งต่อไป” กอบชัยกล่าว


     ด้านจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท เครือสุมิพล จำกัด กล่าวว่า บริษัท สุมิพล เป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพสูง อีกทั้งยังให้บริการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับลูกค้า โดยได้ขยายความร่วมมือไปยังองค์กรภาครัฐ เอกชนอื่น และภาคการศึกษา เพื่อยกระดับทักษะฝีมือและสร้างกำลังแรงงาน ทั้งนี้ จากการที่ภาครัฐได้ประกาศโครงการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Carridor) หรือ EEC เมื่อปี 2559 จึงมีการก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (Sumipol Institute of Manufacturing Technology) หรือ สถาบัน SIMTec ขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจ ดึงดูดการลงทุน และอบรมให้ความรู้บุคลากรในอุตสาหกรรมใหม่ 12 S-Curve

     สถาบัน SIMTec เป็นศูนย์ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้แก่วิศวกร ช่างเทคนิค บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา ตั้งบนเนื้อที่ 7 ไร่ โดยมีพื้นที่อาคารกว่า 7,500 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องอบรม และห้องสัมมนาขนาดใหญ่ ครบครันด้วยเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการฝึกปฏิบัติจริง โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำของโลก เช่น ผู้ผลิตเครื่องมือเครื่องจักรและหุ่นยนต์ DMG, MOR, FANUC, NACHI ผู้ผลิตเครื่องมือวัดละเอียดความเที่ยงตรงแม่นยำสูง MITUTOYO เครื่องมือตัด / อุปกรณ์จับยึด SUMITOMO, OSG, A.L.M.T, BIG DAISHOWA, NABEYA (ERON) และอื่น ๆ


     “สุมิพล มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนาบุคลากรของชาติ โดยถือเป็นภารกิจที่สำคัญซึ่งจะเดินหน้าต่อไปควบคู่กับการดำเนินธุรกิจในด้านเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุตสาหกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง” จิระพันธ์ กล่าวทิ้งท้าย


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 
 
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021