สสว.วาง 4 ยุทธศาสตร์ส่งเสริม SMEs ปี 57

by System 20 พย. 2012
Share:

 


นายชาวันย์ สวัสดิ์ชูโต รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้จัดการประชุมชี้แจงทิศทางการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และจัดทำโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ ปี 2557 ขึ้น เพื่อชี้แจงประเด็นการส่งเสริมที่มุ่งเน้นและการจัดทำโครงการส่งเสริม SMEs อย่างมีบูรณาการ ภายใต้แผน เสนอต่อหน่วยงานต่างๆ ที่ประสงค์จะขอรับงบประมาณจาก สสว. ในการจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุน SMEs ให้สอดคล้องกับกรอบทิศทางการส่งเสริม SMEs ตามความต้องการและศักยภาพของพื้นที่

ดร.อิสรา ภูมาศ ที่ปรึกษา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะกำกับดูแลกลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของ สสว. กล่าวว่า “การส่งเสริม SMEs ในปี 2557 จะอยู่ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ของแผนการส่งเสริม SMEs ฉบับที่ 3 ได้แก่ สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริม SMEs ไทยให้เติบโตอย่างสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่ และเสริมสร้างศักยภาพของ SMEs ไทย ให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยประเด็นที่มุ่งเน้นจะประกอบด้วย 3 เรื่องสำคัญ คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการรับมือกับวิกฤติการณ์ต่างๆ ที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ SMEs”

เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริม SMEs ของประเทศ สสว. จึงจะเปิดรับโครงการจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน เกี่ยวกับการส่งเสริม SMEs ที่ประสงค์จะขอรับงบประมาณจาก สสว. ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ของประเทศ ปี 2557 ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณา/วิเคราะห์โครงการของ สสว. พร้อมทั้งจัดทำร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ของประเทศ ปี 2557 และจัดประชุมวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวต่อไป ซึ่ง สสว. เชื่อว่า การประชุมครั้งนี้จะช่วยให้ สสว. ได้รับโครงการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของ SMEs และศักยภาพของพื้นที่ เพื่อบรรจุภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ของประเทศ ปี 2557 และจัดทำเป็นคำของบประมาณ เสนอขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลต่อไป
 
Share:

Related Articles

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020