เอ็นไอเอจับมือเอโอที ติดปีกท่าอากาศยานไทยด้วยนวัตกรรม

by SME Thailand. 13 สค. 2019
Share:     สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อร่วมกันส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการบิน โดยมุ่งส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมตั้งแต่ในระดับองค์กร พื้นที่ และระบบอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมด้านโลจิสติกส์และบริการที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาและบริการในธุรกิจการบินและธุรกิจสนับสนุน โดยยังได้ร่วมกันกำหนดแผนยุทธศาสตร์นวัตกรรม 4 ด้านเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนวัตกรรมให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่  องค์กรนวัตกรรม นวัตกรรมบริการ นวัตกรรมร่วม และ นวัตกรรมบนฐานองค์ความรู้และข้อมูล
 

     ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า อุตสาหกรรมการบิน ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศไทย ซึ่งมีปัจจัยมาจากความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากร นวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการผลักดันให้เป็นศูนย์กลางและเชื่อมโยงไปสู่ประเทศอื่นๆในภูมิภาค ซึ่งอุตสาหกรรมดังกล่าวยังมีความสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมอื่น ๆมีทิศทางการเติบโตที่ดี ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การขนส่งและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและการซ่อมบำรุง กิจกรรมการป้องกันประเทศ ฯลฯ โดยยังจะเห็นได้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการบินไทยมีพัฒนาการและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ดีอย่างต่อเนื่อง เช่น นวัตกรรมการบริการ เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย การจัดการข้อมูล การจองตั๋ว ระบบสื่อสารและความบันเทิง ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ไทยจะก้าวสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการบิน ต่อเนื่องถึงการนำมาซึ่งมูลค่าเชิงพาณิชย์และการขับเคลื่อนเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 

     ดร.พันธุ์อาจ กล่าวเพิ่มเติมว่า NIA เล็งเห็นถึงศักยภาพของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ในฐานะผู้เปิดประตูของประเทศและผู้นำอุตสาหกรรมการบินไปสู่ตลาดโลก รวมถึงผู้สร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับการให้บริการที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ล่าสุดจึงได้ดำเนินความร่วมมือส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการบิน โดยในความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมตั้งแต่ในระดับองค์กร พื้นที่ และระบบอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมด้านโลจิสติกส์และบริการที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาและบริการในธุรกิจการบินและธุรกิจสนับสนุน พร้อมร่วมดำเนินกิจกรรมและโครงการเพื่อสร้างโอกาสและเชื่อมโยงความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจนวัตกรรมไทย รวมถึงส่งเสริมให้ AOT เป็นบริษัทท่าอากาศยานชั้นนำที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
 

     ด้าน นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจท่องเที่ยวและการบินมากขึ้น และ AOT ได้เล็งเห็นโอกาสในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการให้บริการ ซึ่งตั้งแต่ปี 2559 AOT ได้ร่วมมือกับ NIA ส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการบิน และได้ร่วมกันกำหนดแผนยุทธศาสตร์นวัตกรรม AOT เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนวัตกรรมให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมียุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ (1) องค์กรนวัตกรรม มุ่งสร้างวัฒนธรรมในองค์กร (2) นวัตกรรมบริการ มุ่งให้เกิดนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (3) นวัตกรรมร่วม มุ่งบูรณาการร่วมกับพันธมิตรเพื่อการเชื่อมโยงทางธุรกิจอย่างไร้รอยต่อ และ (4) นวัตกรรมบนฐานองค์ความรู้และข้อมูล มุ่งบริหารจัดการข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์
 

     สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงนี้ เป็นการร่วมมือกับในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมทั้งในระดับอุตสาหกรรม องค์กร และบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์นวัตกรรม กระบวนการนวัตกรรม และวัฒนธรรมนวัตกรรม รวมทั้งร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมด้านโลจิสติกส์และบริการที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาและบริการในธุรกิจการบินและธุรกิจสนับสนุน และร่วมกันดำเนินโครงการส่งเสริม สร้างโอกาสและเชื่อมโยงความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจนวัตกรรมไทย เพื่อรองรับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น โครงการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมไทย เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการจัดแสดงเผยแพร่และจำหน่ายสินค้านวัตกรรมของไทย เพื่อนำไปสู่ระดับสากล (Thailand Innovation Showcase @ AOT)
 


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021